Om RCC Syd

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett kunskapscentrum som stödjer regionerna i arbetet med att, utifrån den nationella cancerstrategin, utveckla cancervården i södra sjukvårdsregionen. RCC Syd ska knyta samman kompetenser, resurser och kunskap inom cancerområdet, från tidig upptäckt och genom hela vårdprocessen, inklusive rehabilitering, forskning och palliativ vård.

Regionalt och nationellt arbete

Vårt arbete bedrivs både regionalt och nationellt. Vi fungerar som kunskapscentrum för de fyra regionerna i södra sjukvårdsregionen, och vi har även riktade, nationella uppdrag som utgår från staten via Socialstyrelsen respektive Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

våra uppdragsgivare.jpg

RCC Syd innefattar Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge. Genom samarbete mellan regioner, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och patientföreträdare syftar RCC Syd till att på bästa sätt möta framtida utmaningar inom cancerområdet.

RCC Syd samarbetar nationellt med de övriga fem regionala cancercentrumen. Samarbetet samordnas av en nationell cancersamordnare samt ett antal stödfunktioner på Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Arbetsområden

Som kunskapscentrum samlar vi in underlag och tar fram rapporter för att förbättra cancervården. Några av våra uppgifter är att:

  • samla in, koda, kvalitetskontrollera och avrapportera sjukvårdsregionens canceranmälningar till det nationella cancerregistret.
  • monitorera och stödja registrering i cancersjukvårdens kvalitetsregister
  • utveckla cancervårdens kvalitetsregister och göra statistiska bearbetningar och analyser av data från registren som underlag för forskning, uppföljning och utveckling av cancervården.
  • leda och samordna kunskapsstyrningen inom cancervården
  • följa upp och analysera , göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
  • omvärldsbevaka
  • arbeta för ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
  • arbeta för en ändamålsenlig nivåstrukturering
  • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.

Styrande dokument

RCC ska aktivt driva utvecklingen inom samtliga områden i regeringens långsiktiga strategi för cancervården. Baserat på cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning har RCC i samverkan utarbetat en nationell inriktning, Vägen framåt, som samlar RCC:s gemensamma ståndpunkter och mål för utveckling av cancervården.

RCC Syd har även tagit fram en sjukvårdsregional cancerplan för åren 2023-2025 som omfattar och har godkänts av regionerna i södra sjukvårdsregionen.