RCC Syd och klinisk forskning

RCC Syd har ett övergripande uppdrag att stödja klinisk cancerforskning i Södra sjukvårdsregionen. Stödet omfattar specifika utbildningsinsatser, stöd till enskilda forskare som använder kvalitetsregisterbaserade data, information om webbverktyget Cancerstudier i Sverige samt att ge information om pågående klinisk forskning.

Cancerstudier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter. Obs att Covid-19-pandemin  tillfälligt kan påverka inklusionen av patienter i studier.

Till Cancerstudier i Sverige

Samverkan med Kliniska Studier Sverige Forum Söder

För att förbättra förutsättningarna och kunskapen i Södra sjukvårdsregionen och nå målen i den regionala cancerplanen har RCC Syd inlett ett samarbete med Kliniska Studier Sverige Forum Söder som är en av sex regionala noder med uppgift att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier. Tillsammans tar vi fram återkommande GCP-utbildningar (utbildning kring regelverket för kliniska studier) till vårdpersonal, riktade GCP-utbildningar till verksamhetschefer, nätverksträffar för forskningssjuksköterskor och utbildningar i forskning i kvalitetsregister.

I vår kalender hittar du aktuella utbildningar

Om Forum Söder

Forum Söder erbjuder ett flertal stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, och riktar sig till forskare inom alla professioner inom hälso-och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Stödet omfattar alla faser (FAS I-IV) av kliniska prövningar inklusive First–In–Human (FIH) studier.

För kontakt se: Kliniska Studier Sverige Forum Söder