Regional kompetensinventering för lungcancer och prostatacancer

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för framtidens cancervård. RCC Syd har genom enkäter, intervjuer och dialoger ur ett processperspektiv inventerat kompetensbehoven inom områdena prostatacancer och lungcancer.

Rapporterna tydliggör de behov av kompetensförsörjning och kompetensöverföring som finns redan idag. Rapporterna rekommendrar bland annat:

  • ökad regional samverkan inom kompetensförsörjningsområdet, till exempel avseende rekryteringav ST-läkare, planering för MR prostata, robotkirurgi, prostatacancerscreening och EBUS-diagnostik
  • etablering av kompetensförsörjningsplaner för diagnostik och behandling av prostatacancer och lungcancer på alla regionens enheter
  • inledande av rekryteringsprocesser inom urologi, lungmedicin, patologi och bild-och funktion och ökning av antalet ontaktsjuksköterskor
  • fördjupad samverkan mellan urologi, lungmedicin och onkologi
  • förbättrade möjligheter till fortbildning för all personal i lung- och prostatacancerprocesserna
  • utbyggnad av regionala multidisciplinära konferenser och second opinionstruktur.
  • aktiva åtgärder för att stärka den kliniska forskningen med fokus på ökat deltagande i kliniska studier

- RCC Syd önskar belysa kompetensbehoven ur ett patientperspektiv med fokus på hela patientprocessen, säger Mef Nilbert, verksamhetschef RCC Syd. Vi ser höga medelåldrar och ett fåtal personer i viktiga nyckelpositioner och vill understryka behoven av att, baserat på rapporten, initiera arbete inom området. Samtidigt ser vi möjligheter att skapa en attraktiv arbetsmiljö för yngre kollegor där multiprofessionell och multidisciplinär samverkan och bättre möjligheter till klinisk forskning är viktiga rekryteringsfaktorer.

Kompetensinventering och åtgärdsförslag, Plan för lungcancerprocessen i Södra sjukvårdsregionen

Kompetensinventering och åtgärdsförslag, Plan för prostatacancerprocessen i Södra sjukvårdsregionen