Cancersamarbete i Skåne får internationell kvalitetsstämpel – nu ska forskningsresultat nå patienterna ännu snabbare

Sidan publicerades 12 maj 2022

Patienter ska få snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder och bli mer delaktiga i sin vård. Det är målsättningen när Skåne University Hospital Cancer Centre nu ackrediterats som ett Comprehensive Cancer Centre.

 – ”Vi är stolta och glada över att få ackrediteringen, som innebär att vi utmärker oss som ett framstående europeiskt cancercentrum”, säger Björn Ekmehag, sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus.

apoexI början av maj fick cancercentrumet positivt besked och blev därmed ett av 24 centrum och organisationer i Europa som ackrediterats som Comprehensive Cancer Centre.
 – Det är ett långsiktigt arbete att förbättra cancervården och i och med ackrediteringen har vi kommit en bra bit på vägen. Arbetet har redan lett till ett närmare samarbete inom cancervården och cancerforskningen. Detta kommer att gynna patienterna, både idag och i framtiden, säger Björn Ekmehag.

Tätt samarbete mellan flera aktörer

Som ett led i ackrediteringen har Skåne University Hospital Cancer Centre bildats. Det är ett samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service samt palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, inom primärvården. Centrumet jobbar för snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för cancerpatienter, ökad delaktighet för patienten, inklusive möjligheten att delta i kliniska studier, och ännu högre kvalitet i cancervården genom ett mer strukturerat samarbete.
 – Vi har sett under resans gång att ett tätt samarbete är absolut avgörande för att kunna hålla hög kvalitet inom cancervården. Med det sagt så har vi fortfarande utmaningar, som för långa väntetider till vissa ingrepp och behandlingar. Ackrediteringen i sig löser inte dessa problem, men arbetet som ligger bakom kommer att hjälpa oss att förbättra vården ytterligare, säger Björn Ekmehag.

Flera granskningar

Vägen till att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre har varit en mångårig resa kantad av flera platsbesök av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Organisationen har granskat hur cancercentrumet jobbar med utbildning, vård och forskning inom cancer.

Ackrediteringen innebär att OECI kommer göra en årlig granskning av cancervården vid centrumet. Var femte år görs en ny ackreditering, om centrumet fortsätter att leva upp till OECI:s krav och ramverk.

Forskningen avgörande

För att bli ackrediterad enligt OECI:s ramverk krävs det att ett centrum bedriver omfattande forskning inom cancer. Anders Bjartell, överläkare inom urologin på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, betonar vikten av att få ut forskningsresultat snabbt till patienterna.
–  Det finns många behandlingar som visat gott resultat i studier. Givetvis är det viktigt att dessa kommer ut till patienterna så fort det bara går. Att vi nu får ett ännu tätare samarbete med bland annat Lunds universitet kommer att öka möjligheterna för det.

Patientperspektivet viktigt

Nick Lamb är patientrepresentant i Skåne University Hospital Centres styrgrupp. I den rollen bidrar han med sina erfarenheter av att vara cancerpatient i den skånska sjukvården.
–  Mycket av det jag tyckte var bra när jag behandlades för leukemi tar man nu fasta på inom Skåne University Hospital Cancer Centre – framför allt samarbetet mellan olika vårdinstanser. Skillnaden nu är att man verkligen stadfäster det och ser till att det blir ett etablerat arbetssätt.

Han hoppas att ackrediteringen som Comprehensive Cancer Centre kan hjälpa till att utveckla cancervården ytterligare.
– Jag tycker att det är viktigt att man vill göra patienterna mer delaktiga i vården. Jag har själv blivit inbjuden flera gånger till vårdpersonal för att ge perspektiv på hur man som patient upplever rehabilitering. Jag hoppas på ännu fler sådana initiativ.

RCC Syd välkomnar beskedet

–Som en av de fem verksamheter som utgör Skåne University Hospital Cancer Center välkomnar RCC Syd detta positiva besked. Målbilden för Skåne University Hospital Cancer Center går helt i linje med målen i både den regionala cancerplanen och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Vi upplever att ackrediteringsprocessen har varit ytterst värdefull för att stärka samarbetet mellan de ingående verksamheterna och att vi nu har en stabil grund att arbeta vidare på. Nu fortsätter arbetet för att alla patienter med cancer ska få en tydligt sammanhållen vårdkedja där flera aktörer bidrar till en god och jämlik cancervård med patienten i fokus, säger Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef på RCC Syd samt Quality Director i Skåne University Cancer Centers Board. 

I årets överenskommelse mellan staten och SKR om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider uppmärksammas också värdet av Comprehensive Cancer Centers som ses som ett viktigt steg för att cancervården i Sverige ska leva upp till målen i EUs cancerplan. Inom RCC i samverkan tas nu fram ett samlat material som kan vara till stöd inför, under och efter en ackreditering.

Fakta: Detta krävs för att bli ackrediterad

OECI:S ackrediteringsprogram för Comprehensive Cancer Centre har funnits sedan 2008 och syftar till att alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till högkvalitativ cancervård.
 
Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning.

För mer information kontakta:

Björn Ekmehag, sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus, via Magnus Aspegren, pressansvarig, 046-17 23 44, press.sus@skane.se

Cancersamarbete i Skåne får internationell kvalitetsstämpel – forskningsresultat ska nå patienterna ännu snabbare, pressmeddelande Region Skåne