Aktiva överlämningar inom kontaktsjuksköterskans uppdrag

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara aktiva.

En aktiv överlämning innebär att den som har ansvar för patienten tar kontakt, muntligt och/eller skriftligt, med nästa instans.

Den som aktivt har överlämnat en patient, har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans har bekräftat att kontakt tagits med patienten.  

En aktiv överlämning kan omfatta information om: 

  • patientens behov och önskemål, 
  • sjukdomar och behandling, 
  • uppföljning av omvårdnads- och cancerrehabiliteringsåtgärder.

Mottagande instans kan vara en ny namngiven kontaktsjuksköterska inom specialistvården. Det kan även vara en omvårdas- eller behandlingsansvarig sjuksköterska, rehabiliteringsprofession eller personal inom primärvård eller kommunal vård. 

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation) är en kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring. Modellen kan användas vid en aktiv överlämning. 

SBAR, Vårdhandboken

Inom varje vårdprocess behöver rutiner för aktiva överlämningar tas fram. Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt framgå i patientens journal och Min vårdplan

Du kan du läsa mer om aktiv överlämning i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, Kunskapsbanken