Bäckenrehabilitering i Malmö för patienter med avancerade besvär

Sidan publicerades 2 november 2021

Ett centrum för Bäckencancerrehabilitering finns på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Dit kan patienter från hela södra sjukvårdsregionen remitteras för utredning och behandling vid omfattande besvär.

Biverkningar och komplikationer vanliga

Patienter som genomgått onkologisk och/eller kirurgisk behandling för cancer i bäckenet drabbas ofta av olika typer av symtom som påtagligt kan försämra deras livskvalitet. Besvären är ofta likartade mellan patientgrupperna oavsett diagnos och kan uppstå under, efter eller långt efter behandlingen. Historiskt har dock samma symptom behandlats i olika hög grad beroende på grunddiagnosen. I syfte att skapa en jämlik utredning och behandling, oavsett diagnos och bostadsort för patienten, har Bäckencancerrehab SUS bildats som ett nav för omhändertagande av patienterna, för utbildning och FoU. Skånes universitetssjukhus (SUS) tar emot remisser från vårdgivare i hela södra sjukvårdsregionen på patienter med omfattande symtom efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Mag-tarmbesvär, sexuella besvär, besvär från urinvägarna, smärta och lymfödem är exempel på problem som kan remitteras dit.

Multiprofessionellt team

Bäckencancerrehab SUS består av ett multiprofessionellt team som är specialiserade på olika symtom efter bäckencancerbehandling. De kompetenser som finns tillgängliga på Bäckencancerrehab SUS är kolorektalkirurger, stomiterapeuter, urologer, fysioterapeuter, uroterapeuter, gynekologer, barnmorskor, gastroenteroloer, psykiater/smärtläkare och sexologer och dessa erbjuder patienter bedömning, behandlingsalternativ, planering och åtgärder från flera professioner i samråd.

Problemen utgörs ofta av tarmfunktionsrubbning, sexuella besvär, smärtor i bäckenregionen eller urinvägsdysfunktion. Det finns goda möjligheter att erbjuda patienter behandling och hjälp. Om besvären inte kan behandlas helt kan de oftast lindras och patienten kan alltid erbjudas hjälp att hantera dem.

Remittering av patienter med avancerade besvär

Läkare, kontaktsjuksköterskor eller annan vårdprofession kan remittera cancerbehandlade patienter som är 18 år eller äldre till Bäckencancerrehab SUS. Remisserna fördelas till lämplig instans alternativt rekommenderas behandlingsalternativ i remissvaret. Vissa patienter med mycket komplicerad problematik kommer att diskuteras i multidisciplinär grupp. Många av de besvär patienterna har kan behandlas på enheter nära patienten medan vissa besvär är komplexa och behöver omhändertas på specialistenheter.

Remissgenomgång sker en gång per vecka under ledning av Marie-Louise Lydrup, docent och överläkare. I remissen behöver följande beskrivas:

  • Cancerdiagnos, given behandling och när den avslutades
  • Beskrivning av patientens symtom/besvär och vilken utredning/behandling som genomförts och med vilken effekt. Patienternas besvär ska ha kartlagts på ett strukturerat sätt med allmänna (hälsoskattning eller motsvarande) och specifika skattingsinstrument (t ex LARS score). Rehabplan ska ha upprättats och insatta rehabiliteringsåtgärder utvärderats.
  • Pågående vårdkontakter inklusive stöd och rehabiliteringsinsatser
  • Eventuell samsjuklighet
  • Recidiv ska vara uteslutet
  • Kontaktuppgifter till dig som remitterar patienten

Remiss skickas till:

Bäckencancerrehab SUS
Kirurgmottagningen
Jan Waldenströmsgata 11A
205 02 MALMÖ

Remiss för konsultation i avancerade fall av lymföden skickas till:

Onkologimott Lymfödem Cancerrehabiliteringsmottagningen
VO hematologi, onkologi och strålningsfysik
SUS Lund

Mer information finns på Vårdgivarwebben