Rapport från södra sjukvårdsregionen

I region syd har arbetet med de standardiserade vårdförloppen varit intensivt sedan starten 2015. Här kommer en sammanfattning av vad som gjorts och vad som planeras härnäst.

2016 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende införande av SVF fastställdes 8 december 2015. För att få ta del av de nationella medlen ska respektive landsting/region lämna in en handlingsplan till socialdepartementet senast den 15 mars som beskriver landstingens/regionernas tillvägagångssätt vid införandet av de standardiserade vårdförloppen. Den 1 november ska en uppföljande rapport lämnas till socialdepartementet. Fem förlopp är igång i hela Sverige så även i södra sjukvårdsregionen: Akut myeloisk leukemi (AML), Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer samt Prostatacancer.

Under 2016 införs:

 • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
 • Lungcancer
 • Maligna lymfom
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Bröstcancer
 • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
 • Cancer i bukspottkörteln och periampullärt,
 • Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång
 • Myelom
 • Primär levercancer
 • Primära maligna hjärntumörer
 • Äggstockscancer
 • Malignt melanom

Under 2017 kommer ALL, KLL, Njurcancer, Muskuloskeletala sarkom, Endometriecancer, Cervixcancer, Thyroideacancer, Peniscancer, Testiscancer samt Analcancer att införas. För dessa kommer SVF gå ut på remissrunda under 2016 för inhämtning av synpunkter gällande innehåll.

Det pågår ett intensivt arbete med att införa SVF på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. På vår hemsida finns information om det antal patienter som genomgått välgrundad misstanke, utredning samt startat första behandling alternativt gått ur SVF. Underlaget är även fördelat på landsting/regionnivå. Under senare delen av våren kommer sidan byggas ut för att även illustrera faktiska ledtider.

En nationell PREM-enkät (Patient Reported Experience Measures) kommer via landstingens befintliga struktur för den nationella patientenkäten, att lämnas ut till patienter, troligtvis fr.o.m. maj månad 2016. Både de patienter som fått en cancerdiagnos men även de som gått ur SVF utan diagnos alternativt avslut annan anledning, kommer att få en postal enkät. Det ingår i överenskommelsen att under 2016 skicka PREM-enkät till patienter som ingått i SVF kopplat till de fem SVF som infördes under 2015.

Socialstyrelsen kommer att utvärdera och följa upp den nationella satsningen.

I december anordnade RCC Syds regional patientprocessledare (RPPL) för lungcancer,(Lars Ek) ett möte för samtliga motsvarande funktioner för lungcancer från de övriga regionerna i Sverige. Syftet var att dela erfarenheter med anledning av införandet av SVF.

Den 9/2 arrangerades en lärandekonferens i Stockholm kopplat till införandet av SVF av regeringen tillsammans med SKL och RCC i samverkan. Erfarenheter från Kronoberg, Halland och Skåne samt Tomas Jiborn som belyste hur SUS arbetat med prostatacancerprocessen. RCC Syd visade med hjälp av en film patientens steg inom SVF. Filmen visar flödet inom processen för esofagus-ventrikelcancer. Den kan dock även användas för att informera om SVF i generella termer.

Den 17/2 arrangerades ett lärandetillfälle kopplat till SVF och att arbeta med ständiga förbättringar av. RCC Syd och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling. Målgrupp för konferensen var de team som ingår i förbättringsprogrammet kopplat till SVF samt övriga intresserade från processteam i södra sjukvårdsregionen. Bland annat kunde deltagarna ta del av Johan Wennerbergs (RPPL för patientprocess), Amer Mosas samt Malin Jannessons (kontaktsköterska prostata Blekinge), Lena Myrskogs (RPPL bröstcancer) erfarenheter.

På gång genom RCC Syd:

Den 21/4 arrangeras en dag för SVF koordinatorer (nätverket för södra sjukvårdsregionen). Dagen arrangeras av RCC Syd tillsammans med landstingens cancersamordnare samt landstingens ansvariga i tillgänglighetsnätverket. Inbjudan går ut enskilt till samtliga koordinatorer.

Den 8/6 arrangeras ett informationstillfälle om SVF för patientföreningar, patienter och närstående. Anmälningslänk finns här..

Den 10/11 arrangerar RCC Syd höstens utbildningsdag för teamen runt cancerpatienten. Dagen kommer att ägnas åt rapporter av förbättringsarbete av olika slag, både kopplat till införandet av SVF men också kopplat till andra delar av den nationella strategin för cancervårdens utveckling. Dagen vänder sig till de diagnosspecifika patientprocessteamen inom området cancer iden södra sjukvårdsregionen, chefer, verksamhetsutvecklare, patientföreträdare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

Vid frågor, kontakta RCC Syds projektledare Anna Unné: anna.unne@skane.se