Till regionspecifikt innehåll

Nationella kvalitetsregister cancer

Nationella kvalitetsregister ska underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Ett nationellt kvalitetsregister inom cancerområdet innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. 

Ett fungerande kvalitetsregister gör det möjligt att följa upp vad som utförs i sjukvården för alla patienter i landet inom ett diagnosspecifikt område. Registren kan även ligga till grund för uppföljning och redovisning av enskilda verksamheter inom regionerna samt utgöra underlag för forskning.

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

RCC Syd producerar varje år sjukvårdsregionala kvalitetsrapporter med kommentarer från regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet med rapporterna är att på ett lättillgängligt sätt förse ledare och chefer med information om vården. De kvalitetsindikatorer som redovisas i kvalitetsrapporten är de som anges i vårdprogrammen och som respektive vårdprogramgrupp beslutat om. Undantaget är bröstcancer där man i vårdprogrammet helt hänvisar till kvalitetsregistret. Där redovisas kvalitetsregistrets nyckelindikatorer, för vilka kvalitetsregisterstyrgruppen ansvarar för att ange.

Regional rapport 2018-2022 (pdf)

Regional rapport Urologi 2018-2022 (pdf)

RCC Sydösts resultatredovisning utifrån löften till regionens cancerpatienter

Resultatredovisningarnas syfte är att belysa cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över tid.

Cancervårdens målnivåer för sydöstra sjukvårdregionen är formulerade som sex löften till patienter och medborgare. Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften, har följts upp från 2011 och framåt.

Dels finns en samlad resultatredovisning för fem diagnoser som motsvarar cirka hälften av alla cancerfall och dels tio diagnosspecifika rapporter som redovisar resultat utifrån löfte ett och två, väntetider och Best practice.

Resultatredovisningarna publiceras i maj, september och december/januari och ersätter tidigare registerrapporter.

Aktuella resultatredovisningar

Topplistan

RCC sydöst tar också fram topplistor som visar hur väl klinikerna sköter sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och kvalitetsregistren.

Se de senaste topplistorna per diagnos och per klinik