Patientinformation till Min vårdplan på remiss

Här hittar du patientinformation till Min vårdplan som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställd.

Nya remissrundor startar fyra gånger per år: 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. På denna sida publiceras remissversioner av patientinformation till Min vårdplan för aktuella diagnoser. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Aktuella remissversioner 

Sista dag att lämna remissvar är den 14 juni.

Använd gärna svarsmallen.

Svarsmall, frivillig att använda (Word)

Remissversioner från avslutade remissrundor

Rutiner för remissrundor

Remissrundan riktar sig till profession, patientföreningar och till regioner. Syftet är att ge dessa grupper tillfälle att kommentera och ge synpunkter på innehållet i Min vårdplan.

Remissperioden är två månader. Ett undantag är den remissrunda som pågår över årsskiftet. Den är förlängd till tre månader.

Till varje dokument hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas. Vid revidering medföljer en versionsinformation som beskriver vad som är ändrat sedan den förra versionen.