Projekt samordnande kontaktsjuksköterska

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla cancerpatienter som önskar erbjudas en fast vårdkontakt på den cancervårdande kliniken. Syftet är att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och att stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården.

RCC Syd startar under 2020 ett projekt för att i Södra sjukvårdsregionen införa samordnande kontaktsjuksköterska för fem diagnoser. Tillsammans med regionala patientprocessledare ska de samordnande kontaksjuksköterskorna initiera nätverksträffar och leda arbetet med fokus på den multiprofessionella och multidisciplinära patientprocessen.

Uppdraget som samordnande kontaktsjuksköterska hålls ihop av verksamhetsutvecklare på RCC Syd som tillsammans med verksamhetschef planerar arbetet. Regelbunden kontakt och informationsutbyte ska ske mellan RCC Syd och samordnande kontaktsjuksköterskor.

Syfte:

Att medverka till en väl sammanhållen och multiprofessionell vårdkedja/patientprocess med patientens perspektiv i fokus för Min vårdplan, aktiva överlämningar och standardiserad behovsinventering/bedömning av cancerrehabilitering.

Att identifiera och utjämna skillnader mellan regionerna när det gäller Min vårdplan, aktiva överlämningar och standardiserad behovsinventering/bedömning av cancerrehabilitering.

Uppdrag:

  • Medverka till att arbeta för en sammanhållen process med patient och närståendes perspektiv i fokus inom respektive patientprocess tillsammans med regional patientprocessledare.
  • Tillsammans med regional patientprocessledare inom respektive patientprocess leda arbetet tvärprofessionellt inom hela Södra sjukvårdsregionen.
  • Koordinera nätverk för kontaktsjuksköterskor i Södra sjukvårdsregionen inom aktuell patientprocess.
  • Tillsammans med kontaktsjuksköterskor och lokala processteam inom respektive patientprocess ta fram rutiner för aktiva överlämningar.
  • Stödja arbetet med Min vårdplan inom respektive patientprocess.
  • Stödja införandet av Min vårdplan på 1177.se inom respektive patientprocess.
  • Arbeta för information och utbildning om standardiserad behovsinventering/bedömning av cancerrehabilitering sprids inom respektive process samt hjälpa lokala processteam att ta fram rutiner.
  • Vid behov samverka med andra samordnande kontaktsjuksköterskor nationellt t.ex. texter till Min vårdplan.

Vid frågor kontakta verksamhetsutvecklare Christina Landegren