SveReKKS - kvalitetsregister

Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och kolorektalcancerscreening (SveReKKS) är ett nationellt kvalitetsregister som skapats för uppföljning av det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer. Registret ska även möjliggöra inrapportering av kvaliteten på koloskopiundersökningar med annan indikation än screening, i syfte att ge underlag till gränsvärden för godkänd kvalitet.

Bakgrund

Inför det planerade nationella införandet av tjock- och ändtarmscancerscreening gav RCC i Samverkan 2018 professionen i uppdrag att skapa ett nationellt kvalitetsregister för koloskopier. Registret ska möjliggöra uppföljning som ska leda till kontinuerligt förbättrade undersökningar och behandlingar för patienter remitterade för koloskopi oavsett om de är remitterade via screeningprogrammet eller inom sjukvården. Registerhållaren utses av RCC i Samverkan efter förslag från Svensk gastroenterologisk förening. Registrets styrgrupp har en multiprofessionell sammansättning inklusive patient- eller närståenderepresentant och en regional representation som är förankrad i respektive RCC. 

Registerhållare

Andreas Pischel

gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg