Standardiserade vårdförlopp i syd

Vilken roll har RCC Syd i arbetet med SVF?

RCC Syd ska vara stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att införa ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp. I arbetet ingår bl.a. att bistå och stimulera sjukvårdsregionerna i deras respektive utvecklingsarbete. RCC Syd ansvarar för att lämna in regionernas handlingsplaner och redovisningar till Regeringskansliet (Socialdepartementet). RCC Syd ansvarar dessutom för att säkerställa att lärandetillfälle kommer till stånd i varje region. På detta sätt får regionerna och olika vårdgivare möjlighet att lära av varandra.

Läs mer om vad standardiserade vårdförlopp är på den nationella webbsidan om kortare väntetider. 

Erfarenheter från danska systemet med pakkeforløb

I fyra filmer berättar professionsföreträdare som arbetar med pakkeforløben i Danmark om sina erfarenheter.

Hur fungerar systemet i Danmark? 

Och hur hanterar man patienter som inte har organspecifika alarmsymtom utan mer allmänna symtom? Peter Vedsted, professor vid Department of public health, Aarhus University, berättar.

Kortare väntetider och nöjdare patienter

Pakkeforløb har gjort det enklare för allmänläkare att utreda och kommunicera med patienter som har en misstänkt cancer. Rikke Pilegaard Hansen, allmänpraktiserande läkare vid Trøjborg Laegehus, Aarhus, berättar.

Vilka fördelar och nackdelar finns det?

Går det att nå de uppsatta tidsgränserna? Jørgen Bjerggaard Jensen,
professor vid Aarhus University, var med och utformade det danska systemet.