MENY

Gällande vårdprogram cancerrehabilitering

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-02-05.

3. Mål med vårdprogrammet

Rekommendationer

Alla regionala cancercentrum, landsting/regioner och verksamhetsområden med cancervård i sitt uppdrag bör upprätta egna tillämpningar utifrån rekommendationerna i Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 2019.

Det nationella vårdprogrammet innehåller en rad aspekter som behöver anpassas och förankras regionalt och lokalt. Rekommendationerna utgör vårdprogramgruppens uppfattning mot bakgrund av vetenskaplig evidens och samlad svensk erfarenhet. 

Det behövs nationell samordning i vissa frågor för att patientens cancerrehabilitering ska bli jämlik i landet och mellan de olika cancerdiagnoserna, men vårdprogramgruppen tar inte ställning till hur detta mål ska uppnås.

Målet är att medarbetare i cancervård och patientföreträdare med detta vårdprogram tillsammans ska kunna agera för bättre cancerrehabilitering. Den bör i enlighet med gällande lagstiftning prioriteras lika högt som den direkta cancervården:

”Habilitering/rehabilitering ingår i de flesta medicinska verksamheter och följer prioriteringsgrupperna. Rehabilitering kan exempelvis utgöra en viktig del i omhändertagandet vid vissa tillstånd av livshotande natur liksom vid vissa kroniska sjukdomar och ingår då i prioriteringsgruppen för det tillstånd det i det enskilda fallet gäller” [1]. 

Patienten kan behöva rehabilitering efter avslutad cancerbehandling, och behov kan även uppstå eller förvärras efter avslutad behandling. Även här behövs riktlinjer för strukturerad uppföljning och omhändertagande.