MENY

Nationella arbetsgruppen för CAR T-cellbehandling

Arbetsgruppen är stödjande till RCCs samverkansgrupp med avseende på processen att införa CAR T-cellbehandling i Sverige. Gruppen är stödjande till NT-rådet för handläggning av ärenden med avseende på CAR T-cellbehandling.

I gruppens uppdrag ingår att

  • identifiera vad som krävs för att vara centrum för CAR T-cellbehandling
  • CAR T-gruppen ska stödja införandeprocessen för CAR T genom att ge rekommendationer samt säkra förankring och samarbete med berörda processer inom regionerna. bereda förslag till rekommendationer av organisatorisk och praktisk karaktär som kan vara aktuella inom ramen för CAR T-cellbehandling
  • medverka som rådgivare till NT-rådet vid NT-rådets beredning av rekommendationer gällande nya CAR T-terapier. I denna roll ingår att i samråd med NT-rådet och NAC utveckla kriterier för patienter aktuella för behandling med CAR-T-terapier samt att verka för att NT-rådets rekommendation följs
  • föreslå indikatorer för uppföljning
  • medverka till att uppföljning och utvärdering av CAR T-cellbehandling sker enligt rekommendation/beslut. Gruppen skall årligen rapportera statistik över behandlade patienter till NT-rådet
  • stödja principer för lokal/regional handläggning av CAR T-cellbehandling så att samverkan sker med respektive regions övriga processer
  • samverka med patientorganisationer, nationella vårdprogramgrupper, verksamhetschefsråd och liknande för förankring i CAR T-cellbehandlingsfrågor när så behövs.

RCCs samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för CAR T­-cellbehandling:

Uppsala Örebro: Gunilla Enblad (ordförande)
Norr: Cecilia Isaksson
Stockholm Gotland: Kristina Sonnevi
Syd: Mats Jerkeman
Sydöst: Ingemar Lagerlöf
Väst: Olle Werlenius

Ordförande

Gunilla Enblad


Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2020