Socialstyrelsens uppföljning av RCC

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att följa upp Regionala cancercentrum. Uppföljningen av införandet och de fyra första åren visade bland annat att cancervården har blivit mer jämlik och patientfokuserad.

Införandet av RCC framgångsrikt

Socialstyrelsen har på uppdrag av Regeringen följt upp införandet och de första fyra åren (2013-2016) med Regionala cancercentrum. Socialstyrelsens rapport visar att cancervården i Sverige har blivit mer jämlik och patientfokuserad efter införandet. Den visar även att samtliga RCC nu är fullt etablerade, och att de har uppfyllt alla eller de flesta av de tio kriterierna.

Framgångsfaktorer som nämns i rapporten är regionala cancerplaner, patientcentrering, nationell samverkan, en etablerad kunskapsstyrningsmodell och en professionsdriven utveckling med god förankring. Kvarvarande utmaningar är kompetensförsörjning och ytterligare insatser inom prevention, två områden där det krävs en nära samverkan med landstingen.

Socialstyrelsens slutrapport 2016: Uppbyggnaden av Regionala cancercentrum

Med hjälp av platsbesök har Socialstyrelsens uppdrag varit att redovisa

  • hur arbetet med uppbyggnaden av RCC fortlöper.
  • vilka effekter av RCC-etableringen som går att se.
  • om det finns frågor som kräver ytterligare initiativ.

Formen för uppföljningarna har byggt på kvalitativ metod och omfattat förberedelser, kunskapsinhämtning och regionala platsbesök.

Tidigare rapporter

Uppföljning av regionala cancercentrum 2016 – Nivåstrukturering och vårdprocesser

Uppföljning av regionala cancercentrum 2015 – Förebyggande insatser, tidig upptäckt, klinisk forskning och innovation, feb 2016

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 – Uppbyggnad, styrkor och utmaningar, Socialstyrelsens rapport, feb 2015

Uppföljning av regionala cancercentrum 2013, Socialstyrelsens rapport, feb 2014