Geomapping

Just nu pågår en studie som drivs av RCC Syd, RCC Väst och Region Halland. Studien ska ge svar på om det finns betydande ojämlikheter i befolkningen inom södra och västra sjukvårdsregionerna när det gäller insjuknande, tidig upptäckt och överlevnad med fokus på malignt melanom, tjock- och ändtarmscancer samt lungcancer.

På motsvarande sätt ska ojämlikheter beträffande deltagandet i den nationella studien för tarmcancerscreening (SCREESCO) utvärderas. Resultaten kommer att tas fram med geomapping och presenteras med hjälp av kartor som tydliggör skillnader mellan olika bostadsområden.

Kan bostadsområdet påverka

Framgångsrik screening för tidig upptäckt av cancer förutsätter att drabbade individer undersöks. Deltagandet kan emellertid vara sämre i högriskgrupper. Riktade insatser för att effektivisera screening i utsatta grupper ska vila på gedigen vetenskaplig grund. En god insikt i hur incidenser, tidig upptäckt och överlevnad varierar i befolkningen är grundläggande. När en ny screeningmetod prövats i befolkningen behöver man göra en uttömmande analys av variationer i deltagande mellan olika befolkningsgrupper. Forskningsgruppens hypotes innebär att bostadsområdets läge och karaktär kan påverka benägenheten att delta i screeningundersökningar. Till exempel, avstånd till screeningklinik samt omgivningens beteendemässiga inflytande kan tänkas påverka. 

Resultat

Forskningsgruppen har använt geomapping på 9743 fall av malignt melanom, diagnostiserade under år 2004-2013, och identifierat ett ökat insjuknande och överdödlighet inom särskilda geografiska hemvister. Man fann markanta skillnader av insjuknande av relativt tidiga (stadium I-II) respektive långt framskridna (stadium III-IV) fall av melanom mellan de västra och södra regionerna: insjuknandet av stadium I-II-tumörer var högre i västra sjukvårdsregionen, medan insjuknandet av melanom i stadium III-IV var högre i den södra sjukvårdsregionen. 

Studien går nu vidare med motsvarande kartläggning för kolorektalcancer och lungcancer. Dessutom kommer deltagandet i SCREESCO att utvärderas. 

Riktade insatser

Projektet kan kopplas till fortsatta interventionsstudier kring riktade insatser för att uppnå effektiv screening som främjar tidig upptäckt av malignt melanom och tarmcancer. Screening för hudcancer eller lungcancer i lämpliga befolkningsgrupper, som ringar in högriskindivider, har ännu inte prövats i Sverige, medan screening för tarmcancer är av aktuellt intresse då ett ordnat införande planeras för hela Sverige (screening är redan införd i Stockholm/Gotland). Resultaten kan komma att understryka behovet av riktade insatser för effektivare screening i geografiska upptagningsområden där screening förväntas ge mest nytta. 

För mer information, kontakta Ulf Strömberg