Provsamlingar gynekologisk cancer

I Region Skånes biobank finns provsamlingar, med fokus på gynekologisk cancer, innefattande blod och fryst tumörvävnad från patienter som behandlats i Region Skåne. Provsamlingarna har samlingsnamnet GUNNEL och innefattar ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och vulvacancer. Insamlingen sker på Region Skånes kvinnokliniker samt Onkologiska klinikens gynsektion SUS Lund, under överinseende av GUNNELS exekutiva grupp.

Fryst tumörvävnad samt blod (helblod, serum och plasma) började insamlas september 2014. Täckningsgraden är god. Det finns kliniska data kopplade till proverna i varierande utsträckning.

Om man vill ha tillgång till prover och data för ett forskningsprojekt måste projektet ha godkänts av etikprövningsnämnden. Eftersom provmängden är begränsad måste projektet också vetenskapligt prioriteras av provsamlingarnas styrgrupp. Detta görs med särskild ansökningsblankett och har bland annat till syfte att optimera vävnadsanvändandet och tillse att inte samma analys görs flera gånger på samma prov.

Styrgruppen rekommenderar att ansökan för vetenskaplig prioritering görs tidigt i processen då det kan innebära modifiering av projektet.

Ansökan och instruktioner

Ansökan om vetenskaplig prioritering görs på särskild blankett med bifogad projektbeskrivning.

Blankett finns här (word) 

Instruktioner till ansökan finns här (pdf) 

Styrgrupp

Styrgruppen är förankrad i Biobanksgruppen GUNNEL och leds av Susanne Malander. Övriga medlemmar i styrgruppen: Christer Borgfeldt, Päivi Kannisto, Ingrid Hedenfalk, Christer Larsson, Maria Bjurberg. 

För ytterligare frågor – kontakta styrgruppens ordförande Susanne Malander