Våra fokusområden

Mandatperioden för PNR Syd som startade 2018-11-16 gick ut 2021-03-31. Ett nytt patient- och närståenderåd bildades 2021-04-01 med såväl gamla som nya företrädare.

I samband med att det nya rådet tillträdde kompletterades och reviderades våra tidigare fokusområden till följande:

 • Närstående
 • Kommunikation från PNR mot bl a patientföreningar politiken verksamhetsledningar cancerråd motsvarande i södra sjukvårdsregionen
 • Cancerrehabilitering, omfattande barn-vuxna, fysisk, psykisk, medicinsk, materiellt, närstående
 • Cancerplan 2021
 • Min vårdplan
 • Aktiva överlämningar från specialistvård till primärvård
 • Utveckla primärvården att kunna ta hand om patienter och närstående t ex cancerrehabilitering och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
 • Barn och Cancer
 • Individuell Patient Översikt (IPÖ), införande i Södra Sjukvårdsregionen
 • Palliativ vård
 • Hälsoskattning i vården
 • Följa utvecklingen av Nationella Vårdprogram Cancer

Inledningsvis beslutade PNR att arbeta särskilt med fem områden enligt följande:

 • Cancerrehabilitering (IPÖ, Hälsoskattning, Cancerråd)
 • Informationsöverföring (helhetsansvar, aktiv överlämning, vårdplan)
 • Primärvård och Nära Vård för cancerpatienter
 • Barn och Cancer (barn som närstående till cancerdrabbade)
 • Kommunikation (webb, presentationer, artiklar)

Etik i patient- och närståendemedverkan – en viktig hörnsten i arbetet

En central del i utvecklingsarbeten tillsammans med patienter och närstående är etik.

Hur ska vi förhålla oss till människors upplevelser och erfarenheter, hur ska vi gå tillväga för att samla in dem och hur förvaltar vi de berättelser och tankar vi får in?

PNR möter politiker, verksamhetschefer och vårdpersonal om framtidens vård och väntetider

Vårt mål är att på sikt förändra och förbättra patienternas ställning genom att PNRs ledamöter på hemmaplan ställer krav på sjukvårdsledning och politiker för att patienterna ska få tillgång till det som står i vårdprogrammet för cancerrehabilitering samt att se till att vårdgarantin hålls.