RCC Syd utvärderar MDK för sällsynta cancerdiagnoser

Sidan publicerades 4 juni 2019

Studien som nyligen publicerats visar bland annat att nationella multidisciplinära videokonferenser (MDK) för sällsynta och nivåstrukturerade diagnoser är välfungerande gällande beslutsprocess, teamarbete och ledarskap men diskussionerna saknar patientcentrering. Linn Rosell, doktorand och medförfattare till studien Function, information, and contributions: An evaluation of national multidisciplinary team meetings for rare cancers, berättar.

Linn Rosell- I och med att vi har alltfler cancerfall, komplexa diagnostiska metoder och behandlingsmöjligheter, ställs höga krav på MDK. Nationella MDK är en relativt ny företeelse i svensk cancervård och det är därför viktigt att de utvärderas så att vi kan se var utvecklingsmöjligheter finns.

MDK central i cancervården

Den multidisciplinära konferensen har en central roll i cancerprocessen. Syftet är att säkerställa att patienter får rätt behandling vid rätt tillfälle utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, och att bidra till att patienter får likvärdig vård oavsett var de bor. På konferensen beslutar medverkande profession tillsammans om bästa lämplig behandlingsrekommendation. Med hjälp av videosystem kan olika yrkeskategorier och experter från olika delar av landet mötas och diskutera. Studier visar att ungefär en tredjedel av de patientfall som tas upp får en ändrad behandlingsrekommendation efter konferenserna, särskilt vid diskussion av komplexa patientfall.

Ovanliga cancersjukdomar är svårbedömda

Ovanliga cancersjukdomar är ofta komplicerade eftersom de ofta associeras med sen eller inkorrekt diagnos, begränsad klinisk erfarenhet, låg evidens för behandling samt svårigheten att samla tillräckligt många patienter för att bedriva klinisk forskning.

- Det är viktigt att samla den nationellt spridda expertisen kring dessa ovanliga cancersjukdomar. Dessutom är det kompetenshöjande både för individen och för hela teamet att få ta del av fler patientfall. Nationella MDK som plattform ökar även möjligheten att inkludera fler patienter i kliniska studier, något som vanligtvis är svårt för fåtalsdiagnoser.

Utvecklande för team och läkare, patientperspektivet kan förbättras

Studien utvärderar multidisciplinära videokonferenser för diagnoserna peniscancer, analcancer och vulvacancer, vilka alla är nivåstrukturerade, det vill säga centraliserade till ett fåtal svenska sjukhus. I studien kunde man se att deltagarna på MDK:erna värderar dem högt, särskilt vad gäller den egna utvecklingen. Att delta i en multidisciplinär konferens är ofta mycket lärorikt och mindre erfarna läkare eller läkarstudenter bjuds ofta in i utbildningssyfte. Däremot visade studien att sjuksköterskorna är mindre involverade i diskussionen än övriga deltagare samt att patientperspektivet sällan lyfts i diskussionen.

- Det biomedicinska perspektivet är ofta dominerande i MDK-diskussionen och patientrelaterade perspektiv ges litet utrymme.  Det bör vi förbättra. Studier visar att inklusion av patientens preferenser, psykosociala aspekter och komorbiditet ökar möjligheterna att införa behandlingsrekommendationen med ett lyckat utfall.

Att få ut det bästa av en MDK är inte helt okomplicerat. En välfungerande, effektiv MDK är beroende av flera aspekter som till exempel ledarskap, multidisciplinär närvaro, tydligt definierade roller och ansvarsområden, tillräckligt informationsunderlag, patientcentrerad beslutsprocess och fungerande IT-struktur. En checklista kan därför vara värdefull för att strukturera, effektivisera och höja kvalitén på MDK-arbetet och därmed komma fram till en genomförbar behandlingsrekommendation som tar hänsyn till patientens önskningar och situation.

Läs mer

Function, information, and contributions: An evaluation of national multidisciplinary team meetings for rare cancers  

Checklista för nationell multidisciplinär konferens