Uppdaterad regional cancerplan för södra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 9 januari 2023

Från januari har Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland en ny cancerplan. Den nya regionala cancerplanen gäller för åren 2023-2025 och är en uppdatering av föregående cancerplan, med fortsatt starkt fokus på preventivt arbete och tidig upptäckt, en sammanhållen vårdkedja med patienten i fokus, en stärkt barncancervård samt rehabilitering efter cancerbehandling.

Fortsättning på den föregående cancerplanen

cancerplansyd_23-25.pngDen föregående regionala cancerplanen för åren 2019-2022 togs fram av RCC Syds medarbetare tillsammans med cancersamordnare, regionala patientprocessledare och kontaktsjuksköterskor i Södra sjukvårdsregionen. Det var ett grundligt och omfattande arbete som i stort står sig väl även idag. Cancerplanen för 2023-2025 är därför en fortsättning på den föregående, med justeringar för redan nådda mål eller pågående insatser. I centrum för insatserna står:

  • preventionsinsatser för att minska insjuknandet i cancer
  • fortsatt tydligt fokus på tidig diagnostik, vilket omfattar både tidig upptäckt inom primärvården och utökad screening
  • barn med cancer
  • en sammanhållen vårdkedja med patienten i fokus inklusive rehabiliteringsinsatser för redan drabbade individer

Många mål uppfyllda

Sedan 2019 har mycket genomförts, bland annat införandet avett nationellt screeningprogram för tjock- och ändtarmscancer. Under 2022 har samtliga Sveriges regioner anslutits till screeningprogrammet och ett gemensamt samordningskansli har etablerats för att underlätta administration, kommunikation och uppföljning. Vidare har ett stort fokus lagts på livmoderhalscancer och att genom HPV-vaccination och screening minska både incidens och dödligheten i sjukdomen. Min vårdplan via 1177 har tagits fram för ett stort antal diagnoser och arbetet med att stödja införandet i regionerna fortlöper. Det nationella regimbiblioteket, som RCC Syd ansvarar för att samordna, har införlivats i Kunskapsbanken på cancercentrum.se. Därutöver har patientinformationen i regimbiblioteket utökats och översatts. Under 2022 ackrediterades Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC) av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). RCC Syd är en del av SUHCCC och välkomnar ackrediteringen som bör ses som ett bevis på att centret är ett av Europas främsta cancercenter. Björn Ohlsson, medicinsk chef vid RCC Syd, säger:

Bjorn_2.jpg- Vi kan med glädje konstatera att mycket har gjorts sedan vi tog fram den förra cancerplanen för södra sjukvårdsregionen. Idag har hela Sverige äntligen ett screeningprogram för tjock- och ändtarmscancer och vi har tagit stora steg mot att minska insjuknandet i livmoderhalscancer. Min vårdplan via 1177 börjar införas på allvar i vården och fler patienter får därmed tillgång till anpassad och kvalitetsgranskad information om den egna vårdprocessen. Vi är stolta över allt som genomförts men har såklart mycket kvar att göra. Det handlar både om att minska insjuknandet i cancer men också om att den svenska cancervården ska bli jämlik, både för vuxna och för barn, och för att alla som behandlas för cancer ska få en god rehabilitering. Det är en otrolig styrka att vi har alla fyra regioner i vår sjukvårdsregion samlade bakom det fortsatta arbetet.

Lärdomar från pandemin

De senaste åren har cancervården fått genomgå stora prövningar, inte minst på grund av covid19-pandemin. Deltagandet i olika screeningprogram minskade och diagnosticeringen av nya cancerfall gick under en period ner på ett oroväckande sätt i flera regioner. Men det har också variten period då nya arbetssätt och nya kommunikationsvägar har utvecklats.

- Allt sammantaget gör att vi känner oss stärkta i vårt fokus – vi måste hitta metoder och uppmuntra våra medborgare att uppsöka vård vid symtom för att cancer inte ska upptäckas i sena stadier. Vi behöver också fortsatt se över metoderna för screening. Här är HPV-testen som kan göras hemma ett utmärkt exempel. Att kunna ha en dialog med vården digitalt är också viktigt, särskilt i tider när man försöker undvika smittspridning men också för att underlätta för patienter som slipper resa. Min Vårdplan via 1177 kan vara ett bra stöd och underlätta för både vårdgivare och patient, säger Maria Rejmyr-Davis, verksamhetschef RCC Syd.

En lång kedja där alla länkar måste vara starka

Maria_2.jpgDet är inte bara tidig upptäckt som är viktigt för att förbättra cancervården. Hela kedjan, från prevention till rehabilitering, måste stärkas, både för patientens och för vårdens skull. Det handlar ofta om en lång och omfattande vårdprocess där många olika kompetenser ingår – allt från fysioterapeuter, sexologer, kirurger, onkologer, dietister till allmänläkare, kuratorer och sjuksköterskor. Att som vårdpersonal se sin del i processen är inte alltid okomplicerat och det kan vara svårt för patienten att orientera sig innan, under och efter behandling. En stärkt dialog mellan specialistvården och primärvården behövs med målet attpatienten alltid ska veta vad nästa steg är, vilka möjligheter som finns och vart hen kan vända sig. Maria Rejmyr-Davis säger:

- Här är det extra viktigt att vi uppmärksammar barn som får cancer. Om du som barn eller ungdom behandlas för en cancersjukdom är det viktigt att du senare i livet får en uppföljning och att övergången från barncancervården till exempelvis behandlingen av seneffekter som vuxen fungerar sömlöst. Det är glädjande att se att staten har satsat extra resurser på detta område under de senaste åren. Vi arbetar nu vidare med att stärka barncancervården och långtidsuppföljningen efter barncancer i södra sjukvårdsregionen.

Cancerplan på uppdrag av och till stöd för hela södra sjukvårdsregionen

Den regionala cancerplanens syfte är att realisera den nationella cancerstrategin som togs fram 2009 av Socialdepartementet, anpassat efter de behov och förhållanden som råder i den södra sjukvårdsregionen. Med en regional anpassning av cancerstrategin kan regionerna samlas bakom en mer konkret handlingsplan och enas om metoder för löpande uppföljning och utvärdering. I september 2021 beslutade RCC Syds styrgrupp, som representeras av samtliga fyra huvudmän, patientföreträdare och representanter för Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och södra regionvårdsnämndens kansli, att ge RCC Syd uppdraget att under hösten 2021 göra en uppföljning av status för målen i den regionala cancerplanen 2019-2022. Uppföljningen resulterade i att RCC Syds styrgrupp enades om att ställa sig bakom att rekommendera Södra regionvårdsnämnden att fatta beslut om att förlänga en reviderad version av den regionala cancerplanen för åren 2023-2025. Denna godkändes därefter av Södra regionvårdsnämnden 30 september 2022.

Regional cancerplan för södra sjukvårdsregionen 2023-2025 (pdf, nytt fönster)