MENY

Gällande vårdprogram cancerrehabilitering

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-02-05.

17. Kvalitetsindikatorer

Landsting, förvaltningar och verksamhetsområden har ansvar att säkerställa god kvalitet i sjukvården. Som ett led i detta arbete bör någon form av mätning eller registrering göras. 

Kvalitetsregister inom cancerområdet är inte utformade för att belysa rehabiliteringsaspekter. Varje enhet bör därför definiera viktiga områden inom cancerrehabilitering, mäta kvaliteten med en metod som utformas regionalt/lokalt, genomföra förbättringsarbete och mäta igen. Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering kan utgöra en grund i detta arbete. Rekommendationerna i vårdprogrammet fokuserar följande aspekter, som med fördel kan användas i implementeringsarbetet.

Aspekter att belysa nationellt:

 • Hur är landstingens avtal med externa vårdgivare utformade? 
 • Innebär de ojämlikhet i ett nationellt perspektiv?
 • Hur subventionerar landstingen hjälpmedel för lymfödembehandling respektive behandlingsorsakat håravfall? 

 

Aspekter att belysa inom varje sjukvårdsområde/regionalt cancercentrum:

 • Finns regionalt tillämpningsdokument till Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering?
 • Har patientföreträdare varit med i utformningen av dokumentet?
 • Finns riktlinjer för håravfall, peruk och s.k. kylmössa? Är de likvärdiga inom sjukvårdsområdet?
 • Finns en regional riktlinje/motsvarande med nivåstruktur för handläggning av lymfödem?

 

Aspekter att belysa inom varje landsting/region:

 • Har landstinget/regionen ett dokument som anger hur Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering ska tillämpas?
 • Är funktionen ”rehabiliteringskoordinator” inrättad på ett likvärdigt sätt inom landstinget?
 • Finns riktlinjer och organisation för långtidsuppföljning efter cancer- och behandlingsbiverkningar?

 

Aspekter att belysa inom varje sjukhus/primärvårdsområde/motsvarande:

 • Finns ett lokalt tillämpningsdokument som belyser cancerrehabilitering?
 • Har patientföreträdare varit med i utformningen av dokumentet?
 • Har alla avdelningar/mottagningar som vårdar patienter med cancer kurator i teamet?
 • Är nivåstrukturen utformad så att alla patienter med avancerade och mycket avancerade behov av cancerrehabilitering får behoven tillfredsställda på ett likvärdigt sätt?
 • Hur är primärvårdens ansvar för cancerrehabilitering inom kommunal hälso- och sjukvård organiserad? 
 • Finns riktlinjer för egenavgifter och vem som bekostar hjälpmedel för lymfödembehandling, näringstillförsel via sond/PEG m.m.?
 • Hur stor andel av sjuksköterskor som arbetar inom cancervård har adekvat specialistutbildning?
 • Finns rutiner för patientens behov av stöd vid tobaksavvänjning?

 

Aspekter att belysa inom varje verksamhetsområde:

 • Finns en rutin för hur behovet av cancerrehabilitering ska kartläggas/mätas på ett standardiserat sätt?
 • Har patientföreträdare varit med i utformningen av rutinen?
 • Vad menas inom verksamhetsområdet med begreppet ”team”? Vilka professioner ingår? På vilket sätt samråder teamet? Finns de professioner som ingår i teamet tillgängliga minst en gång per vecka 52 veckor om året?
 • Har berörda läkare och kontaktsjuksköterskor adekvat utbildning och träning i samtalsmetodik med inriktning på svåra samtal med patienter med cancer?
 • Hur implementeras Min vårdplan, se kapitel 5, och hur belyses cancerrehabilitering i den?
 • Får alla patienter med cancer information om vikten av fysisk aktivitet och om hur de får kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut?
 • Har alla patienter där tillståndet kan betecknas som livshotande en läkare som fast vårdkontakt?
 • Uppfylls de nationella kraven på kontaktsjuksköterska för alla patienter med cancer?