Till regionspecifikt innehåll

Bilddiagnostik och patologi

Under 2024 fördelar RCC medel till verksamheter som vill stärka patologin (inklusive molekylärdiagnostiken) eller bilddiagnostiken. Syftet är att förbättra och effektivisera diagnostiken och uppnå kortare väntetider för personer som utreds enligt standardiserade vårdförlopp. Totalt ska 60 miljoner kronor fördelas till respektive område. Medlen är en del av en särskild statlig satsning.

Alla RCC har tagit emot ansökningar från verksamheter i sina sjukvårdsregioner. Besluten har fattats sjukvårdsregionalt och enligt gemensamma bedömningsprinciper. 

Alla projekt som har fått medel finns också samlade i en excellfil för att förenkla filtreringar och sökningar. 

Initiativ som fått medel (.xlsx)

Bilddiagnostik

 • Bilddiagnostik AI-stöd för granskning mammografiscreening
  • Sökande: Region Jämtland Härjedalen
 • AI-granskningsstöd till mammograficentrum Västernorrland
  • Sökande: Region Västernorrland
 • Assisterad svarsskrivning för MR-prostata med hjälp av AI
  • Sökande: Region Norrbotten
 • EBUS-utrustning
  • Sökande: Region Västernorrland
 • Förbättrad sköldkörteldiagnostik
  • Sökande: Region Norrbotten
 • Förbättrad hantering av undersökningsprotokoll inom bilddiagnostik i Region Jämtland Härjedalen
  • Sökande: Region Jämtland Härjedalen
 • Ordnat införande av minimalinvasiv behandling av njurcancer i Region Jämtland Härjedalen
  • Sökande: Region Jämtland Härjedalen
 • Fortbildning och fördjupning för radiologer som håller MDK i Region Jämtland Härjedalen
  • Sökande: Region Jämtland Härjedalen
 • Förberedelse PET-DT
  • Sökande: Region Västernorrland
 • Radiologiska E-remisser i Norra sjukvårdsregionen, komplettering och viss ändring
  • Sökande: Region Västerbotten (på sikt alla regioner)
 • Ökad tillgänglighet för bröstcancerpatienter till magnetkameraundersökningar i region Dalarna  
  • Sökande: Bild och funktionsmedicin, Region Dalarna
  • Beskrivning: Inköp av spolar till MRT-kameran i Avesta för att möjliggöra bröstundersökning.   
 • Biopsi preparatröntgen - BIOPREP  
  • Sökande: Bild och funktionsmedicin, Region Gävleborg
  • Beskrivning: Inköp av utrustning till mammografienheten i Gävle för att möjliggöra snabb röntgen av biospipreparat för säkrare bedömning om biopsin är representativ.   
 • Bröst MR för Alla - BRMRA 
  • Sökande: Bild och funktionsmedicin, Region Gävleborg
  • Beskrivning: Inköp av bröstspolar till MRT-kameran i Hudiksvall och Bollnäs för att möjliggöra bröstundersökning.  
 • Kontrastmammografi, -tomosyntes och biopsi Gävleborg - KMG  
  • Sökande: Bild och funktionsmedicin, Region Gävleborg
  • Beskrivning: Inköp av mjukvara och utrustning för att kunna införa kontrastförstärkt mammografi/tomosyntes och kontrastguidad biopsi.   
 • Införande av MR inför strålbehandling och driftsättning av simulerade DT bilder utav MR-bilder  
  • Sökande: Radiologiska kliniken, Region Sörmland
  • Beskrivning: Inköp av MRT utrustning samt mjukvara för att implementera undersökning av prostata med MRT i Eskilstuna och Nyköping. Projektet innefattar även att framställa virtuella datortomografibilder utifrån MRT undersökningen och därmed eliminera behovet av datortomografiundersökning inför start av strålbehandling.   
 • Utveckling av immunhistokemi inför precisionsmedicin 
  • Sökande: Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
  • Beskrivning: Inköp av instrument för att effektivisera analysmetoder inom immunhistokemi och avseende RNA-uttryck i vävnad.  
 • Från skärm till verklighet inom leverkirurgi. 
  • Sökande: Kirurgi och urologi, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
  • Beskrivning: Syftar till att förbättra överföring av diagnostisk information från preoperativ radiologisk utredning avseende levercancer till kirurgen.   
 • Regional kompetenshöjning av onkologisk radiologi med fokus på nuklearmedicin och PET. 
  • Sökande: Bild- och funktionsmedicinskcentrum, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
  • Beskrivning: Syftar till att tillsätta en studierektor för att koordinera och planera utbildningsinsatser för att öka antalet radiologer som kan tolka PET-undersökningar i Region Mellansverige samt höja deras kompetens.  
 • Regional MDK-remisskoordinator och elektroniska MDK-remisser för lever-pankreaskirurgi. 
  • Sökande: Kirurgi och urologi, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
  • Beskrivning: Syftar till att effektivisera den regionala multidiciplinära konferensverksamheten inom lever- och pankreaskirurgi i Region Mellansverige.   
 • Optimering av MR-resurs 
  • Sökande: Bilddiagnostik, Region Värmland
  • Beskrivning: Inköp av spole till MRT-kameran i Arvika för att möjliggöra bröstundersökning.  
 • Ultraljudsledda punktioner inom SVF ÖNH - ökad tillgänglighet, ökad precision och förkortad utredningstid
  • Sökande: Laboratoriemedicin, Region Värmland
  • Beskrivning: Syftar till att förbättra provtagningen för patienter med misstänkta tumörer på öron-näsa-halsklinikens SVF-mottagning så att samtliga patienter som är i behov av finnålspunktion och/eller biopsi får fullständig provtagning vid första besöket.   
 • Automatiserad röntgenprocess MR Prostata 
  • Sökande: Röntgenkliniken, Region Västmanland
  • Beskrivning: Syftar till att åstadkomma snabbare patientflöden och ökad svarskvalitet vid MRT undersökning av prostata inom SVF.   
 • Utökning av mammografilabb 
  • Sökande: Bröstradiologiska kliniken, Region Västmanland
  • Beskrivning: Syftar till att utöka verksamheten med ytterligare ett mammografilabb.   
 • Föreläsa för övriga SVF-koordinatorer 
  • Sökande: Röntgen och sjukhusfysik, Region Örebro
  • Beskrivning: Syftar till att förbättra kommunikation och logistik inom flera SVF-förlopp i regionen.   
 • Inköp av autoinjektor till PET/DT
  • Sökande: Röntgen och sjukhusfysik, Region Örebro
  • Beskrivning: Delfinansiering för inköp av autoinjektor till nuklearmedicinska enheten för att säkerställa strålsäkert arbete.   
 • Multiregional utvärdering av SVF hematuri 
  • Sökande: Röntgen och sjukhusfysik, Region Örebro
  • Beskrivning: Syftar till att utvärdera bilddiagnostiken för SVF hematuri.   
 • Upprätta koppling till INCA. 
  • Sökande: Röntgen och sjukhusfysik, Region Örebro
  • Beskrivning: Syftar till att upprätta automatisk koppling mellan röntgensystemet och kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning (OPT).   
 • Utrustning för MDK
  • Sökande: Röntgen och sjukhusfysik, Region Örebro
  • Beskrivning: Syftar till att uppgradera visnings- och videoutrustning för multidiciplinära konferenser.   
 • MR scinitigrafi
  • Sökande: Region Gotland
 • Uppdrag granskning - en genomlysning av våra pågående och planerade förbättringsarbeten inom vår strålande röntgenverksamhet
  • Sökande: Capio St Göran radiologi AB
 • Lungemboliprojektet
  • Sökande: Södersjukhuset
 • Kortare väntetider inom bröstcancervården genom verksamhetsnära interaoperativ bilddiagnostik
  • Sökande: Södersjukhuset
 • Introduktion av AI inom radiologi vid cancer
  • Sökande: Södersjukhuset
 • Förkortade väntetider till undersökning och diagnos
  • Sökande: Ersta sjukhus
 • Minska screeningintervallet och utredningstiderna för våra patienter
  • Sökande: Bröstcentrum Södersjukhuset
 • Framtidens arbetssätt, investering i ny teknik och effektivare biopsiprocess
  • Sökande: Karolinska
 • Bättre teledermatoskopi för patienten i hela regionen
  • Sökande: Processgruppen SVF-Hudmelanom i Region Jönköpings län
  • Beskrivning: 1.Implementera ny gemensam  utrustning för enklare handhavande, bättre bildkvalitet och bättre resultat när det gäller ledtider i arbetet med teledermatoskopi och SVF-Hudmelanom. 2. Införandet av ny utrustning på samtliga vårdcentraler och berörda.
 • Fortsatt utvärdering och utveckling av AI på CT thorax, röntgen Region Jönköpings län.
  • Sökande: Medicinsk  diagnostik,Region Jönköpings AI grupp
  • Beskrivning: Validera del av AI-lösningen (identifiera och analysera även större tumörer > 3 cm), samt utreda hur denna kan vara värdefull i framtida lungcancerscreening.
 • Införande av MiM Symphony Dx för MR prostatadiagnostik och fusionsbiopsier inom Region Jönköpings län
  • Sökande: Region Jönköpings län, Medicinsk diagnostik Jönköping
  • Beskrivning: Att inom Region Jönköpings län införa och utvärdera användande av MiM Symphony Dx, fullversion, vid MR prostatadiagnostik inför fusionsbiopsier.
 • Undersökning för GEP NET patienter med Ga-68 Somakit
  • Sökande: Röntgenkliniken Region Jönköping
  • Beskrivning: 1. Att bereda ett nytt radioaktivt läkemedel inklusive att utföra kvalitetskontroller som inte utförts tidigare.  2. Implementera undersökningsmetoden på vår PET kamera. Att utbilda vår personal i att kunna undersöka denna patientgrupp samt utbilda läkare att kunna granska bildmaterialet som produceras är en viktig del i denna process.
 • Trygga barn vid magnetkameraundersökning
  • Sökande: Sydöstra sjukvårdsregionen, Barnonkologiskt centrum vid H.K.H Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus i Linköping
  • Beskrivning: Att med hjälp av individanpassade förberedelser hjälpa barn att känna sig trygga inför magnetkameraundersökning, operation och annan behandling.
 • Minskning av väntetid till kolposkopimottagning
  • Sökande: Kvinnokliniken Region Östergötland
  • Beskrivning: Utreda om man kan använda sig av cellprov med dubbelanalys innan bokning av kolposkopi för patienter med medel- eller lågonkogen HPV samt ASC-US/LSIL  för att minska antalet patienter som ska bokas till kolposkopi. Öka tillgängligheten och kapaciteten till kolposkopimottagningar genom att utbilda ST-läkare. 
 • Öka kapaciteten av MR prostata inom VGR
  • Sökande:Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målet med projektet är att minska SVF-flödet för MR prostata som idag har längre ledtider än önskar samt att genomföra undersökningarna i egen regi. För att uppnå målen behöver metoden effektiviseras, maskinparken utvecklas och antalet resurser som kan utföra MRprostata öka. Resultatet av projektet kommer att leda till att VGR står väl rustade att hantera det ökade behovet av MR prostata sm uppstår när Organiserad prostatcancertestning är fullt utvidgat. 
 • Endoskopiskt ultraljud som högprecisionsdiagnostik av intraabdominell och intrathorakal cancersjukdom – en tillgänglighetssatsning riktad mot sju SVF-förlopp
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Det råder (enligt bakgrund nedan) idag i VGR en bekymmersam situation vad gäller tillgänglighet och kapacitet till endoskopiskt ultraljud (EUS). EUS är en nyckelresurs i utredningen av ett flertal cancerdiagnoser enligt nedan. Därför finns ett angeläget behov av att stärka EUS-verksamheten i Västsverige.
   Vår primära målsättning med detta projekt är att:
   • Öka tillgängligheten till EUS i VGR
   • Korta väntetiden till EUS i VGR
   • Bevara hög kvalitet inom EUS-verksamheten i VGR
   • Korta tiden till konklusiv histopatologisk diagnos via EUS-guidad inhämtning av FNB-biopsier.
 • Triagering på Mammografi/Bröstcentrum för skyndsam utredning av patienter med stark misstanke om bröstcancer
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Den specifika målsättningen med projektet är att korta väntetiderna till radiologisk utredning och därmed behandling för patienter med kliniskt välgrundad misstanke om bröstcancer remitterade till Mammografi från primär- och slutenvården. Det nya arbetssättet innebär en triagering, sortering, med hjälp av remissen, de kliniska symtomen, en mammografiundersökning och bildgranskning. Den patient som triageras till hög risk för bröstcancer får en snabbare tid till fortsatt utredning med ultraljud och biopsi.
 • Validering och implementering av AI inom bröstcancerscreening
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Syftet med projektet är att VGR ska lära sig mer om och implementera klinisk validering och implementering av AI till det steg där det är en tidsavlastning för radiolog. Tiden som radiologer idag lägger på granskning av mammografi skulle med ett effektiviserat arbetssätt kunna nyttjas till bland annat patientnära undersökningar såsom ultraljud. Målsättningen med arbetet är att korta ner SVF-ledtiderna för bröstcancer genom att avlasta bröstradiologerna tidsmässigt med hjälp av AI inom screeningmammografi. Under hösten -23 uppgick ledtiden under en kortare period på SU till 16 veckor där målsättningen är 1 vecka. Ytterligare mål med projektet är att ultraljudsundersökningarna framöver ska genomföras i större utsträckning i egen regi och inte sändas till privat aktör.
 • AI-projekt inom radiologi/onkologi
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Projektet syftar till att integrera AI-granskning av onkologiska undersökningar såsom MR prostata inom VGR för att effektivisera diagnostikprocessen, minska ledtider, och förbättra patientupplevelsen. Med hjälp av AI-plattformen Sectra Amplifier Services får regionen tillgång till ett flertal CE-märkta AI-moduler tillgängliga via Sectra Amplifier Marketplace med inriktning på onkologisk diagnostik.
 • Strukturerade utlåtanden och svarsmallar för automatisk överföring och återkoppling via INCA för MR prostata.
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målsättningen med arbetet är att standardisera och effektivisera granskningsprocess samt öka kvalitet inom diagnostik av MR prostata. Utöver det ingår att automatisera överföring av data till INCA samt ta del av data från INCA så att radiologiska, urologiska fynd kan jämföras med utfall av patologens utlåtande.
 • Modell för prioriteringsordning för inkomna remisser till radiologin avseende cancerpatienter
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till radiologi och bidra till en mer optimerad användning av radiologiska resurser för cancerpatienter. Genom att utforma en modell för prioriteringsordning av inkomna remisser utifrån angelägenhetsgrad ska projektet bidra till att resurserna används där de gör störst nytta för patienterna.
   Målet med projektet: Att uppnå en optimerad kapacitetsanvändning av radiologiresurser genom följande åtgärder:
   • Utveckling av kriterier och prioriteringsordning för vilka cancerpatienter som ska undersökas när.
   • Kortare SVF-ledtider till radiologi, vilket innebär att patienter får sina undersökningar utförda snabbare.
   • Förbättrade svarstider till remitterande läkare, vilket möjliggör snabbare diagnostisering och behandling.
 • Ökad tillgänglighet kvällstid för screeningkvinnor Uddevalla sjukhus
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målet är att få upp deltagandet-det är mätbart och mest troligt kommer deltagandet öka med ökad tillgänglighet kvällstid och på så sätt få in fler snabbare i SVF-flödet via screeningkontroller.
 • OptiMDK: Strukturerat arbetssätt för optimering av Multidisciplinära Tumörkonferenser, VGR
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Syftet med detta projekt är att utforma ett instrument som underlättar ett systematiskt arbetssätt med kontinuerliga förbättringar i de multidisciplinära tumörkonferenserna. Genom att använda denna metod strävar vi efter att optimera användningen av resurser inom respektive MDK. 
 • Effektivare hantering av inkomna SVF-remisser till Bild- och funktionsmedicin
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Förbättra samverkan inom förvaltningen.
   Effektivare flöden utan onödig väntan samt att alla specifika och varierande ledtider i enskilda vårdförlopp efterlevs.
   Införa en SVF-koordinator på Bild- och funktionsmedicin.
   Bygga en intern webb-sida för att tillgängliggöra BFM-specifik information för vårdförloppen i syfte att underlätta för verksamheten att efterleva vårdförloppen samt höja kompetensen.
 • Klok klinisk radiologi
  • Sökande: Röntgenkliniken i Region Blekinge
  • Beskrivning: Genomlysning och utveckling av arbetssätt, förutsättningar och workshift.
 • Bilddiagnostik i SSVR med fokus på gemensamt tekniskt gränssnitt, utrustade MDK rum och MDK rutiner för en förbättrad samverkan och tillgänglighet till MDK.
  • Sökande: Medicinsk teknik, Region Blekinge, Bild och funktionsdiagnostik Region Kronoberg och VO Bild och funktionsdiagnostik Region Skåne
  • Beskrivning: Samverkansprojekt SSR utveckling och utvärdering av MDK, uppgradering av 2-kodecsystem, översyn av supportorganisation samt utbildningsinsatser.
 • AI-stödd konturritning för strålbehandling
  • Sökande: Verksamhetschef Medicinsk fysik och teknik, Region Kronoberg
  • Beskrivning: Att med hjälp av AI-stödd konturritning effektivisera och kvalitetssäkra konturritningen av strukturer inför strålbehandling.
 • Strukturerad och säker implementering av artificiell intelligens inom bröstcancerscreening med mammografi
  • Sökande: Unilabs mammografienhet (vårdavtal med Region Skåne)
  • Beskrivning: Implementering av AI-stöd vid bedömning mammografi, ökad säkerhet och minskad resursåtgång
 • OptiMDK: Strukturerat arbetssätt för optimering av Multidisciplinära konferensser (MDK)
  • Sökande: SUHCCC, Region Skåne
  • Beskrivning: Implementering av AI-stöd vid bedömning mammografi, ökad säkerhet och minskad resursåtgång
 • Ökad kompetens och tillgänglighet radiologi Halland
  • Sökande: Verksamhet röntgen, Region Halland
  • Beskrivning: Stärka kompetens med utbildning och uppgiftsväxling som ett led till att öka tillgängligheten

 

Patologi

 • Elektroniska remisser och svar patologi
  • Sökande: Region Jämtland Härjedalen
 • Externa remisser och svar patologi
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Elektroniska remisser och kunskapsutveckling inom patologi
  • Sökande: Region Norrbotten
 • Utveckling av IT-infrastruktur för molekylärpatologi
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Införande och validering av PAM 50 – Tjänsteköp av UmU
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Elektroniska remisser samt utbildning av patologer
  • Sökande: Region Västernorrland
 • AI-stöd för bilddiagnostik biomarkörer patologi
  • Sökande: Region Norrbotten
 • Utveckling av digitalt varianttolkningsstöd för molekylärpatologi
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Specifika utbildningsaktiviteter inom Klinisk Patologi
  • Sökande: Region Västerbotten
 • Automatisk canceranmälan patologi
  • Sökande: Region Västernorrland
 • Inköp av instrument för molekylärpatologiska analyser  
  • Sökande: Patologi och cytologi, Region Dalarna
  • Beskrivning: Inköp av instrument för molekylärpatologiska analyser (mutationsanalyser) baserade på realtids-PCR.   
 • Utöka dehydreringskapaciteten 
  • Sökande: Laboratoriemedicin, Region Gävleborg
  • Beskrivning: Inköp av instrument för att öka kapaciteten för dehydrering av vävnadsprover.   
 • Implementering av long-read sekvensering inom diagnostik av leukemier och ärftlig cancer 
  • Sökande: Akademiska laboratoriet, Region Uppsala
  • Beskrivning: Syftar till att implementera long-read sekvensering (LRS) inom diagnostik av leukemier och ärftlig cancer för att förkorta utredningstiderna och förbättra diagnostiken.   
 • Implementering och validering av molekylär klassificering av endometriecancer för snabbare och bättre cancervård
  • Sökande: Akademiska laboratoriet, Region Uppsala
  • Beskrivning: Syftar till att implementera och validera molykylärpatologisk klassificering av endometriecancer enligt rekommendation i nationella vårdprogrammet.    
 • Uppsala Comprehensive Cancer Centre (UCCC) – interaktionsprojekt mellan kirurgi, onkologi, radiologi, patologi och molekylär diagnostik med syfte att minska ledtider och öka förståelse för varandras arbete 
  • Sökande: Kirurgi, onkologi, radiologi, patologi och molekylär diagnostik, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
  • Beskrivning: Integrationsprojekt för att korta ledtiderna för samtliga cancerdiagnoser vid Akademiska sjukhuset, arbeta för utökade multidiciplinära konferenser med nya tekniker inom radiologin och patologin och utöka samarbetet över specialitetgränserna.   
 • Utveckling av immunhistokemi inför precisionsmedicin 
  • Sökande: Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
  • Beskrivning: Inköp av instrument för att effektivisera analysmetoder inom immunhistokemi och avseende RNA-uttryck i vävnad.  
 • Kortare väntetid till behandling för cancerpatienter 
  • Sökande: Laboratoriemedicin, Region Värmland
  • Beskrivning: Syftar till att införa molekyläranalys av behandlingsstyrande mutationer för kolorektal- och lungcancer samt malignt melanom i region Värmland.   
 • Snabbare svar på molekylära analyser inom patologi leder till förkortade ledtider SVF och medför snabbare igångsättning av eventuell adjuvant behandling eller fortsatt utredning/operationsplanering. 
  • Sökande: Laboratoriemedicin, Region Västmanland
  • Beskrivning: Inköp av utrustning för snabbdiagnostik av vanligt förekommande mutationsanalyser.   
 • Automatisering av NGS-analyser för att effektivisera precisionsmedicin 
  • Sökande: Laboratoriemedicin, Region Örebro
  • Beskrivning: Syftar till att effektivisera next generation sequencing (NGS) analys genom att införa automatisering i labbflödet.   
 • Mobil baserad applikation i genetisk rådgivning för att bistå familj kommunikation om ärftlig cancerrisk 
  • Sökande: Onkologkliniken Akademiska sjukhuset, Onkologkliniken Örebro Universitetssjukhus, Onkologkliniken Region Sörmland, Onkologkliniken Region Västmanland, Onkologkliniken Region Gävleborg, Kirurgkliniken Region Värmland, Kirurgkliniken Region Dalarna
  • Beskrivning: Syftar till att öka tillgängligheten och förkorta väntetiden för genetisk utredning av ärftlig cancerrisk.   
 • Kortare ledtider inom patologi
  • Sökande: Karolinska
 • AI-baserat beslutsstöd patologi bröstcancer
  • Sökande: St Göran (Capio)
 • Vätskebiopsier för preoperativ diagnostik av gliompatienter
  • Sökande: Sydöstra sjukvårdsregionen, Bilddiagnostik,  Patologi/ molekylärdiagnostik i sydöst
  • Beskrivning: Att kunna fastställa molekylär diagnos av misstänkt gliom på MR undersökning hos majoriteten av patienter som insjuknar i Sydöstra sjukvårdsregionen.
 • Analys av cirkulerande tumör DNA för tidig upptäckt
  • Sökande: Region Kalmar län, Diagnostiskt centrum Region Kalmar
  • Beskrivning: Att analys av genetiska biomarkörer från cirkulerande tumör DNA hos cancerpatienter ska korta utredningstiderstiden (SVF-tiden) i klinisk diagnostik .
 • Implementering av precisionsmedicin inom barncancer som klinisk rutin
  • Sökande: Region Östergötland, HKH Kronprinsessan Victorias barn och ungdomssjukhus, Linköping
  • Beskrivning: Att optimera den lokala processen för provhantering av färskt tumörmaterial från biopsi respektive operation till bedömning av tumörmaterialet hos patologen samt att öka samarbetet mellan de olika iblandade aktörerna.
 • Kortare svarstider genom automatisering och förändrat arbetssätt vid klinisk patologi
  • Sökande: Region Östergötland, Klinisk Patologi, Region Östergötland
  • Beskrivning: Minska sårbarheten i verksamheten genom automatisering av processer och bättre arbetssätt. Målet är att förkorta medelsvarstiden med minst tre dagar till år 2025. Arbetet fokuserar på SVF huvud/halscancer och SVF lungcancer och görs i samarbete med öronkliniken respektive lungmedicin.
 • Utöka "Tid i handen" SVF
  • Sökande: Region Jönköpings län, Labratoriemedicin Region Jönköping
  • Beskrivning: att minska ledtiderna inom SVF, dels att öka andelen patienter som får en tid till diagnosbeskedet redan vid histologisk/cytologisk provtagning.
 • Samverkan patologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Sökande: Sydöstra sjukvårdsregionen, Patologiverksamheterna i Sydöst
  • Beskrivning: Att utreda om det skulle vara möjligt att i något skede av processen kunna ”dela köer” eller ”lastbalansera” vilket på sikt skulle kunna ge en jämlik vård inom sydöstra sjukvårdsregionen.
 • Global genetisk analys som verktyg för precisionsmedicin vid cancersjukdom hos barn
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Vi vill säkerställa en rutinmässig genetisk analys av cancersjukdomar hos barn via modern storskalig sekvensering innefattande DNA (helgenomsekvensering), och RNA (RNA-sekvensering) och DNA-metyleringsmönster. (Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett naitionellt centrm för att utföra DNA-metyleringsmönster) Alla nya barncancerfall i regionenen (VGR, Region Halland, Värmland och Jönköping) ska ingå.
 • BenGT, Behandlingsnära Genetisk Testning iVGR
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Patienter som uppfyller kriterier för genetisk testning kan fångas upp vid t ex multidiciplinär konferen. Kirurg eller onkolog informerar muntligt och skriftligt, blodprov tas och skickas till Klinisk genetik, svaret ges av kirurg rller onkolog. Om analysen visar mutation skrivs remiss till cancergenetiska mottagningen för fördjupad information och vägledning för patienten och i förlämgningen för berörda släktningar.  Införandet av BenGT görs under två år.
 • Lokal optimering av bred cancersekvensering med GMS560
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Projektets övergripande syfte är att optimera den lokala implementeringen för bred cancersekvensering med GMS560: Målet är ökad analyskapacitet, kortare svarstider och säkrare svar.
 • Att motverka flaskhalsar inom molekylär patologi - snabbare svar och förbättrat kompetensutnyttjande genom automatiserad plattform för riktade mutations- och genexpressionsanalyser
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Förkortade analystider och svarstider för molekylärpatologiska analyser vid vissa inom cancervården vanligt förekommande tumörtyper, ssåsom maligna melanom och kolrektalcancer, där behandlingsbeslut i stor utsträckning endast förutsätter analys av enstaka genetiska förändringar. 
 • Fullständig implementering av fullt automatiserat immunfärgningsinstrument för hög provvolym
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Projektets specifika målsättning är att fullt ut implementera och utnyttja två nya fullautomatierade färgningsinstrument för immunohistokemiska färgningar genom specifika åtgärder.
 • Projekt - Benmärgspunktion
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Förbättra tillgängligheten- öka antalet tider för att utföra benmärgspunktion på våra patienter. Möjliggöra förkortade handläggningstider för våra patienter i våra SVF-förlopp
 • Anskaffning ny robotteknik för kloss – och objektglasarkivering
  • Sökande: Västra Götalandsregionen
  • Beskrivning: Målet för projektet är att korta ledtider för patienterna, öka patientsäkerheten samt öka tillgängligheten för forskningen. Att automatisera en delprocess i arbetret med prover med hjälp av en robot frigör resurser och processen effektiviseras.
 • Digitalt samarbete inom Klinisk patologi i Södra sjukvårdsregionen
  • Sökande: Klinisk patologi och cytologi Region Blekinge samt VO klinisk genetik, patologi och molekylärdiagnostik, Region Skåne
  • Beskrivning: Digitaliserat patologisamarbete mellan regionerna genom automatisering av remiss- och digital bild-flöden.
 • Breddinförande av AI inom patologi
  • Sökande: Klinisk patologi och cytologi Region Blekinge samt VO klinisk genetik, patologi och molekylärdiagnostik, Region Skåne
  • Beskrivning: AI som ett patientsäkert och effektivt verktyg för digital bildanalys ska integreras i verksamheterna med målet är att minska diagnostiktiden för patologerna.
 • Förbättrad bibliotekspreparation inför MPS (massiv parallell sekvensering)
  • Sökande: VO klinisk genetik, patologi och molekylärdiagnostik, Region Skåne
  • Beskrivning: Förbättrad provpreparation, inför massiv parallell sekvensering (MPS) med hjälp utav automationsinstrument
 • Förkortade svarstider för specialanalyser genom automatiserad vävnadssnittning.
  • Sökande: VO klinisk genetik, patologi och molekylärdiagnostik, Region Skåne
  • Beskrivning: Förbättrad och automatiserad provhantering och med möjlighet till arbetsväxling för personal.
 • Digital patologi Region Halland
  • Sökande: Patologi och cytologi Region Halland
  • Beskrivning: Utveckling av arbetssätt och förbättring av process som ett led i att öka tillgängligheten.
 • Automation för preparattillverkning inom kromosomanalys och FISH
  • Sökande: VO klinisk genetik, patologi och molekylärdiagnostik, Region Skåne
  • Beskrivning: Automatisering av mikroskoperingspreparat inom det cytogenetiska och molekylärt cytogenetiska laboratoriearbetet för att frigöra tid för analys och tolkning.
 • Automation för extraktion av vävnader/tumörer
  • Sökande: VO klinisk genetik, patologi och molekylärdiagnostik, Region Skåne
  • Beskrivning: Automatisering inom preanalys av vävnadsprover inför molekylär diagnostik. Kortare svarstider och högre kapacitet inom diagnostiken av vävnadsprover samt säkra kompetensförsörjningen.
 • Omställning utskärning colorektala cancrar samt prostatektomier från Läkare till Biomedicinska analytiker.
  • Sökande: Laboratoriemedicin region Blekinge
  • Beskrivning: Genomlysning och utveckling av arbetssätt, förutsättningar för workshift och förkortade ledtider
 • Stöd för utökad användning av AI analyser avseende metastasdetektion
  • Sökande: Klinisk patologi och cytologi Region Kronoberg
  • Beskrivning: Standardisera och optimera provhantering med mål att förkorta svarstider och höja kvaliteten på provhantering
 • Jämlik bedömning inför precisionsmedicin vid äggstockscancer
  • Sökande: VO kvinnosjukvård SUS, Region Skåne
  • Beskrivning: Standardisera och optimera provhantering med mål att förkorta svarstider och höja kvaliteten på provhantering

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Ansökningstiden har gått ut. Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta Elias Malm.

Ansökningstiden har gått ut. Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta: Anna-Lena SunessonOve Andrén eller Arvid Widenlou Nordmark.

 

Ansökningstiden har gått ut. Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta Åsa Granath.

Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta Hannie Lundgren.

Ny utlysning av stimulansmedel inom bilddiagnostik och patologi

I Sydöstra sjukvårdsregionen finns det fortfarande medel kvar att fördela för projekt inom bilddiagnostik (3,1 miljoner kronor) och patologi (2,9 miljoner kronor). Vi vill därför ge er möjlighet att söka dessa. 

Syftet är detsamma som under vårens utlysning: att förbättra och effektivisera diagnostiken och uppnå kortare väntetider. Arbetet med projekten bör påbörjas under hösten 2024 och kan fortsätta under 2025.

Projekt som innefattar inköp av utrustning, ska följa regionernas upphandlingsregler. Ansökningar som innefattar kostnad för nätverksträffar, utbildningar med mera där det erbjuds förtäring, måste följa respektive regions riktlinjer för intern representation.

Om ni är intresserade av att ansöka mejlar ni till oss på rccsydost@regionostergotland.se så skickar vi ett ansökningsformulär till er.  
Vi vill ha er ansökan senast den 2 september.

Bedömning av inkomna ansökningar görs av en arbetsgrupp bestående av medlemmar i RCC Sydösts styrgrupp. Därefter beslutar RSL om fördelning av medel. Återkoppling på ansökningarna kommer att ges i mitten av september.

Om ni har några frågor kontakta gärna

Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef RCC Sydöst
Mejl: srinivas.uppugunduri@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 39 58

Annika Asketun, enhetschef RCC Sydöst
Mejl: annika.asketun@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 17 36

Ansökan om medel till förbättringsprojekt i Västra Götalandsregionen har stängt. Har du frågor om ansökningsförfarandet skicka ett mejl till: rccvast.ansokan@vgregion.se