Frågor och svar om handhavande av cancerläkemedel

Här hittar du frågor och svar om handhavande av cancerläkemedel.

Frågorna som publiceras är sådana som kommit till gruppen via olika forum och är av ”allmän karaktär”. Vi välkomnar flera frågor inom området och gärna återkoppling och förtydligande av svaren där det behövs.

Viktigt att göra en mekanisk rengöring vid möjlig kontaminering.
Använd ett basiskt rengöringsmedel, dvs med PH>7, torka torrt och avsluta med en ytdesinfektion.

Kontakta den lokala arbetsmiljöingenjören i din region. Ofta kan man få hjälp med standardiserad testning. Testmateriel beställs från Arbets- och miljömedicin Syd

Nej, för närvarande kan man testa för tre olika paneler:

  • Panel 1- Cyklofosfamid, Ifosfamid, 5-FU, Gemzitabin och Etoposid
  • Panel 2- Metotrexat och Cytarabin
  • Panel 3 - Platina (summan platinainnehållande cytostatika, ex Cisplatin, Oxaliplatin, Karboplatin)

 

Utveckling sker ständigt och nya preparat tillkommer. Har du andra önskemål kontakta gärna Arbets- och miljömedicin Syd

Ja, det går bra att ge läkemedel i den andra lumen då dessa inte möts och blandas i kateterlumen.

Nej, här möts substanserna i samma lumen innan de når patienten. Där finns risk att reaktion sker mellan substanserna. Skall detta göras måste man säkerställa att preparaten är kompatibla. Använd då backventil/envägsventil.

Ja, Cytostatika kan utsöndras via både slemhinnor och sädesvätska, därför bör lämpligt skydd till exempel kondom användas vid sexuell kontakt oavsett kön på den som får cytostatikabehandlingen. Kondom skyddar den friska partner mot oavsiktlig exponering och är också ett skydd för den sjuka partnern mot infektioner. Vid cytostatikabehandling blir även slemhinnorna skörare och risken för infektioner i samband med samlag ökar eftersom bakterier lättare får fäste i skadade slemhinnor.

Kondom hindrar även graviditet som inte rekommenderas under pågående cytostatikabehandling med tanke på att cytostatika är skadligt för ett foster.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5) kan det finnas cytostatika i urinen i mer än 5 dygn efter behandling. Det kan dock variera mellan olika preparat och bero på individuella faktorer hos patienten. Högst koncentration finns i urinen de första dagarna efter cytostatikabehandlingen.

En riskbedömning bör göras årligen. Blankett Arbetsmiljöverket

Kontakta läkemedelsbolaget och efterfråga skyddsinformation.

Data visar att PVC bryter ned den aktiva substansen (kabazitaxel ) och polyuretan (PU) binder den aktiva substansen därför ska inte infusionsbehållare av PVC eller infusionsset med PU användas.  I patientens infart är läkemedlet i kontakt med en mindre yta än i infusionsseten samt under kortare tid och bedöms därför inte påverka läkemedlet eller plasten i katetern.