Register för cancerläkemedel

Sedan 2018 registrerar sjukvården användningen av cancerläkemedel enligt en nationellt enhetlig modell. Arbete pågår för att fortsätta utveckla och underlätta verksamheternas registrering av uppgifter.

Uppföljning av cancerläkemedel högprioriterat

Syftet med registreringen är att få bättre kännedom om hur användningen av nya läkemedel ser ut i hela landet. Modellen har testats fram på kliniknivå för att registrering och uppföljning ska bli ett effektivt stöd för klinikens verksamhet. På nationell nivå är det prioriterade målet att kunna följa om läkemedelsanvändningen är jämlik över Sverige.

Rapporter

RCC har i uppdrag att följa upp regionernas användning av nya cancerläkemedel. I uppdraget ingår att sammanställa två nationella rapporter per år. Den första rapporten publicerades hösten 2018.

Den senaste rapporten innehåller en redovisning för ett urval av cancerläkemedel med registrerad användning under perioden 1 januari 2019 –  31 december 2020.

Rapport 6: Användning av nya cancerläkemedel, 1 jan 2019 – 31 dec 2020 (pdf, nytt fönster)

Rapport 5: Användning av nya cancerläkemedel, 1 jan - 30 jun 2020 (pdf, nytt fönster)

Rapport 4: Användning av nya cancerläkemedel, 1 jan 2018 - 31 dec 2019 (pdf, nytt fönster)

Rapport 3: Användning av nya cancerläkemedel, 1 jan - 30 jun 2019 (pdf, nytt fönster)

Rapport 2: Användning av nya cancerläkemedel, 1 jan - 31 dec 2018 (pdf, nytt fönster)

Rapport 1: Användning av nya cancerläkemedel, 1 jan - 30 jun 2018 (pdf, nytt fönster)

Enkla regionala register

Tekniskt bygger modellen på likadana register som innehåller följande variabler:

 • inrapporterande sjukhus och klinik
 • diagnos
 • performance status
 • aktuellt läkemedel samt eventuell kombinationsbehandling
 • behandlingsintention
 • behandlingsperiod
 • orsak till avslutad behandling

Först då registreringen sker med hög effektivitet och täckningsgrad kan nya variabler införas.

Läkemedel som ingår i registreringen

 • Abemaciklib
 • Akalabrutinib**
 • Atezolizumab
 • Avelumab
 • Binimitinib
 • Cemiplimab**  
 • Dabrafenib
 • Daratumumab***
 • Durvalumab
 • Enkorafenib
 • Ibrutinib
 • Ipilimumab
 • Ixazomib
 • Karfilzomib
 • Neratinib
 • Niraparib
 • Nivolumab
 • Obinutuzumab**
 • Olaparib
 • Palbociclib
 • Pembrolizumab
 • Pertuzumab
 • Polatuzumab vedotin**   
 • Ribociklib
 • Rukaparib
 • Talazoparib*
 • Trametinib
 • Trastuzumab deruxtekan*
 • Trastuzumab-emtansin
 • Venetoklax

* Ingår i registreringen från 1 januari 2022.

** Ingår i registreringen från 1 juli 2021.

*** Daratumumab (Darzalex) ingår i registreringen från 1 maj 2018.

Läkemedel som utgår ur registreringen från 1 april 2019

OBS: Inrapporterade patienter följs till avslut av behandling.

 • Abirateron
 • Enzalutamid 

Endast läkemedel som beslutats på rekommendation från nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) kommer att registreras av samtliga sjukvårdsregioner. Regioner som önskar kan registrera ytterligare läkemedel. För de diagnoser som har en mer omfattande patientöversikt kommer läkemedelsrapporteringen att ingå som en del i översikten och dubbelrapportering kommer således inte att ske.

Manual för arbetet med läkemedelsregistret, vers 3.2 (pdf, nytt fönster)

Blankett för registrering av cancerläkemedel, vers 201028 (Word)

Underlag för beslutad uppföljning

Underlag för beslut om ovan beskriven utformning av register och rutiner utgörs av en utredning genomförd i slutet av 2016 och fastställd av RCC i samverkan i januari 2017.

Rapport: Utredning av former för nationell registrering av användning av nya cancerläkemedel (pdf, nytt fönster)