Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Den här webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentrum (RCC), men främst till nya företrädare eller till dem som funderar på att bli det.

Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare, nytt fönster

Om utbildningen

Utbildningen består av åtta moduler, som man kan ta del av oberoende av varandra. Varje modul är 8–15 minuter. Utbildningens olika teman utgår från patient- och närståendeföreträdares önskemål.

Åtta moduler:

  • Så styrs svensk sjukvård
  • Patientsamverkan
  • Cancerstrategin och RCC:s organisation
  • Patientens rätt
  • Nationella vårdprogram och Standardiserade vårdförlopp (SVF)
  • Kvalitetsregister
  • Kontaktsjuksköterskan och Min vårdplan
  • Allmänt om cancer

Utbildningen ska bidra till att öka patientinflytandet och stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patientföreträdare på cancerområdet.

Eftersom strukturen och arbetet skiljer sig åt vid olika RCC kommer webbutbildningen att behöva kompletteras med regional information. Det kommer att ske vid fysiska utbildningstillfällen vid varje RCC.

Via RCC:s gemensamma Youtube-kanal kan du även ta del av filmer med olika teman, som kan vara av värde i patientsamverkansarbetet.

Till RCCs gemensamma Youtube-kanal