MENY
Till regionspecifikt innehåll

Framtagande av nya nationella vårdprogram

Den här processbeskrivningen ska fungera som ett stöd i arbetet med att ta fram nya nationella vårdprogram och revidera dem. 

Bild på processflöde med framtagande, remissrunda 1, remissrunda 2 och fastställande/publicering

Innehåll på denna sida:

 1. Framtagande
 2. Remissrunda 1
 3. Remissrunda 2
 4. Fastställande och publicering

Revidering av vårdprogram

Bild på processflöde steg1: Framtagande

1. Framtagande

 • Regionala cancercentrums samverkansgrupp utser ordförande och regionala representanter till arbetsgruppen och fungerar som styrgrupp under arbetet.
 • Till gruppen knyts experter samt minst en patientrepresentant. I arbetsgruppen ingår representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde och gruppen ska eftersträva multiprofessionalitet.
 • Till varje arbetsgrupp knyts ett regionalt cancercentrum som administrativ stödjande part.
 • Gruppen träffas minst två gånger för att diskutera innehållet och fördela arbetet.
 • Vårdprogrammet skrivs i enlighet med mall och styrdokument.
 • Grupperna får stöd med layout- och språkhantering.

Upp

Processflöde steg 2: Remissrunda 1

2. Remissrunda 1

Syftet med den första remissrundan är att diskutera det medicinska innehållet i vårdprogrammet, till exempel om den vetenskapliga bakgrunden och om värderingen av denna har beskrivits på ett korrekt sätt eller om det saknas relevanta behandlingsalternativ.

 • När ett första utkast är färdigt skickas detta på remiss till patient- och specialistföreningar, andra professionsföreningar och RCC:s nationella nätverk. Remissen skickas också till RCC:s regionala vårdprogramgrupper.
 • Det stödjande RCC ansvarar för att skicka ut remissen och samla in svar.
 • Vårdprogramgruppen värderar inkomna svar och reviderar vårdprogrammet inför remissrunda 2.

Upp

Processflöde steg 3: Remissrunda 2

3. Remissrunda 2

Syftet med den andra remissrundan är att diskutera vilka organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vårdprogrammet får för landstingen, till exempel om det finns ekonomiska möjligheter att erbjuda den vård som vårdprogrammet rekommenderar.

 • Varje landsting har olika rutiner för hur förankringen med linjeorganisationen sker.
 • Efter genomgång av synpunkter från remissrunda 1 samt revidering av det första utkastet skickas vårdprogrammet på remiss till landstingens huvudmän.
 • Det stödjande RCC ansvarar för att skicka ut remissen och samla in svar.

Upp

Processflöde steg 4: Framtagande och publicering

4. Framtagande och publicering

 • Fastställande av de nationella vårdprogrammen sker i regionala cancercentrums samverkansgrupp som ansvarar för webbpublicering.
 • Samtliga regionala cancercentrum verkar för att beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enlighet med beslutade rutiner.

Upp

Revidering av vårdprogram

De nationella vårdprogrammen ska ses över minst en gång om året. Gruppen utvärderar då om något har hänt som gör att texten behöver revideras. Mindre revideringar förs in utan att vårdprogrammet går på remiss. Vid större revideringar, eller revideringar som bedöms få stora konsekvenser, går vårdprogrammet på en samlad remissrunda till samma remissinstanser som nya vårdprogram.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Konsekvensbeskrivning för södra sjukvårdsregionen vid nytt nationellt vårdprogram 

En regional konsekvensbeskrivning är en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för hälso- och sjukvården i regionen till följd av ett nationellt vårdprogram. Inför remissrunda två, det vill säga till linjeorganisationen, skall en konsekvensbeskrivning utarbetas i syfte att vare ett stöd för remissinstanserna vid remissvar och förtydliga konsekvenserna av vårdprogrammet.
Konsekvensbeskrivningen ska vara färdigställd senast två veckor innan remissrunda två, för att bifogas förslaget till vårdprogram vid remissrundan. Den regionala processledaren ansvarar för en sammanställning i nedanstående mall.

Mall för konsekvensbeskrivning

porträtt

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 28 januari 2020

Regional information uppdaterad: 28 december 2019