RCC Syds patient- och närståenderåd arbetar med cancerrehabilitering

Sidan publicerades 24 oktober 2019

Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd har under 2019 fokuserat mycket av sitt arbete på den för cancerpatienterna så viktiga frågan om rehabilitering.

Cancerrehabilitering omfattar alla de stödaktiviteter som vården kan erbjuda cancerpatienter och deras närstående, för att patienterna ska kunna genomföra sin cancerbehandling på bästa möjliga sätt. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Historiskt har cancerrehabilitering varit ett försummat område men under de sista åren har vården insett värdet och börjat fokusera på att förstärka resurserna. Forskningen visar att med bra rehabilitering mår patienterna bättre under sin behandling, liksom att behandlingsresultaten blir bättre.

PNR har under 2019 bedrivit lobbyarbete för att dels få politikerna i Södra sjukvårdsregionen inse hur viktiga satsningar på rehabilitering är ur ett patientperspektiv, dels understryka att vi önskar att vården ska standardisera ett gemensamt skattningsverktyg för bedömning av patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov.

Vi har vidare deltagit i det arbetet som bedrivits vid RCC Syd för att utforma en regional cancerplan för 2019 – 2022. Här har vår fokus till stor del varit på just cancerrehabilitering.

Då det nuvarande PNR startade upp i november 2018 bestämdes det att inleda ett arbete med inriktning på rehabilitering. Vi var flera stycken som anmälde vårt intresse.

Vi påbörjade hela vårt projektarbete med en brainstorming och ur denna växte nedanstående bild fram. Vi kände att vi behövde en helhetsbild att utgå ifrån då rehabilitering är ett stort och vitt begrepp.

PNR_rehabiliteringsmodellen.jpg

Alla i gruppen har upplevelser från sin cancerbehandling, både bra och dåliga. Vi ställde oss frågan: ”Vad har jag saknat under min cancerresa?”

När jag eller någon anhörig drabbas av cancer kan det vara skönt att ha möjlighet att prata med andra i samma situation. Hittills har detta i första hand organiserats av diagnosspecifika cancerföreningar. Men, många cancerdrabbade har inte haft någon lokal patientförening att söka upp, varför vi i PNR nu tittar på att eventuellt starta diagnosoberoende ”mötesplatser för cancerberörda”. Detta arbete har bara precis påbörjats och kommer att fortsätta under året.

Vi har bland annat varit i Borås på studiebesök på Kraftens Hus som är till för patienter och anhöriga som berörts av cancer – en ”oas att finna läkedom på det psykosociala planet”. Liknande projekt har startats upp på flertalet platser runt om i Sverige. Vi kommer att ta kontakt med en del av dessa för att inhämta så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Finns det möjlighet kommer vi även att åka över sundet till Danmark och besöka ett cancerrehabiliteringscenter där. Södra sjukvårdsregionen är stort, hit tillhör Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne. Vi vill givetvis att så många patienter och anhöriga som möjligt kan ta del av en ”mötesplats för cancerberörda”. Det gäller att hitta ett upplägg som kan fungera i vår region.

Fysisk träning inför och under cancerbehandling har visat sig vara ett viktigt instrument för att stärka patienten liksom att förbättra vårdutfallet. Fysisk aktivitet kan ge ökad livskvalitet, minska biverkningar och eventuellt minska risken för recidiv och ge en förbättrad överlevnad. Studier visar även att träning gör att patienter känner sig friskare och mer ”vanliga”.  Vi inom PNR studerar för närvarande vilka möjligheter vi har för att förbättra tillgången på bra träning för cancerpatienter.

Vårt arbete har till största delen hitintills bestått av research – hur ser det ut och vad finns i vår region gällande rehabilitering. Vi vill ha mycket bakgrundsfakta att arbeta utifrån och hoppas snart komma igång med ett mer konkret och konstruktivt arbete.

 PNR´s rehabgrupp: Bo Erixon, Leif Eskelid, Nick Lamb, Johanna Norrman och Mette Klarén