Finansiellt stöd till forskningssjuksköterskor

Enligt beslut på RCC Syds styrgruppsmöte den 11 maj 2023 ska RCC Syd under år 2024 fördela 3 mkr som finansiellt stöd av stimulansåtgärder för klinisk forskning inom Södra sjukvårdsregionen.

Medlen ska användas för att stärka tillgången till forskningssjuksköterskor genom finansiering av hel eller del av forskningssjukskötersketjänst/motsvarande.

Syftet för stödet

Eftersom finansieringen är att ses som en stimulansåtgärd ska det, hos den sökande verksamheten, finnas en långsiktig plan för hur stimulansåtgärden ska bidra till att stärka förutsättningarna för klinisk cancerforskning framöver.

Vem kan söka

Cancerrelaterad enhet eller förvaltning inom Södra sjukvårdsregionen.

Riktlinjer för ansökan

Finansiering kan sökas för hel eller del av tjänst för namngiven forskningssjuksköterska/motsvarande. Den person som ansökan avser ska vara GCP-utbildad vårdpersonal med tillsvidaretjänst.

Prioritering

Ansökningarna prioriteras utifrån ett helhetsperspektiv av behovet för GCP-utbildad vårdpersonal inom hela Södra sjukvårdsregionen.
Bedömningsgruppen består av:
- Jessica Wihl, medicinsk chef RCC Syd
- Anna-Maria Larsson, medicinsk rådgivare RCC Syd
- Hannie Lundgren, hälso- och sjukvårdsstrateg RCC Syd
Slutligt beslut om tilldelning tas av styrgruppen för RCC Syd.

Tilldelning

Tilldelning av medel avser år 2024 och avser finansiering för tid att arbeta med kliniska studier av olika slag inom cancerområdet. 

Uppföljning

Ekonomisk samt verksamhetsmässig redovisning av hur tilldelat stöd har använts kommer att begäras av berörd verksamhetschef i samband med årsredovisningen.

Anvisning för ansökan

Ansökan ska göras på avsedd blankett på denna sida ”Ansökan till finansiellt stöd till forskningssjuksköterska år 2024”.
Samtliga fält ska vara ifyllda och blanketten underskriven av berörd verksamhetschef eller förvaltningschef.
Ansökan ska lämnas till hannie.lundgren@skane.se senast den 15 oktober kl. 24.00.

Övrig information

Frågor kring stödet och ansökansförfarande:
Hannie Lundgren, 0768 – 87 15 54, hannie.lundgren@skane.se