Cytburken Kvalitetsregister

Cytburken Kvalitetsregister möjliggör uppföljning av arbetet kring gynekologisk cellprovstagning och cervixcancerprevention.

Datauttag för leverans till olika nationella register (KVAST, Nationella registret för gynekologisk cellprovskontroll) sker ur Cytburken Kvalitetsregister liksom skräddarsydda uttag för t ex utvecklingsprojekt och forskningsändamål.

Kvalitetsdata presenteras årligen i en rapport som är anpassad till varje region utifrån de data man har kunnat leverera. Jämförelser görs med nationellt genomsnitt och övriga regioner.

Uttag och presentation av kvalitetsdata anpassas successivt till riktlinjer framställda av Equalis, RCC-samordningens nationella arbetsgrupp för cervixcancerprevention och Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregistret.

Cytburken ger underlag för noggrann beräkning av täckningsgrad. Till skillnad från uppgiften om deltagande/hörsamhet visar täckningsgraden hur stor andel av den aktuella kvinnliga befolkningen som tagit ett prov senaste screeningomgången. Koppling sker på län och kommun och där så behövs också på stadsdels- och församlingsnivå och i den årliga rapporten till laboratorier och mödravårdsmottagningar/provtagningsstationer redovisas täckningsgraden i upptagningsområdet. Den kan vid behov naturligtvis brytas ned på olika åldersklasser.


Andra kvalitetsparametrar som kan mätas och redovisas årligen

  • Deltagande (Hörsamhet till inbjudan)
  • Provkvalité 
  • Följsamhet mot provtagningsrekommendationer (åldrar och intervall)
  • Tidsintervall till svar lämnas ut från laboratoriet
  • Koppling mellan cytologprover och uppföljande PAD
  • Följs patologiska prover upp enligt vårdprogrammet för regionen?
  • Andel behandlingar som fångar dysplasi och fr.a. höggradig dysplasi
  • Behov av ny behandling p.g.a. kvarstående dysplasi
  • Antal behandlingar av dysplasi i förhållande till folkmängd