Till regionspecifikt innehåll

Rehabilitering och palliativ vård

Under 2024 fördelar RCC medel till verksamheter som vill förbättra cancerrehabiliteringen och den palliativa vården för barn och vuxna, och göra den mer jämlik. Totalt ska 100 miljoner kronor fördelas. Medlen är en del av en särskild statlig satsning.

Alla RCC har tagit emot ansökningar från verksamheter i sina sjukvårdsregioner. Besluten har fattats sjukvårdsregionalt och enligt gemensamma bedömningsprinciper. Medel har bland annat fördelats till initiativ som gynnar implementering av de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering och palliativ vård för barn och vuxna samt initiativ som stärker uppföljningen av cancerrehabiliteringen.

Alla projekt som har fått medel finns också samlade i en excellfil för att förenkla filtreringar och sökningar. 

Initiativ som fått medel (.xlsx)

 • Cancerskola och rehabiliterande gruppaktiviteter
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Säkerställa Lymfterapibehandling för patienter i Region Norrbotten, hela länet
  • Sökande: Region Norrbotten
 • Rehabilitering från start - ett projekt för att stärka cancerrehabiliteringen och göra den mer jämlik för patienter med gynekologisk cancer i hela norra sjukvårdsregionen
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Kraftens hus Jämtland Härjedalen
  • Sökande: Region Jämtland Härjedalen
 • Bättre palliativ vård till hemsjukvårdspatienter genom bättre tillgång till hemsjukvårdsläkare från primärvården
  • Sökande: Region Västernorrland
 • Utbildning för att förbättra den palliativa vården i norra sjukvårdsregionen
  • Sökande: Alla regioner
 • Förbättrad palliativ vård inom kommunal äldreomsorg
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Palliativ vård, vård i livets slut inom ordinärt boende i Umeå kommun
  • Sökande: Umeå kommun
 • Implementering av det palliativa vårdförloppet i klinisk verksamhet
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Förberedelse för att kunna implementera FTI (Family Talk Intervention) vid onkologkliniken och palliativ medicin i Region Västernorrland
  • Sökande: Region Västernorrland
 • Information vid kirurgi med fokus på rehabilitering
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Multiprofessionell specialiserad teambedömning för patienter med komplexa rehabiliteringsbehov efter genomgången cancersjukdom och behandling
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Kraftsamling Norr
  • Sökande: Ung Cancer (alla regioner)
 • Utveckling av kliniköverskridande cancerrehabiliteringsteam i region Dalarna  
  • Sökande: Medicin, onkologi, kirurgi, primärvård. Region Dalarna
  • Beskrivning: Undersöka och skapa förutsättningar för att initiera ett multiprofessionellt cancerrehabiliteringsteam som kan arbeta diagnos- och kliniköverskridande. Framtagande och förankring av rutiner samt uppstart av cancerrehabiliteringsteamets kliniska arbete med syfte att erbjuda en jämlik cancerrehabilitering i hela Dalarna.  
 • Kompetensutveckling av cancerrehabiliteringsteam i primärvården 
  • Sökande: Primärvård i Dalarna
  • Beskrivning: Skapa en gemensam kunskapsplattform för personal i primärvården för att möta cancerpatienters rehabiliteringsbehov. Samtliga vårdcentraler i region Dalarna ska genomgå e-utbildning “cancerrehabilitering i Primärvården” samt ta fram lokala handlingsplaner för teamarbete.  
 • Utveckling av palliativ vård i Dalarna
  • Sökande: Specialiserad palliativ vård, Region Dalarna
  • Beskrivning: Utifrån gap-analys implementera förbättringsförslag enligt Region Dalarnas Handlingsplan för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård. Riktade insatser till primärvården samt ta fram rutin för aktiva överlämningar. Upprätta konsultuppdrag för palliativ vård i region Dalarna, vårdavdelningar och kommunal sjukvård.   
 • Cancerskola
  • Sökande: VO onkoligi, paramedicin. Region Gävleborg
  • Beskrivning: Ta fram ett arbetssätt som kan permanentas, utbildning till patienter och närstående om cancerrehabilitering oavsett cancerdiagnos. Cancerskolan kommer hållas i lokaler inom regionen samt med möjlighet för digitalt deltagande.  
 • Palliativ vård på kirurgiavdelningen - ökad trygghet och kunskap hos vårdpersonal 
  • Sökande: Kirurgiavdelning, Region Gävleborg
  • Beskrivning: Kompetenshöjning. Anordna utbildningsdagar om palliativ vård i tre omgångar, för all vårdpersonal på kirurgavdelningen. Specialistsjuksköterskor ska göra studiebesök på hospice som en del i kompetenshöjningen.   
 • Delprojekt kompetensstärkande insatser och förbättringar 
  • Sökande: Barn- och ungdomssjukvård, Region Gävleborg
  • Beskrivning: Höja kompetensen för de olika professionerna i de palliativa team (ett i Gävle och ett i Hudiksvall) som skapats för att säkerställa att Barn- och ungdomssjukvården i Gävleborg erbjuder en god och jämlik palliativ vård till alla barn som behöver det. Inköp av material för att skapa en bättre fysisk miljö, t.ex. litteratur, leksaker, pyssel, utrustning till sinnesrum samt EKG-apparat till SSIH för användning i hemmet. Starta upp arbete med viss cancerrehabilitering med ökad psykologresurs (hjärntumörer).  
 • Colorektalcancer - prehabilitering 
  • Sökande: Kirurgi och urologi, Region Sörmland
  • Beskrivning: Genom strukturerade frågor identifieras patienter med behov av förbättrad fysiska kapacitet inför behandling. Identifierade patienter kommer erbjuds tillgång till prehabilitering med individuell plan hos fysioterapeut samt regelbundet diskuteras på teammöten.  
 • LAG Cancerrehabilitering
  • Sökande: LAG Cancerrehab, Region Sörmland
  • Beskrivning: För att kunna erbjuda en jämlik cancerrehabilitering kartlägga vilken cancerrehabilitering som erbjuds i regionen samt synliggöra eventuella utvecklingsbehov och brister utifrån rekommendationerna i det nya vårdprogrammet för cancerrehabilitering.   
 • Fortsatt utveckling av palliativ vård för barn samt transition till vuxenvården i Region Sörmland
  • Sökande: Barn- och ungdomskliniken Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping, Region Sörmland
  • Beskrivning: Öka tillgängligheten till mobilt barnteam att omfatta alla barn som behöver palliativ vård i hemmet samt utveckla samarbetet med SSIH och habiliteringsverksamheten. Fullfölja redan påbörjat implementeringsarbete av nationella vårdprogrammet i palliativ vård för barn.   
 • Palliativ vård inom specialiserad hemsjukvård (SSIH) och onkologi 
  • Sökande: SSIH, onkologi, medicin. Region Sörmland
  • Beskrivning: Patienter ska erbjuds anslutning till SSIH i samband med konstaterad metastaserad sjukdom under vård inom verksamhetsområde onkologkliniken. Patienter som ansluts till SSIH ska ha möjlighet att vårdas hemma i större utsträckning och förhoppningsvis minskas antalet akutbesök.   
 • Specialiserad cancerbehandling i hemmet
  • Sökande: SSIH, hematologen. Region Sörmland
  • Beskrivning: Bredda utbudet av behandlingsalternativ genom att också erbjuda behandling i hemmiljö, liknande arbete har gjorts på SUS.  Upprätta rutiner för att identifiera lämpliga patienter samt hur behandlingen ska i hemmet. Verksamhetsområde hematologi.  
 • Cancerrehabilitering NU
  • Sökande: VO Geriatrik, rehabiliteringscentrum, smärtcentrum, Region Uppsala
  • Beskrivning: Verksamhetsområdet geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum på Akademiska vill säkerställa att det upprättas skriftliga rehabiliteringsplaner för patienter som inleder onkologisk behandling respektive hematologisk behandling. I samverkan med sjukhusets avdelningar tydliggöra vilka rehabiliteringsalternativ som kan erbjudas. Anordna en temadag om cancerrehabilitering.   
 • Decentraliserad och tillgänglig cancerrehabilitering
  • Sökande: VO Blod- och tumörsjukdomar, Region Uppsala
  • Beskrivning: Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar vill öka tillgänglighet till fysisk aktivitet genom att skapa mötesplatser/gruppträning utanför sjukhusets miljö, Gränby.   
 • Vidareutveckling av uppföljningsmottagningen i Region Uppsala
  • Sökande: Uppföljningmottagningen, Region Uppsala
  • Beskrivning: Fortsatt utveckling av den gemensamma uppföljningsmottagningen genom att stärka teamarbetet. Arbeta med utbildning och information om uppföljningsmottagningen, vårdprogrammet och patientgruppen till sjukvårdsregionens primärvård, försäkringskassor och arbetsförmedlingar samt förstärka samarbetet med dessa instanser.  
 • Implementering av NVP cancerrehabilitering för barn och ungdomar i sjukvårdsregion Mellansverige
  • Sökande: Akademiska barnsjukhuset, Region Uppsala
  • Beskrivning: Sjukvårdsregional satsning med systematisk genomgång av en checklistas poster för att utreda i vilken utsträckning rekommenderade rutiner i NVP finns i verksamheten idag.  Resursinventering ska göras i Mellansverige för att kartlägga resursbehov och ge förslag på prioriteringar vad som mer behövs för att arbeta enligt NVP och ge förslag på prioriteringar.  
 • Långtidsuppföljning och multidisciplinärt stöd till patienter med hjärntumörer
  • Sökande: Rehabiliteringsmedicin, Region Uppsala
  • Beskrivning: Stötta patienter långsiktigt genom att öka tillgänglighet till 1177 "stöd och behandling". Arbeta för kortare väntetider till rehabinsatser, livskvalitetsmonitorering samt erbjuda psykologisk behandling.   
 • Standardiserad rehabilitering och uppföljning efter cancerkirurgi i lever, gallvägar och pankreas
  • Sökande: Kirurgi, onkoligi, Region Uppsala
  • Beskrivning: Förbättra och förkorta den postoperativa vårdtiden genom ett standardiserat rehabiliteringsschema. Rehabiliteringsschemat kommer utvärderas efterhand.  Skapa en systematisk uppföljning av återhämtningen hos patienter genom patientenkäter, mäta livskvalitet och analys av komplikationer som sker efter utskrivning från kirurgkliniken i Uppsala.   
 • Förbättrat arbetssätt av palliativ vård
  • Sökande: Internmedicin, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
  • Beskrivning: Förbättrat arbetssätt av palliativ vård för äldre multisjuka inom internmedicinska vårdavdelningar. Identifiera patienterna enligt SPICT, implementera vårdprogrammet palliativ vård inom internmedicin för ett strukturerat omhändertagande.   
 • Sammanhållen vård
  • Sökande: Nära vård och hälsa, Region Uppsala
  • Beskrivning: Inventera kännedom och öka kunskapen till vårdprogrammet Palliativ vård i hela Region Uppsala. Arbeta för sammanhållen vårdkedja i Region Uppsala mellan slutenvård, specialiserad öppenvård, regional- och kommunal vård, enligt vårdprogrammet palliativ vård vuxna.   
 • Samtal vid allvarlig sjukdom
  • Sökande: Medicinkliniken, Enköpings lasarett, Region Uppsala
  • Beskrivning: Läkare och sjuksköterskor ska identifiera personer med palliativa vårdbehov, erbjuda samtal samt följa upp vad som planeras under samtalet. Personal kan få handledning av specialiserad profession. Tar erfarenheter från Kronobergsmodellen för Samtal vid allvarlig sjukdom. Enköpings lasarett  
 • Samtal vid allvarlig sjukdom inom geriatrisk vård
  • Sökande: VO Geriatrik, akademiska, Region Uppsala
  • Beskrivning: Genom detta utvecklingsarbete kan vi strukturerat i team identifiera, förbereda, genomföra, dokumentera (sökord i journalsystem) och följa upp ”Samtal vid allvarlig sjukdom”. Tar erfarenheter från Kronobergsmodellen för Samtal vid allvarlig sjukdom. Akademiska sjukhuset  
 • Systematisk symptomskattning inom allmän palliativ vård
  • Sökande: Medicinavdelning, Enköpings lasarett, Region Uppsala
  • Beskrivning: Förbättra omhändertagande av patienters symtom genom att symtomskatta på ett strukturerat sätt. I samband med detta även förbättra dokumentation av symtomskattning för att skapa överblick och tydlighet gällande patientens symtomskattning och minska administrativ tid.  Enköpings lasarett  
 • Utbildningar och förbättringsarbeten för palliativ vård av barn på Barnavdelningen
  • Sökande: Barnavdelning, Akademiska, Region Uppsala
  • Beskrivning: Förbättra omhändertagandet av barn med palliativa vårdbehov på vårdavdelning, blod- och tumörsjukdomar, samt för barn i livets slutskede. Internutbildning för medarbetare i taktil massage. Införskaffa och uppdatera material ex barnpåslakan, ljus, gipsavgjutningar m.m. till "änglalådan" för omhändertagande av avlidet barn.   
 • Kost och träning – Minska risk att drabbas av Cancer, samt del av behandling
  • Sökande: Blodcancerförening, Region Värmland
  • Beskrivning: Patientföreningar går samman för att bygga baskunskap gällande matvanor, träning och cancer (kloka val genom livet). De vill informera och beskriva vad egenansvaret innebär vid en cancerdiagnos och bjuder därför in till en träff, föreningsanslutna, icke föreningsanslutna och vårdpersonal bjuds in. Vill skapa en start glöd vilka förhoppningsvis kan bidra till fler projekt framöver.  
 • Implementera och utveckla NVP del 1,2 och del 2d
  • Sökande: Onkologiklinik, Region Värmland
  • Beskrivning: Sprida arbetssättet som idag används med NVP2d inom regionen och till de värmländska kommunerna genom utbildningsinsatser och handledning, från sjuksköterska och läkare till aktuella verksamheter.   
 • Samtalskurs - de nödvändiga samtalen (DNS)
  • Sökande: Onkologikliniken, Region Värmland
  • Beskrivning: Ska en grund för återkommande samtalskurser enligt DNS-konceptet och införa samtalskurser till samtliga ST-läkare i regionen. DNS-konceptet är utvecklat på Palliativt utvecklingscentrum i Lund. I DNS-konceptet ingår en förberedande webutbildning motsvarande 0,5 - 1 studiedag följt av 1 - 2 heldagar med samtalsövningar läkare-skådespelare  
 • Cancerrehabilitering på lika vilkor
  • Sökande: Vårdprocessgrupp cancerrehabilitering, Region Västmanland
  • Beskrivning: Implementera vårdprogram Cancerrehabilitering i Region Västmanland. Samverka och driva implementeringen jämlik över kliniker och diagnosgrupper inom regionen. Bildande av en lokal vårdprocessgrupp för cancerrehabilitering. Inom ramen för arbetet ingår även att vidareutveckla kontaktsjuksköterskornas roll och funktion i rehabiliteringsprocessen.  
 • Egenmonitorering rehabiliteringsbehov
  • Sökande: Onkoligikliniken, Region Västmanland
  • Beskrivning: Börja arbeta med digital egenmonitorering, före-under-efter onkologisk behandling. För tidiga insatser genom att identifiera och agera vid skattning av symtom/rehabiliteringsbehov. Rådgivning/uppföljning görs av vårdpersonal utifrån behov/symtom. Utdata kan bidra till verksamhetsutveckling och resursfördelning.   
 • Patient- och närståendeutbildning cancerrehabilitering
  • Sökande: Onkoligikliniken, Region Västmanland
  • Beskrivning: Kompetensutveckla kontaktsjuksköterskor i att leda grupper. Bjuda in patienter och närstående till informationsträffar, i diagnosoberoende grupper, med olika teman för träffarna med syfte att öka lärande och kunskapen om cancerrehabilitering.   
 • Ett utökat nutritionellt och personcentrerat stöd inom palliativ vård för patienter med ÖGI malignitet
  • Sökande: Kirurgkliniken, Region Västmanland
  • Beskrivning: Inom projektet planeras föreläsningar i nutrition vid palliativ vård och diskussionsgrupper för personal (vårdpersonal, hemsjukvård m.fl.). Patienter ska erbjudas nutritionsbedömning, rådgivning, uppföljningssamtal samt uppföljningar i hemmet.   
 • Smärtlindring och behandling av palliativa Barn i hemmet
  • Sökande: Barnmottagning och Dagsjukvård på Barnklinken, Region Västmanland
  • Beskrivning:  Kunna vårda fler palliativa barn i hemmet med hjälp av specialanpassad pump för läkemedelsadministrering till barn. Inköp av pumpar.   
 • Dietist till den specialiserade palliativa vården i Västmanland
  • Sökande: Närsjukvård öst, Region Västmanland
  • Beskrivning: I enlighet med nationella vårdprogrammet, möjliggöra att patienter får tillgång till dietist med syfte att förbättra patienternas välbefinnande genom individanpassade råd och kostbehandling.  
 • Implementering av palliativa vårdförloppet
  • Sökande: Närsjukvård öst-Medicinmottagningen och avdelning 1, Region Västmanland
  • Beskrivning: Identifiera och planera vilka aktiviteter som behövs utifrån GAP-analys för att implementera nationellt vårdförloppet för palliativ vård. Utbildning i palliativ vård för medarbetare.   
 • Implementering av palliativa vårdförloppet i primärvården i Västmanland
  • Sökande: Primärvård Västmanland
  • Beskrivning: Att åtgärda identifierade GAP mellan det palliativa vårdförloppet och aktuell handläggning av patienter med allmänna palliativa vårdbehov inom primärvården. Identifiera primärvårdens behov av utbildningsinsatser och stöd för att uppnå följsamhet till det palliativa vårdförloppet. Ta fram samverkansdokument för palliativ vård mellan specialiserad vård och primärvård  
 • Breddinförande hälsoskattning
  • Sökande: VO onkologi, Region Örebro
  • Beskrivning: Utbilda personal och skapa de rutiner som krävs för implementering av arbetssätt med hälsoskattningen. Rehabiliteringsbehov, rehabiliteringsplaner, åtgärder genom egenvårdsråd, remittera vidare samt kunna erbjuda FaR. Verksamhetsområde onkologi.  
 • Stödgrupper för patienter med huvud- och halscancer under pågående strålbehandling
  • Sökande: VO onkologi, huvud- hals och plastikkirurgi, Region Örebro
  • Beskrivning: Öka samhörigheten mellan främst utomlänspatienter, under behandling, genom gruppverksamhet med olika teman om bl.a. den fysiska och känslomässiga påverkan för denna patientgrupp.  
 • Utveckling av ombud och innehåll för fysisk träning för patienter med cancer
  • Sökande: VO fysioterap, Region Örebro
  • Beskrivning: Erbjuda fysisk träning för patienter med cancer under eller i nära anslutning till behandling som startas vid verksamhetsområde fysioterapi, USÖ. Utveckla rehabilitering online samt kunskapshöja primärvården och slutenvården om fysisk träning vid cancer.   
 • Palliativ barnsjukvård USÖ
  • Sökande: Barn- och ungdomsmedicin, Region Örebro
  • Beskrivning: Inköp av nya handhållna saturationsmätare med larm till det mobila barnteamet att kunna använda till barn från den allmänpediatriska avdelningen och barn som skrivs ut till det neonatala hemvårdsteamet.  
 • Tidig bedömning av rehabiliteringsbehov hos patienter opererade för meningeom
  • Sökande: Geriatrik, rehabiliteringsmedicin, smärtcentrum. Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland
  • Beskrivning: Vid återbesök ska alla patienter som opererats för meningeom träffa ett Multidisciplinärt team vid postoperativt återbesök, i samband med återbesök till operatören. Bedömningen av hur kognitiva, motoriska, språkliga, emotionella och psykosociala svårigheter ska ske centralt för hela Region Mellansveriges patienter för en jämlik bedömning.   
 • Clowner i barncancervården
  • Sökande: Clownmedicin-Glädjeverkstan
 • Förbättrad palliatiiv vård
  • Sökande: Karolinska, CCC
 • Roslagens mötesplats-uppsökande utbildningsverksamhet palliativ vård Norrtälje
  • Sökande: ASIH Norrtälje (Capio)
 • ASIH koordinator på akutsjukhus i södra Stockholm (K Huddinge, SöS, Södertälje)
 • Symtomskattning hos patienter i livets slut varför görs det inte alltid som tänkt?
  • Sökande: Stockholms sjukhem
 • Tappa snabbt, med kvaliggande dränage
  • Sökande: Capio ASIH/SVSP
 • Tappa tryggt, UL-ledd tappning av ascites och pleuravätska i palliativ vård
  • Sökande: Capio ASIH Dalen
 • Aktivt deltagande egenvårdsstrategier för bortkoppling av dropp vid palliativ vård i hemmet
  • Sökande: Capio ASIH Dalen
 • Personcentrerad och sammanhållen vårdprocess palliativ vård
  • Sökande: Södersjukhuset
 • Jämlik prehabilitering och rehabilitering i samband med cancerbehandling
  • Sökande: St Göran (Capio)
 • Implementering av vårdgrogrammen för barn inom cancervård
  • Sökande: Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Rehabilitering under och efter behandling för kolorektal cancer
  • Sökande: DS
 • Implementering av individuell vårdplan och aktiva överlämningar mellan vårdgivare
  • Sökande: Södersjukhuset
 • Mot en jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancerrehabilitering inom Stockholm-Gotland
  • Sökande: CCR
 • Integrerad och jämlik cancervård
  • Sökande: Gotland
 • Häng med oss ut (projekt) 
  • Sökande: Kraftens Hus Stockholm och Friluftsfrämjandet.
 • Öppenvård arbetsterapeut inom specialistvården emot patienter med cancer
  • Sökande: Cancerrehabilitering region Jönköping
  • Beskrivning: Erbjuda information och behandling till patienter med cancer i region Jönköping gällande Fatigue och Neuropati via öppenvårdsbesök hos arbetsterapeut på rehabiliteringscentrum.
 • Prerehabilitering och preoperativ optimering vid lungcanceroperation
  • Sökande: Lungcancerverksamheter i Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Beskrivning: Upprätta en gemensam struktur för prerehabilitering och preoptimering för patienter som ska genomgå lungkirurgi pga. lungcancer med mål om att minska postoperativa komplikationerna.
 • Upplevelser av informationsbehov, hälsa samt stödjande rehabilitering hos patienter med urinblåsecancer som genomgår radikal cystektomi vid cancer i urinblåsan.
  • Sökande: Region Östergötland, Urologiska kliniken / Centrum för kirurgi ortopedi och cancervård Östergötland
  • Beskrivning: Analysera patienternas informationsbehov, graderade hälsa, hälsolitteracitet, självförmåga och informationsbehov över tid hos patienter som genomgår cystektomi med brickeravledning.
 • En jämlik och jämställd sexologisk rehabilitering/behandling
  • Sökande: Cancerrehabilitering region Jönköping
  • Beskrivning: Behovsinventering, framtagande av arbetssätt och öka kunskap kring sexologi
 • Implementering av PROM via IPÖ och uppföljning av cancerrehabiliteringsinsatser för bRegion Östergötlandstcancerpatienter
  • Sökande: Onkologkliniken region Jönköping.
  • Beskrivning: Implementering av arbetssätt som kan sprida och bidra till att man ser ytterligare en fördel med att använda IPÖ och PROM i den kliniska vardagen.
 • Utveckla arbetet för omhändertagande av sexuella problem i samband med onkologisk behandling.
  • Sökande: Onkologkliniken region Jönköping.
  • Beskrivning: Utarbeta nya arbetssätt på strålbehandlingen, mottagningen och dagvården där man lyfter frågan om sex och samliv med alla patienter
 • Leva - inte bara överleva
  • Sökande: Region Öst, Medborgarskolan
  • Beskrivning: Forma en plats för patienterna att komma tillsammans med andra som befinner sig i samma situation. Skapa en språngbräda för patienten tillbaka till livet.
 • ACT kurs för samtliga rehabprofessioner inom cancersjukvården
  • Sökande: Cancerrehabilitering region Jönköping
  • Beskrivning: Att kompetenshöja rehabprofessioner inom cancersjukvården kring ACT, Acceptance and commitment therapy
 • Vården av gliompatienter: cancerrehabilitering och vård i livets slut - nationell kartläggning av vårdinsatser samt och patient-och närståendes erfarenheter
  • Sökande: Sydöstra sjukvårdsregionen, Cancerrehabilitering SÖRS
  • Beskrivning: Att kartlägga de stödjande, icke-onkologiska insatserna för patienter som insjuknar i den primära hjärntumören malignt gliom i Sverige och se om det förekommer ojämlikheter i vården.
 • ACT-kurs för alla rehabprofessioner inom cancersjukvården i Region Östergötland. Arrangerad av Psykologpartners.
  • Sökande: Urologiska kliniken / Centrum för kirurgi ortopedi och cancervård Östergötland
  • Beskrivning: Att kompetenshöja rehabprofessioner inom cancersjukvården kring ACT, Acceptance and commitment therapy.
 • Lymfödemnätverket i Sydöstra sjukvårdsregionen - uppstart kring gemensamma arbetssätt och samverkan med särskilt fokus på strukturerat omhändertagande av risk för lymfödem i ben
  • Sökande: Cancerrehabilitering region Östergötland
  • Beskrivning: Att strukturerat arbeta med att identifiera patienter som riskerar få lymfödem i nedre extremitet efter cancer i bäckenet planeras workshop för att samverka och enas om gemensamma arbetssätt samt underlätta aktiv överlämning till varandra i och mellan regionerna.
 • Utveckla arbetet för omhändertagande av fatigue  och neuropati i cancersjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen. Delprojektet: Utbildning kring perifer neuropati och implementering av arbetssätt enligt nationella regimbibliotekets stöddokument för neuropati.
  • Sökande: Cancerrehabilitering region Östergötland
  • Beskrivning: Inhämta kunskap och fördjupad förståelse kring perifer neuropati som biverkan vid antitumoralbehandling. Implementering av nationellt stöddokument för förbättrat omhändertagande före, under och efter behandling. 
 • Projektanställning av rehabiliteringskoordinator på Onkologiska kliniken US.
  • Sökande: Cancerrehabilitering region Östergötland
  • Beskrivning: Att projektanställa en rehabiliteringskoordinator och implementera ett bra arbetssätt kring rehabiliteringskoordinering på Onkologiska kliniken US.
 • Projektanställning av sexolog som konsultativt stöd till Biverkningsmottagningen på Onkologiska kliniken US
  • Sökande: Cancerrehabilitering region Östergötland
  • Beskrivning: Att projektanställa en sexolog på 20% för att inventera göra bedömning och intervention/samtal på patienter med sena komplikationer efter bäckencancer som påverkar den sexuella hälsan.
 • Projektanställning av fysioterapeut som kan stötta behandlings-ssk med fördjupad kartläggning av patienters behov av cancerrehabilitering på Onkologiska kliniken US.
  • Sökande: Cancerrehabilitering region Östergötland
  • Beskrivning: Att projektanställa en person (gärna fysioterapeut) på 50% i 12 månader för att kunna stötta behandlings-ssk att kunna fördjupa bedömningen kring behov av cancerrehabilitering och levnadsvanor samt stöttning till fysisk aktivitet genom gruppträning, individuella bedömningar och råd samt ordination av FaR och uppföljning av de patienter som fått ordination på fysisk aktivitet på recept.
 • Förbättringsarbete för patientflödet gällande omhändertagande av hjärntumörpatienter
  • Sökande: Cancerrehabilitering Oskarshamns sjukhus Region Kalmar.
  • Beskrivning: Möjlighet att öka tillgängligheten för anpassad och samordnad vård inom cancerrehabilitering på Oskarshamns sjukhus.
   Möjlighet till ökad kunskap kring cancervården, särskilt för hjärntumörpatienter, men även för cancerpatienter inom hematologin.
   Att öka förståelsen för kontaktsjuksköterskans roll av omhändertagande och behandling av cancerpatienter enl. nationell uppdragsbeskrivning.
 • Hemsjukvård barn 0-18 år del två
  • Sökande: Barn och ungdomskliniken region Kalmar
  • Beskrivning: Förbättrad tillgång till hemsjukvård och palliativ vård för barn- och ungdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen där utgångspunkten ska vara jämlik vård med god kvalitet.
 • Bättre möjligheter till aktivitet för att påskynda rehabilitering
  • Sökande: Barnkliniken Jönköping
  • Beskrivning: Erbjuda bättre möjligheter till aktiviteter för att påskynda rehabilitering.
 • Rehabiliteringsteam för barn och ungdomar, Länssjukhuset i Kalmar
  • Sökande: Barn och ungdomskliniken och Rehab Söder, Kalmar Länssjukhus
  • Beskrivning: Att skapa ett rehabiliteringsteam för barn och ungdomar för att möjliggöra rehabilitering i slutenvård och öppenvård, efter tex CNS tumör.
 • Utveckla struktur och arbetssätt för teamarbete och kompetenshöjande insatser inom cancerrehabilitering tillsammans i Sydöstra sjukvårdsregionen inom: 1. Preoperativ optimering inför lungcancerkirurgi (Inskickad av Region Jönköpings län) 2. Omhändertagande vid risk för lymfödem
  • Sökande: Cancerrehabilitering Region Kalmar
  • Beskrivning: Att kompetenshöja rehabprofessioner inom cancersjukvården med ett beteende medicinskt förhållningssätt som ACT, Acceptance and commitment therapy.
 • Vidareutveckla struktur och arbetssätt för cancerrehabilitering i Region Kalmar län
  • Sökande: Cancerrehabilitering Region Kalmar
  • Beskrivning: Att med ett tydligt patient- och närståendeperspektiv minska variation och skapa förutsättningar för en mer jämlik och kvalitetssäker cancerrehabilitering inom regional och kommunal hälso- och sjukvård i Kalmar län.
 • Utveckling/förbättring gällande området bäckencancerrehabilitering
  • Sökande: Cancerrehabilitering region Jönköping
  • Beskrivning: Inhämta kunskap för att kunna behandla och följa upp patienter med bäckenrehabiliteringsbehov i Jönköping
 • Tidig och Jämlik rehabiliteringsprocess för patienter med hjärntumör inom Region Östergötland.
  • Sökande: Neurokirurgiska kliniken Linköping
  • Beskrivning: Att med detta förbättringsprojekt  kunna upptäcka och sätta in tidiga rehabiliteringsinsatser hos patienter med maligna hjärntumörer för att förebygga och minska de negativa konsekvenserna som sjukdomen och behandlingen kan ge.
 • Implementering och uppföljning av strukturerade hälsoskattningar och min vårdplan i cancerrehabilitering på kirurgkliniken i Kalmar.
  • Sökande: Kirurgkliniken i Kalmar.
  • Beskrivning: Att implementera och utvärdera en strukturerad bedömning av patienters behov i cancerrehabiliteringen genom användningen av hälsoskattning och min vårdplan och på kirurgkliniken i Kalmar. Vidare är målet att bidra i det nationella arbetet med att vidareutveckling av den digitala min vårdplan och integrering med nationellt vårdprogram.
 • Stärkt rehabiliteringsprocess genom tvärprofessionell samverkan och kunskapsutbyte efter kirurgi vid avancerad bäckencancer
  • Sökande: Kirurgkliniken Länssjukhuset Ryhov i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Beskrivning: Att starta upp ett utbytesprogram för sjuksköterskor inom kirurgisk vård som arbetar med denna patientgrupp men på olika vårdnivåer; läns- respektive universitetssjukhus.
 • Hur sköter vi om palliativa patienter med huvud och halscancer i Sverige
  • Sökande: Öron näs och halskliniken  Linköping
  • Beskrivning: Att ta reda på hur palliativa patienter inom HNC patienter handläggs  i Sverige. Finns jämlik palliativ vård av HNC patienter i Sverige idag?
 • Kunskapsöverföring mellan vårdgivare avseende palliativ vård i livets slutskede
  • Sökande: Palliativ vård i västra Östergötland inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
  • Beskrivning: Kompetensutveckling för hemtjänstpersonal inom palliativ vård i livets slutskede, ökad samverkan mellan kommun och region.
 • Införande av NVP- nationell vårdplan palliativ vård för att kvalitetssäkra den palliativa vården i Jönköpings kommun.
  • Sökande: Palliativ vård Region Jönköping
  • Beskrivning: Införa NVP för att kvalitetssäkra den palliativa vården i Jönköpings kommun.
 • ”Barn + LAH =sant” – en förbättrad och samordnad palliativ vård för barn och ungdomar i Östergötland
  • Sökande: Palliativ vård region Östergötland.
  • Beskrivning: Att förbättra och samordna den palliativa vården för barn och ungdomar med livshotande sjukdom och palliativa vårdbehov inom Region Östergötland, såväl inom slutenvård som hemsjukvård.
 • Palliativt stöd vid svåra beslut kring vårdinriktning för allvarligt sjuka patienter.
  • Sökande: Palliativ vård region Östergötland.
  • Beskrivning: Att tillföra palliativ medicinsk kompetens inför beslut om patienters vårdinriktning, såväl i befintliga som nya sammanhang där dessa överväganden och beslut sker.
 • Ökad jämställd hemsjukvård och palliativ vård av god kvalitet i sydöstra regionen
  • Sökande: Palliativ vård barn region Östergötland.
  • Beskrivning: Utarbeta rutiner och implementera arbetssätt för samverkan inom hemsjukvård för palliativ vård för barn
 • Utbildning palliativvård av barn för medarbetar i region och kommun i Jönköpings län, samt besök i hemmet av KulturSjukhuset
  • Sökande: Palliativ vård i region Jönköpings.
  • Beskrivning: Genomföra utbildningsinsatser inom palliativvård av barn för medarbetar i region och kommun i Jönköpings län, samt besök i hemmet av KulturSjukhuset
 • Införande av Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP
  • Sökande: LAH Vrinnevisjukhuset Norrköping
  • Beskrivning: Att under 2024-2025 inhämta tillräckligt med kunskap om Nationell vårdplan för palliativ vård, för att möjliggöra implementering av den i sin helhet eller utvalda delar under hösten 2025.
 • Metodstöd för samordning vid svåra beslut kring vårdinriktning för allvarligt sjuka patienter som vårdas utanför sjukhus
  • Sökande: Palliativ vård region Östergötland.
  • Beskrivning: Utveckla metod för allvarligt sjuka patienter med samsjuklighet som vårdas utanför sjukhus, stärka samordning mellan patientens olika vårdgivare och skapa överenskomna gemensamma planer avseende vårdens mål och innehåll, framför allt med fokus på att palliativa vårdbehov tillgodoses.
 • Likvärdig palliativ vård, Nässjö läkarhus (Vårdscentral)
  • Sökande: Palliativ vård Nässjö Läkarhus i region Jönköping
  • Beskrivning: Säkerställa att patienterna som är listade på Nässjö Läkarhus och inskrivna i palliativ vård skall få strukturerad och jämlik vård.
 • Hemsjukvård och palliativ vård i hemmet för barn
  • Sökande: Palliativ vård i Västervik inom region Kalmar
  • Beskrivning: Att komma igång med samverkan mellan Västerviks sjukhus, primärvård och kommunal hemsjukvård för att kunna erbjuda barn palliativ vård/hemsjukvård utanför sjukhuset.
 • Jämlik och kvalitetssäkrad palliativ vård i Nässjö kommuns äldreomsorg och hälso- och sjukvård
  • Sökande: Nässjö kommun
  • Beskrivning: Skapa likvärdig och kvalitetssäkrad palliativ vård till patienter i Nässjö kommuns hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
 • Kompletterande insatser vid Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målet är att för vuxna barncanceröverlevare kunna uppfylla de rekommendationer som det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer föreskriver.
 • Regionalt cancerrehabiliteringscentrum - för avancerade behov
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målet är att centrat, bestående av ett multiprofessionellt team, ska ta emot remisser från hela regionen för bedömning, utredning och behandling av patienter med avancerade problem under och efter cancerbehandling. Innan modellen implementeras i ordinarie verksamhet vill vi praktiskt pröva och utvärdera arbetssättet. Pilotprojektet avser även att testa att vara samordnande för avancerad cancerrehabilitering i regionen och samarbeta med övriga specialistenheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, länssjukvården, vårdval rehab samt vårdval vårdcentral. Det finns idag viss regional cancerrehabilitering, belägen på SU.
 • Från A till Ö. Inte bara ABC: Tillförande av specialpedagogisk kompetens inom barnonkologin
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning:
   - Övergripande målsättning är ett minskat lidande samt generera ökad samhällsnytta för drabbade och deras anhöriga 
   - Målsättningen är att alla barn som får en diagnos hos oss skall screenas utifrån vilka behov som föreligger i relation till förskola/skola. Målgrupp för projektet är barn, dvs 0 - 18 år, och som kommer som patient till oss på Barncancercentrum.
   - Projektet syftar till att kunna överbrygga det kunskaps- och informationsglapp som många gånger uppstår mellan vården och förskolan/skolan när ett barn insjuknar, behandlas och följs inom Barncancervården.
   - Att kunna erbjuda konkret och välunderbyggd information och kunskap för barnets E24bästa till barnets förskola/skola
   - Tillföra en generell kompetenshöjning inom barncancervården gällande skol- och förskolefrågor samt de lagar och förordningar som reglerar skola/förskola
 • Cancerrehabilitering Online VGR
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målsättningen är att kunna erbjuda digital cancerrehabilitering till så många patienter som möjligt oavsett vart patienterna bor i VGR inom ramen för den nivå av cancerrehabilitering detta avser, basnivå under högspecialiserad nivå. Syftet med rehabiliteringen är att varje patient ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga och välbefinnande för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt i den miljö som patienten befinner sig i, både privat men också ur ett samhällsperspektiv. Utgångspunkten för rehabiliteringsinsatserna är det som är viktigt för hen och hens anhöriga. Samverkan med andra vårdaktörer är centralt under hela rehabiliteringsperioden där överlämningen är viktig del.
 • Patientinformationsfilm vid operation för pankreascancer
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Detta projekt syftar till att införa patientfilm för att standardisera patientinformation om pankreaskirurgi, förberedelser och rehabilitering genom animerad film.I vårdkontexten har patienten ett trefaldigt underläge dels på grund av sin sviktande hälsa, dels genom att vara i en hierarki där patienter har en lägre rang, samt på grund av patientens brist på kunskap.
 • Vidareutveckling av informations-app inför strålbehandling
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Detta projekt söker medel för att vidareutveckla en mobilapplikation/app där patienter och närstående kan få information inför, under och efter planerad strålbehandling i VGR. Projektet bygger på tidigare utveckling och resultat från ett doktorandprojekt, där två mobilapplikationer har utvärderats med gott resultat utifrån användarvänlighet, effekt på minskad oro och ökad känsla av förberedelse inför strålbehandling. Framför allt var dessa appar riktade mot patienter med bröstcancer och till viss del prostatacancer. Projektet är väl förankrat i vårprogrammet för cancerrehabilitering där det förklaras att ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt är basen inom cancerrehabilitering.
 • Rehabilitering för CNS-tumörpatienter i NU-sjukvården
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Huvudmålsättningen är att kunna implementera det vi påbörjat, se projektplan steg 2. Delmål enligt nedan:
   1. Utveckla en screeningmodell avseende aktuella symtom och rehabiliteringsbehov samt behov av övriga insatser för samtliga CNS-tumörpatienter, både i sluten- och öppenvård.
   2. Kontaktsköterskans roll: Vi behöver ett pålitligt system som inte bygger på en enda individ, vilket vi kan arbeta fram om vi får resurs i form av tid.
   3. Ta fram informationsmaterial om teamets verksamhet, att dela ut till patienter.
   4. Kognitiv nedsättning och hjärntrötthet: Neurologmottagningen saknar både arbetsterapeut och neuropsykolog.
   5. Utveckla rutin för att tillvarata kompetensen i teamet.
   6.    Utbildning i kognitiva hjälpmedel för arbetsterapeuterna
 • Införande och utvärdering av ny cancerrehabiliteringsprocess för bedömning och behandling av cytostatikautlöst fotneuropati – ett samverkansprojekt mellan onkologen och ortopedteknik
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Vårt cancerrehabiliteringsprojekt syftar till att öka den bristande kunskapen genom att både ta fram en tydlig process för bedömning, behandling och uppföljning i en ny samverkan mellan onkologen och ortopedteknik (OTA). Dessutom vill vi testa en ny typ av behandling i form av en ortos i silikon, något som introducerats på enstaka kliniker i Sverige.
 • Uppföljning och rehabilitering för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målsättningen med projektet är att kunna erbjuda barn och ungdomar med motoriska och/eller neurokognitiva biverkningar multiprofessionell uppföljning och vård, i enlighet med det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och ungdomar. Vården behöver vara tillgänglig för alla i målgruppen och anpassas till deras behov och önskemål samt genomföras av ett multiprofessionellt team.
 • En mer strukturerad och jämlik cancerrehabilitering för vuxna patienter och deras närstående på Skaraborgs sjukhus
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Vi vill göra flera mindre och en något större insats för att kunna nå en mer strukturerad och jämlik cancerrehabilitering för våra vuxna patienter.- Minst 80% av våra nydiagnostiserade patienter ska ha erbjudits screening (Hälsoskattning) för cancerrehabilitering minst en gång under 2024.- Minst 80% av våra nydiagnostiserade patienter med cancerdiagnos ska ha en dokumenteradcancerehabplan i Melior (ny mall skapas våren-24).- Under hösten ska minst 3 alternativa utbildnings/fortbildnings-tillfällen inom området erbjudas medarbetare i cancervård (med fokus bland annat på NVP och RMR, fysisk aktivitet, Hälsoskattning)- Under året skapat en rutin för omhändertagande och screening av cancerpatienter med lymfödem.- Under året ta fram en modell på SkaS för samordnad och övergripande cancerrehabilitering för särskilda och avancerade behov hos våra vuxna patienter
 • Stöd för Rehabilitering av Huvud-Halscancer patienter
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målet med detta projekt är att förbättra rehabiliteringen av patienter som drabbats av huvud- och halscancer genom att erbjuda ett anpassat stödprogram. Detta inkluderar att minska de fysiska, psykologiska och sociala konsekvenserna av sjukdomen och dess behandlingar. Vi kommer att arbeta för att öka tillgången till cancerrehabiliteringsvård för patienter med avancerad Huvud-Hals cancer och deras familjer. Detta inkluderar att erbjuda kontaktsjuksköterska tjänst för att förbättra tillgängligheten till sjukvården, införande av rehabilitering multidisciplinär konferens (RMDK), införande av PROM för huvud-hals cancer. Införande av preoperativ kolhydratuppladning inför stora canceringrepp som en del av prerehabilitering.
 • Vägen framåt med Kraftens hus – att hitta styrka och mål
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Projektet Vägen framåt med Kraftens hus – att hitta styrka och mål är en riktad insats i grupp för cancerdrabbade i arbetsför ålder. Målgruppen för detta projekt är cancerdrabbade i arbetsför ålder som har avslutat eller är på väg att avsluta sin cancerbehandling.  Cancerdrabbade kommer att erbjudas att delta i en gruppintervention under 6 veckor. Interventionen syftar till att hjälpa till att mobilisera tillgängliga resurser hos de cancerdrabbade men också öppna upp för förändring och utveckling. Att få träffa andra människor i liknande situation är det som beskrivs som mest värdefullt i utvärderingar som genomförts inom Kraftens hus verksamhet. Dessa möten minskar ensamhet, upplevs stödjande och ger en möjlighet att samtala med andra som är i en liknande situation. Dessa erfarenheter kommer att implementeras i den intervention som vi planerar att erbjuda cancerdrabbade.
 • Implementering av NVP Cancerrehabilitering på Sektion för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Med detta projekt avser vi att:
   1) påbörja arbete för implementering av Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering i alla våra team, från cancerutredning via Standardiserad vårdförlopp (SVF) tills behandlingslavslut och vidare vid uppföljningen.
   2) genomföra frekventa utbildningstillfällen för läkare och vårdpersonal angående Cancerrehabilitering.
   3) utveckla ett arbetssätt i varje team för att identifiera rehabiliteringsbehov.
   4) implementera regelbundna Hälsoskattningar.
   5) kartlägga vilka särskilda behov olika patientgrupper har. 
   6) kartlägga vilka andra paramedicinska specialiteter som behövs för våra patienter
   7) använda av olika digitala lösningar för kommunikation med patienten kring rehabiliteringsinsatser.
 • Utveckling och genomförbarhetstest av en strategi för implementering av allmän palliativ vård inom vård- och omsorgsboenden för äldre - utgående från PSV palliativ vård och NVP palliativ vård
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målet är att utveckla och testa genomförbarheten av en strategi för att i linje med nationella styrdokument i tidigare sjukdomsskedet identifiera palliativa vårdbehov hos äldre personer som flyttar till vård- och omsorgsboende (boende) i syfte att tillgodose relevant palliativ vård. Projektet är en del i arbetet med regional /lokal implementering av Nationellt Vårdprogram palliativ vård (NVP), 2023 och Personcentrerat Sammanhållet Vårdförlopp palliativ vård (PSV, 2022. Det förväntade utfallet är att samtal om allvarlig sjukdom hålls och att en medicinsk vårdplan upprättas på sätt som ökar patienternas nöjdhet och ger möjligheter för äldre personer som bor på boende att i ökad utsträckning få hälso- och sjukvård på boendet med minskat behov av besök på jourcentral/ akutmottagning, ambulanstransporter, vårdtillfällen och vårdagar på sjukhus samt få dö på önskad plats vilket, enligt tidigare undersökningar, sällan innefattar sjukhus.
 • Rätt insatser för patienter i sen palliativ fas som ännu inte befinner sig i livets absoluta slutskede.
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Att förbättra omhändertagandet av patienter i progress av sin prostatacancersjukdom.
   Det innebär specifikt: Att identifiera de patienter där sjukdomsspecifik bromsande behandling inte längre har effekt men där patienternas allmäntillstånd fortfarande är så gott att specialiserade palliativa insatser såsom Avancerad palliativ vård i hemmet (ASIH) och Palliativt resursteam (PRT) ännu inte är aktuella.
   Att tydliggöra och strukturera upp vilka resurser som skall finnas och när i den allmänna palliativa vården, baserat på patienternas behov. Det inkluderar alla vårdformer såsom sjukhus, primärvård, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Det för att kunna tillgodose patientens hela vårdbehov oavsett vårdnivå i olika nivåer och skapa en jämlik och nära vård. En tydlig struktur skulle medföra en smidig överlämning i rätt tid vilket medför att vi får vi trygga patienter och en sammanhållen vårdkedja där patienter inte behöver söka vård akut i onödan.
 • Multiprofessionell palliativ vård vid Drottning Silvias barnsjukhus
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Ett strukturerat arbetssätt ökar kvaliteten i vården av barnet, familjen och övriga närstående. Det underlättar att använda vårdplaner, skattningsinstrument och checklistor. 2021).Målsättning: Med det planerade projektet vill vi ta fram en robust organisation på Drottning Silvias barnsjukhus (DSBS), som nyttjar befintliga resurser på ett framgångsrikt sätt och i enlighet med vårdprogrammet kan:
   vara ett stöd till vårdprofessionerna att kunna bedriva en god palliativ vård oavsett det sjuka barnets diagnos, ålder och geografiska bostadsort öka kunskapen om palliativ vård av barn och unga, bidra till att den palliativa vården bedrivs utifrån barnets bästa, bidra till att barn tidigt får tillgång till palliativ vård, bidra till ökad samverkan mellan olika verksamheter.
 • Ökad tillgänglighet till och integration av sjukhusanslutet närsjukvårdsteam för patienter som vårdas i ett palliativt sjukdomsförlopp på grund av cancersjukdom
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Närsjukvårdsteam 5 består av sjuksköterskor från verksamhet onkologi och kirurgi som tillsammans gör hembesök hos patienter som är i behov av bedömning av hälsotillstånd och initiering av åtgärder. Specifikt inom verksamhet onkologi är en arbetsrutin framtagen som specificerar att närsjukvårdsteamet kan kontaktas av vårdpersonal gällande patienter med cancersjukdom som är i behov av uppföljning, tillsyn och/eller åtgärd efter ett slutenvårdstillfälle eller ett öppenvårdsbesök.
   Erfarenheter så här långt är att det är främst patienter under palliativt sjukdomsförlopp av sin cancersjukdom som vårdas av Närsjukvårdsteam 5. Det i sig är en viktig insikt då det kan konstateras att närsjukvårdsteamet når en sårbar grupp av patienter med stort omvårdnads- och medicinskt behov. Dock har det hittills inte gjorts någon kartläggning av hur många av de patienter som får hembesök som är i palliativt sjukdomsförlopp samt under vilken vilket skede av sjukdomsförloppet som patienterna nås. Det har ej heller gjorts någon kartläggning av vilka insatser som görs för denna patientgrupp. Erfarenheter hittills omfattar även en insikt om att kunskapen om närsjukvårdsteamet och vad teamet kan göra är ojämnt implementerat i de olika enheterna inom verksamhet onkologi. Detta har visat sig i att närsjukvårdsteamet i högre grad kontaktas av specifika team inom verksamheten än andra team. Just nu planeras en utvidgning av antalet dagar som närsjukvårdsteamet skall vara tillgängligt för hembesök. Detta kommer i sig innebära att det framöver kommer bli ett ökat antalet patienter som skall kunna nås av vård av närsjukvårdsteamet. 
   Dock i detta skede av planerad utvidgning av närsjukvårdsteam 5 är det av vikt att granska vad som hittills har gjorts vad gäller vård för patienter i palliativt sjukdomsförlopp och diskutera hur den framtida utvidgning av teamet kan göras för att säkerställa att vård når de patienter som är i störst behov av denna högspecialiserad vård. Det är även av vikt att patienter och vårdpersonal från olika enheter både innanför och utanför kliniken får diskutera implementering av närsjukvårdsteamet. Diskussion om implementeringen behövs för att synliggöra hinder och möjligheter för hur det sjukhusanslutna teamet kan implementeras i redan befintlig vård som är tillgänglig för patienter.
 • Implementering av det Nationella vårdprogrammet Palliativ vård på Alingsås Lasarett
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målsättningen med projektet är att öka kompetensen och följa Nationella vårdprogrammet för en bättre palliativ vård till patienter och deras närstående. En del av detta innefattar att öka registreringsgraden i Svenska palliativregistret
 • Utvecklings- och samarbetsprojekt mellan palliativt team och barnkliniken med fokus på de nationella vårdprogrammen
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Att stärka det palliativa teamets kunskapsområde gällande svårt sjuka barn och dess familj både gällande fysiska, psykiska och existentiella besvär samt psykosocialt omhändertagande, utifrån de palliativa hörnstenarna. Vi vill även fördjupa oss i de nationella vårdprogrammen och med hjälp av beskrivet samarbete implementera vår ökade kunskap både lokalt, regionalt och med samarbete nationellt.
 • Palliativt samarbete för ökad kunskap och kvalitet.
  • Sökande:Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Patienterna och närstående skall få en jämlik, god palliativ vård oavsett var i vårdkedjan dom befinner sig. Vi vill underlätta och förbättra för de palliativa patienterna att vårdas hemma. Vi vill öka kunskapen om palliativ vård och göra a den allmänna palliativa vården i NU sjukvårdens slutenvård mer jämlik. Vi vill också ge råd och stöd till kommuner och primärvård i allmän palliativ vård samt stärka det multiprofessionella teamarbetet.
 • Tillgänglig och jämlik specialiserad palliativ vård för alla barn med cancer i Region Skåne
  • Sökande: Mobila team och specialiserad palliativ vård, Primärvården, Region Skåne
  • Beskrivning: Implementering av palliativ hemssjukvård av barn med planeerad utvärdering.
 • Prehabilitering inom cancervården, behandling inför start av cancerbehandling via ett digitalt program.
  • Sökande: Mobila team och specialiserad palliativ vård, Region Skåne
  • Beskrivning: Digitalt program för prehabilitering. Användning av 1177 rekommenderas samt samordning till MVP.
 • Multiprofessionell gemensam mottagning på Sus i Lund för patienter med komplicerade rehabiliteringsbehov efter behandling av huvud- och halscancer i Södra Sjukvårdsregionen
  • Sökande: VO specialiserad kirurgi, Region Skåne
  • Beskrivning: Utveckling avmultiprofessionell gemensam mottagning på Sus i Lund för patienter med komplicerade rehabiliteringsbehov efter behandling av huvud- och halscancer i Södra Sjukvårdsregionen
 • Riktat FaR Cancerrehabilitering
  • Sökande: Verksamhetsområde Hematologi, onkologi och strålningsfysik, Cancerrehabiliteringsmottagningen. Region Skåne
  • Beskrivning: Att ge patienter som är lämpliga för träning hos friskvårdsaktör möjlighet att träna i en trygg miljö i sitt närområde med hjälp av riktat FaR-cancerrehabilitering.
 • Systematisk uppföljning av behandlingseffektivitet, livskvalitet och rehabilitering under och efter cancerbehandling i läkemedelspump
  • Sökande: VO Hematologi, Onkologi, Strålningsfysik, Region Skåne
  • Beskrivning: Främja och stärka patientens förmåga till delaktighet, egenvård och öka deras tilltro på sina egna förmågor
 • Sammanställning och utvärdering resultat Hälsoskattning vid glioblastom/behandling. Kartläggning rehabbehov meningeompatienter med Hälsoskattning.
  • Sökande: Verksamhetschef VO Neurologi och rehabiliteringsmedicin,SUS, Region skåne
  • Beskrivning: Identifiering av livskvalitetsfaktorer av särskild betydelse för denna patientgrupp med målet att förbättra livskvalitet. Använda Hälsoskattningen vid aktiv överlämning till annan vårdgivare.
 • Utredning av patienter med låggradiga gliom och meningeom avseende och kognitiv/ exekutiv funktion och fattige.
  • Sökande: Verksamhetschef VO Neurologi och rehabiliteringsmedicin,SUS, Region skåne
  • Beskrivning: Tidig utredning av eventuella nedsättningar i kognitiva/exekutiva patienter med lågradig gliom för att kunna sätta in tidigt stöd.
 • Onkologkompetens på Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer
  • Sökande: VO Barn samt VO Hematologi, Onkologi, Strålningsfysik, Region Skåne
  • Beskrivning: Stärka nödvändig kompetens avseende uppföljning av vuxna patienter som har haft cancer i barndomen enligt nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer.
 • Rehabsamordning
  • Sökande: Enhet för kunskapsstyrning, Region Skåne
  • Beskrivning: Implementering av basal cancerrehabilitering och aktiv överlämning mellan sjukhusspecialistvård och primärvård.
 • Förbättrade förutsättningar för cancerrehabilitering för vuxna patienter med hematologiska sjukdomar
  • Sökande: VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Region Skåne
  • Beskrivning: Strukturerat arbetssätt för kartläggning och bedömning av rehabiliteringsbehov från diagnos och under hela behandlingsperioden och återhämtningen inklusive sjukskrivningsprocessen och återgång i arbete.
 • Digi-Care SoB Fatigue
  • Sökande: VE rehabiliteringsmedicinsk vård, Ängelholm, Region Skåne
  • Beskrivning: Utveckla det digitala interventionsprogrammet ”Stöd och behandling -Fatigue” tillsammans med personer som lever med cancerrelaterad trötthet.
 • Cancerrehabilitering for barn i Södra Sjukvårdsregionen – kartläggning och förbättrad psykosocial omhändertagande
  • Sökande: VO barn, SUS, Region Skåne
  • Beskrivning: Implementera NVP cancerrehabilitering samt förbättrad psykosocial omhändertagande under och efter cancerbehandling.
 • Tillsammans – bygger vi broar mellan civilsamhället och cancervården för att stödja människor med livshotande cancer och deras närstående.
  • Sökande: Palliativt utvecklingscentrum, Region Skåne
  • Beskrivning: Samverkan mellan civilsamhället för att stärka stödet till personer med cancer och närstående.
 • Livskvalité för våra cancerdrabbade och patienter med obotlig sjukdom. Vad kan du påverka som patient?
  • Sökande: Onkologi och palliativmedicinsk klinik, Region Halland
  • Beskrivning: Införande av program för bättre mående och ökad kuskap hos patienter med obotlig cancer.
 • Cancerrehabilitering i primärvården
  • Sökande: Vårdcentralen Halland, Region Halland
  • Beskrivning: Kunskapshöjande insats, i samband med implementering av NVP cancerrehanilitering för rehabiliteringspersonal inom primärvården i Halland.
 • Implementering av interprofessionellt teamarbete för cancerrehabilitering vid övergång från särskild till avancerad nivå
  • Sökande: VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, CancerrehabiliteringsmottagningenRegion Skåne
  • Beskrivning: Öka interprofessionellt samarbete, skap struktur samt förbättrade rutiner kring utformandet av rehabiliteringsplan.
 • Meaning-Centered Group Psychotherapy för cancerpatienter
  • Sökande: VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, CancerrehabiliteringsmottagningenRegion Skåne
  • Beskrivning: Framtagandet av en svensk version, utvärdering samt om effektiv implementera.
 • Införande av den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP) på specialistmottagning inom öppenvården
  • Sökande: VE onkologi, Helsingborg, Region Skåne
  • Beskrivning: Implementera den nationella vårdplanen
 • Gruppbehandling med ACT för patienter som genomgått cancer i barndomen
  • Sökande: VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, CancerrehabiliteringsmottagningenRegion Skåne
  • Beskrivning: Utveckling och utvärdering av ACT gruppbehandling riktad till personer med sena komplikationer efter barncancer
 • Patientskola - för ökad kunskap, delaktighet och för att överbrygga organisatoriska gap.
  • Sökande: Kliniken för onkologisk och palliativ medicin, Region Halland
  • Beskrivning: Införande av en patienskola för män med prostatcancer.
 • Survivorship Care Plan
  • Sökande: SUHCCC, Region Skåne
  • Beskrivning: Genom SCP underlätta kommunikationen mellan vårdgivare och patient.
 • Tidigt insatt Rehabilitering till patienter med en obotbar cancersjukdom. Syfte – God Livskvalité i alla faser av livet, med patienten i fokus.
  • Sökande: Rehabiliteringskliniken, Region Blekinge
  • Beskrivning: Stärkt samverkan mellan cancerrehabilkitering och palliativ vård i syfte att förbättra rehabiliteringsinsatser för patienter med en obotbar cancersjukdom och deras närstående.
 • Öka tillgängligheten och individanpassningen av cancerrehabiliteringen i Region Blekinge
  • Sökande: Rehabiliteringskliniken, Region Blekinge
  • Beskrivning: Erbjuda patienter i behov av cancerrehabilitering en mer individualiserad rehabilitering inkluderande digitala alternativ.
 • Riktade, kompetenshöjande insatser för att möta behov hos patienter och kliniker – en innovativ implementering av det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård
  • Sökande: Palliativt utvecklingscentrum, Region Skåne
  • Beskrivning: Skräddarsy kunskapshöjande insatser för varje enhet, team eller personalgrupp utifrån deras specifika behov, främja implementeringen av det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård.
 • Att förebygga långvarig ohälsa genom implementering av individualiserad cancerrehabilitering
  • Sökande: Palliativt utvecklingscentrum, Region Skåne
  • Beskrivning: Införa en individualiserad cancerrehabilitering utifrån NVP inom kirurgisk cancervård vid SUS.
 • Personcentrad digital och interaktiv palliativ vård
  • Sökande: Primärvården Skåne
  • Beskrivning: Tidigt integrerad palliativ vård i PV i samarbete med ASHI och 1177
 • Ökat stöd till systematisk implementering av det Nationella Vårdprogrammet för Cancerrehabilitering på Hallands Sjukhus.
  • Sökande: Mobila team och specialiserad palliativ vård, Region Skåne
  • Beskrivning: Mer jämlik tillgång till cancerrehabilitering genom systematiskt och strukturerat arbete.
 • Digi-CaRe Barncanceröverlevare
  • Sökande: Enheten för innovation och utveckling, Ängelholms sjukhus, Region Skåne
  • Beskrivning: Utveckling av digital multidisciplinär cancerrehabiliteringsprocess för barncanceröverlevare.
 • En fördjupad prehabilitering förbättra val av behandling  och rehabilitering vid avancerad ovarialcancer
  • Sökande: VO kvinnosjukvård, SUS, region Skåne
  • Beskrivning: Att utvärdera etablerade skörhetsinstrument och överlevnad nationellt i studieform för patienter med avancerad ovarialcancer.
 • Identifiering av palliativa vårdbehov
  • Sökande: Palliativmedicin, infektionskliniken samt Öron- näs halskliniken, Region Blekinge
  • Beskrivning: Identifiera palliativa vårdbehov på ett strukturerat arbetssätt. Utvärdering av pallativregistret och KVÅ-koder.
 • Aktiva överlämningar för cancerpatienter
  • Sökande: Regional cancersamordnare, RegionBlekinge
  • Beskrivning: Implemetering av aktiva överlämningar.
 • Kartlägga cancerrehabiliteringsprocessen
  • Sökande: Regional cancersamordnare, RegionBlekinge
  • Beskrivning: Kvalitetssäkra vården och förbättra samarbetet mellan vårdgivarna.
 • Cancerrehabilitering - ett strukturerat sätt att ta fram handlingsplan för olika patientgrupper med ett extra fokus på unga vuxna
  • Sökande: Onkologimottagningen,SUS, Region Skåne
  • Beskrivning: Implementering av strukturerad bedömning av rahabiliteringsbehov med särskilt fokus på unga vuxna.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Ansökningstiden har gått ut. Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta Elias Malm.

Ansökningstiden har gått ut. Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta: Anna-Lena SunessonOve Andrén eller Arvid Widenlou Nordmark.

Ansökningstiden har gått ut. Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta Åsa Granath.

Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta Hannie Lundgren.

Ansökningstiden har gått ut. Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta oss via mejl: rccsydost@regionostergotland.se

Ansökan om medel till förbättringsprojekt i Västra Götalandsregionen har stängt. Har du frågor om ansökningsförfarandet skicka ett mejl till: rccvast.ansokan@vgregion.se