Våra fokusområden

I samband med uppstart av PNR 2018-11-16 genomlystes vilka fokusområden vi var överens om, som startläge för gruppens arbete.

 • Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
 • Närstående
 • Kommunikation från PNR och ut mot bland annat patientföreningar, politiken och verksamhetsledningar
 • Cancerrehabilitering både för barn – vuxna, fysisk, psykisk, medicinsk, materiellt, närstående – ”Hur kan jag leva lite bättre”
 • Min vårdplan
 • ”Hjärtats Hus" mötesplats för patinter och närstående inklusive cancerrehabilitering
 • Aktiva överlämningar från specialistvård till primärvård
 • Utveckla primärvården att kunna ta hand om patienter och närstående ex.  cancerrehabilitering

Detta arbete utmynnade i nedanstående planering, där vi inledningsvis beslöt att PNR arbetar särskilt med fem områden:

 • Rehabilitering
 • Remissyttranden
 • Min vårdplan
 • Bemötande och kommunikation
 • Helhetsansvar, innebär omfattande sammanhållen vårdkedja och en personlig vårdplan

Etik en viktig hörnsten i arbetet

En central del i utvecklingsarbeten tillsammans med patienter och närstående är etik.

Hur ska vi förhålla oss till människors upplevelser och erfarenheter, hur ska vi gå tillväga för att samla in dem och hur förvaltar vi de berättelser och tankar vi får in?

PNR möter politiker och verksamhetschefer om framtidens vård och väntetider

”Vårt mål är att på sikt förändra och förbättra patienternas ställning genom att PNR ledamöter på hemmaplan ställer krav på sjukvårdsledning och politiker, för att patienterna ska få tillgång till det som står i vårdprogrammet för cancerrehabilitering samt att se till så att vårdgarantin hålls”.