Regionalt cancercentrum syd i kunskapssatsning på rehabilitering efter cancer i bäckenet

Varje år behandlas över 2000 patienter i södra sjukvårdsregionen för någon form av cancer i bäckenet. Biverkningarna efter cancerbehandlingen kan vara svåra och omfattande och starkt begränsa personernas fortsatta livskvalitet. Rehabiliteringsmöjligheterna är idag inte lika för alla patienter, delvis på grund av fragmenterad kunskap i vården. Regionala cancercentrum (RCC) arbetar nu både nationellt och regionalt för att utveckla rehabiliteringsarbetet för personer som behandlas för olika cancerformer i bäckenet.

När vården blir allt bättre på att bota avancerad cancersjukdom behöver vi parallellt utveckla omhändertagandet av de konsekvenser behandlingen får och hjälpa patienten med rehabilitering till en, ibland, ny livssituation. Patienter som behandlas för cancer i bäckenet kan till exempel ha diagnoser som olika former av gynekologisk cancer, tarmcancer och urologisk cancer. Dessa sjukdomar drabbar inte bara den äldre delen av befolkningen utan även många fertila, arbetsföra kvinnor och män. Biverkningar som är relativt vanliga för denna patientgrupp är inkontinens från tarm och blåsa, svårigheter att tömma tarm och blåsa, lymfödem, infertilitet, sexuell dysfunktion, till exempel erektions- eller lubrikationsbekymmer, påverkan på lust, njutning och självbild. Besvären kan påverka livskvalitén negativt, men även påverka sociala relationer och arbetsförmåga kan drabbas. Rehabilitering finns idag, men den är fragmenterad och kunskapen om var expertisen finns är ibland dålig inom vården vilket gör att alla patienter inte får samma stöd eller ibland ens likvärdig information. Olika kompetenser finns tillgängliga beroende på var man behandlats, även om själva bieffekterna är desamma.

I en överenskommelse mellan staten och SKL har man beslutat om en särskild satsning för att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad kring omhändertagandet av bäckenkomplikationer och bäckenrehabilitering. 2016 arbetar därför RCC med frågan och en av satsningarna är den konferens som ägde rum i Malmö 6-7 oktober i samarbete med Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi. Samlad expertis samlades för att dela med sig av kunskap, diskutera och nätverka. RCC Syd tar även fram ett utbildningsprogram som under 2017 planeras turnera runt till de enheter som behandlar patienter med bäckencancer. 

Kontaktperson:  Jessica Wihl, medicinsk chef RCC Syd 

Remiss vid avancerade besvär

Ett centrum för Bäckencancerrehabilitering finns på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Dit kan patienter från hela södra sjukvårdsregionen remitteras för utredning och behandling vid omfattande besvär.

Information om remissförfarande Bäckencancerrehab SUS

 

Regional patientprocessledare

Marie-Louise Lydrup

kirurg

Skånes universitetssjukhus, Malmö