Till regionspecifikt innehåll

Bedömning av rehabiliteringsbehov

Strukturerade och återkommande behovsbedömningar är grunden i rehabiliteringsprocessen. Centrala delar är bedömningsinstrument och själva bedömningssamtalet som används för att, tillsammans med patienten, kartlägga patientens behov och komma överens om en gemensam planering.

Följande bedömningsinstrument kan användas vid kartläggning, behovsbedömning och samtal

Hälsoskattning är ett självskattningsformulär som innehåller ett antal problemområden som är vanligt förekommande hos cancerpatienter före, under och efter cancerbehandling. Patienten skattar själv sina symtom på en skala, från inget problem till mycket besvärande problem. En psykometrisk validering av den senaste versionen av Hälsoskattning med en jämförelse av Hantering av ångest, version 2. 2022 och EORTC-QLQ30 beräknas publiceras under hösten 2023.  Båda versionerna kan i väntan på valideringen användas som underlag vid kartläggning, behovsbedömning och samtal kring rehabilitering. 

Hälsoskattning (pdf, nytt fönster) 

Hälsoskattning för cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Hantering av ångest (version 2, 2022 [före detta Distresstermometern]) är ett självskattningsformulär som innehåller olika områden som kan upplevas problematiska i samband med cancersjukdom (problemlista). Till problemlistan finns en skala mellan 0-10, där patienten får skatta hur besvärande ett område upplevs. Namnet ändrades med den senaste versionen, och problemlistan är reviderad. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) har copyright på formuläret som kan hämtas kostnadsfritt från NCCN:s webbplats, National Comprehensive Cancer Network

Verksamheterna kan välja mellan dessa formulär. I det nationella vårdprogrammet rekommenderas att ha ett systematiskt arbetssätt för att bedöma behov på grundläggande nivå.

Vid insatser på särskild nivå används professionsspecifika formulär och tester vid fördjupad bedömning av rehabiliteringsbehov och upprättande av rehabiliteringsplan. Till exempel funktionsskattningar för fysioterapeuter, ångest- eller depressionsenkäter för psykologer och psykoterapeuter och ADL-bedömning för arbetsterapeuter. 

Insatser på olika nivåer  

Personer med cancersjukdom har olika behov av insatser utifrån vilken påverkan olika diagnoser och behandlingar har på funktioner, aktivitetsförmåga och livskvalitet. Insatserna kan ges på tre olika nivåer, beroende på behovens omfattning och graden av komplexitet i omhändertagandet, se figur. Nivåerna i pyramiden har inget med regionernas organisatoriska vårdnivåer att göra.

Nivåer rehab

Den första nivån innehåller grundläggande insatser som alla patienter med cancer behöver få. Den andra nivån innehåller särskilda insatser för patienter som bedöms behöva fördjupad bedömning och eventuellt insatser med stöd från rehabiliteringskompetenser. Den tredje nivån innehåller avancerade insatser som kräver samverkan mellan professioner i ett team eller mellan enheter och/eller huvudmän för ett bra omhändertagande av patientens behov.

Kontaktsjuksköterskan

Kontaktsjuksköterskans övergripande uppdrag inom cancerrehabilitering är att genom strukturerade bedömningar identifiera och samordna rehabiliteringsbehov. Utifrån identifierade behov sätta in och följa upp grundläggande insatser. Läs mer om kontaktsjuksköterskans uppdrag i patientprocessen

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Guide till insatser för Hälsoskattning cancerrehabilitering

Guiden är ett generellt hjälpmedel som stöd till professionen, framför allt kontaktsjuksköterskan (kssk), i sin funktion att kartlägga behov av rehabilitering vid användande av Hälsoskattning för cancerrehabilitering. Syftet är att lotsa patienten till rätt nivå för rehabiliterande insatser och innehåller förslag från litet problem där kssk i många fall kan ge patienten basalt stöd som t.ex. information och egenvårdsråd till hur man handlägger mer besvärande problem i samband med cancer.

Guiden kan anpassas till lokala förutsättningar i respektive verksamhet som ansvarar för behandling av  cancer.

Dokumentet är framtaget av RCCs regionala patientprocessledare för cancerrehabilitering i samverkan med primärvård, med Region Blekinges modell som förlaga och utifrån Region Skånes AKO-riktlinje för cancerrehabilitering.

Guide till insatser för Hälsoskattning cancerrehabilitering