Vårdprogram, vårdförlopp och Min vårdplan på remiss

Här hittar du alla vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF) och Min vårdplan cancer som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda.

Nya remissrundor startar fyra gånger per år: 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram, SVF och Min vårdplan på cancerområdet på denna sida. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Aktuella remissversioner

I respektive remissversion finns ett följebrev med information om remissen. 

Patientinformation till Min vårdplan på remiss

Remissversioner från avslutade remissrundor

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. 

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet, vårdförloppet eller Min vårdplan, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom dem.

Remissperioden är två månader. Ett undantag är den remissrunda som pågår över årsskiftet. Den är förlängd till tre månader.

Till varje dokument hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas samt en nationell konsekvensbeskrivning där vårdprogramgruppen anger vilka konsekvenser revideringarna kan få i regionerna. Den nationella konsekvensbeskrivningen ligger till grund för de regionala konsekvensbeskrivningar som distribueras separat.