Till regionspecifikt innehåll

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor och män i Sverige. Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer. Genom att införa allmän screening för tjock- och ändtarmscancer för alla mellan 60 och 74 år beräknas 300 liv per år kunna sparas.

Tidig upptäckt och behandling innebär att nästan alla patienter kan botas och att efterföljande besvär av behandlingen blir mindre, vilket ger en högre livskvalitet och mindre lidande för patienten. Dessutom kan förstadier till tjock- och ändtarmscancer upptäckas och tas bort så att cancer inte behöver utvecklas.

Socialstyrelsen rekommenderar screening för tjock- och ändtarmscancer för alla i Sverige i åldern 60-74 år. Sedan 2008/2009 erbjuder regionerna Stockholm och Gotland screening de mellan 60-69 år självprovtagning för test av blod i avföringen, med efterföljande koloskopi för de med spår av blod i avföringen. Övriga regioner planerar för att successivt kunna starta screeningprogrammet för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm, troligen under 2021. När programmet är fullt uppbyggt kommer alla personer i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år. Under uppbyggnaden av screeningprogrammet kan åldersspannen komma att variera mellan de olika regionerna i Sverige.

Vårdprogram

RCCs nationella arbetsgrupp för tjock- och ändtarmscancerscreening har i uppdrag att arbeta fram ett nationellt vårdprogram för screening för tjock- och ändtarmscancer. Arbetet pågår.

Nationell och regional samordning – stöd till införande

RCC i samverkan erbjuder ett stöd till regionernas införande av allmän screening. RCCs nationella arbetsgrupp för tjock- och ändtarmscancerscreening svarar för det nationella stödet till regionernas införande och RCC Stockholm Gotland är stödjande RCC.

Ett gemensamt kallelsesystem (GAS) är utvecklat och driftsatt och ett gemensamt samordningskansli (GSK) håller på att byggas upp inom RCC Stockholm Gotland. Avsikten är att alla landets regioner ska kunna ansluta sig till och utnyttja dessa gemensamma funktioner.

Det nationella stödet är baserat på genomförandet av SCREESCO-studien i 18 regioner.

Stöd för kommunikationsinsatser

För att underlätta regionernas kommunikationsinsatser i samband med införandet av screeningprogrammet i respektive region – och för att skapa förutsättningar för att informationen till landets invånare ska bli så enhetlig och likvärdig som möjligt – tar RCC fram ett antal underlag för fyra olika typer av kommunikationsinsatser.

 1. Kommunikation inför införande av screeningprogrammet
 2. Kommunikation för genomförande av screeningprogrammet
 3. Basinformation om screening för tjock- och ändtarmscancer
 4. Påverkande kommunikation för högt deltagande (preliminärt)

Screeningprogram

Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2014 att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening med provtagning för upptäckt av dolt blod i avföringen till män och kvinnor i åldrarna 60–74 år.

Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion erbjuder sedan 2008 alla kvinnor och män i åldern 60-69 tarmcancerscreening med avföringsprov och med en uppföljande koloskopi av de som har positivt prov. Positivt prov innebär fynd av blod i avföringen.

Vid den uppföljande koloskopiundersökningen utreds varför det finns blod i avföringen. Blodet i avföringen kan vara orsakat av cancer, förstadier till cancer (polyper) men även av exempelvis hemorrojder, tarmfickor och inflammation.

RCC rekommenderade i februari 2018 regionerna att gå vidare i sin planering och starta ett allmänt program med screening för tjock- och ändtarmscancer med test av blod i avföringen för alla män och kvinnor i åldern 60–74 år i Sverige.

Införande av allmän tarmcancerscreening – RCCs slutrapport och rekommendation (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Samverkan
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

 

Regionalt ansvarig

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg