MENY


16
DEC
2015

Syd

Debattartikel om samordnad sköldkörtelkirurgi

I en debattartikel i Läkartidningen uppmanar representanter från RCC Syd och Skånes universitetssjukhus ansvariga för sköldkörtelkirurgin inom landstingen att tillsammans med respektive Regionalt cancercentrum se över strukturen för hur patienter med sköldkörtelsjukdom omhändertas. Budskapet är att patienterna har allt att vinna på samordning och att man upphör med parallella interna processer.


10
DEC
2015

Syd

Nationell konferens förbättrar vården

Skånes universitetssjukhus (SUS) skriver om hur MDK förbättrar peniscancervården och Stefan Rydén, RCC Syd, kommenterar.

Syd

Kortare ledtider för Huvud- Halscancer

I september höll RCC Syd och Registercentrum Syd kvalitetsregisterdagarna i Lund. Professor Johan Wennerberg vid ÖNH-kliniken i Lund visade exempel från Svenskt Kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer. Fler än 10 000 patienter har registrerats, vilket är över 99 procent av patienterna under perioden 2008-2014.


18
NOV
2015

Syd

RCC Syds plan för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning identifieras som en nyckelfråga för framtidens cancervård. RCC har ett uppdrag inom området. RCC Syd har genomfört kompetensinventeringar och tagit fram förslag till kompetensförsörjning inom flera områden som patologi och PET/CT-diagnostik samt diagnostik, behandling och uppföljning av prostatacancer och lungcancer. För det fortsatta arbetet inom området har RCC Syd utarbetat en regionalkompetensförsörjningsplan.


5
NOV
2015

Syd

Nätverk i södra sjukvårdsregionen för cancerpatienters sexuella hälsa

Nätverket för sexualrådgivare inom cancervården i södra sjukvårdregionen bildades för ungefär ett år sedan, på initiativ av Tina Nevin, sexolog i Växjö. Nätverket för sexualrådgivare består idag av ca tretton kliniska sexologer och sjuksköterskor från sjukvårdsregionens olika sjukhus. Den största patientgruppen som nätverket arbetar med är prostatacancerpatienter, andra patientgrupper som ingår är peniscancer, testikelcancer och olika former av gynekologisk cancer.


3
NOV
2015

Syd

Cancerincidensen i södra sjukvårdsregionen 2014

RCC Syd har till Socialstyrelsen sammanställt cancerincidensen i södra sjukvårdsregionen för år 2014. Totalt diagnostiserades 12864 cancrar, varav 9166 i Skåne, 1412 i Kronoberg, 1230 i Blekinge och 1055 i södra Halland. Som förväntat och förutsett i regionens cancerplan "Delar i en helhet" ökar antalet cancerfall i regionen med ca 600 fall om året.


13
OKT
2015

Syd

Diagnostiskt centrum utökar

Från och med den 1 september 2015 blev Diagnostiskt centrum Kristianstad en permanent verksamhet inom Region Skånes förvaltning Kryh. Det är en del av cancersatsningen inom Region Skåne och det har även beslutats att det ska finnas ett Diagnostiskt centrum i Malmö och Helsingborg.


22
SEP
2015

Syd

Kvalitetsregister förbättrar cancervården

Under kvalitetsregisterdagarna i Lund visades flera exempel på att kvalitetsregistren kan rädda liv och höja kvalitén inom cancervården. Arrangörer var Regionalt cancercentrum syd i samarbete med Registercentrum Syd.


21
SEP
2015

Syd

Väntetiderna ska minskas och bli mer jämlika

Fram till 2018 arbetar Region Kronoberg med att korta väntetider inom cancersjukvården. Statliga stimulanspengar delas årligen ut och meningen är att vården ska bli mer jämlik över hela landet.


16
SEP
2015

Syd

Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet

Rapporten "Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet", som är författad av professor Anders Anell, KEFU samt Ekonomihögskolan, Lunds universitet, diskuterar vägval i relation till ansvarsutkräving kopplad till kvalitetsindikatorer. Rapporten är av intresse för linjechefer och medarbetare i kvalitetsorganisationen.


15
SEP
2015

Syd

Internationella lymfomdagen 15 september

Mats Jerkeman, överläkare på Skånes onkologiska klinik och regional patientprocessledare för lymfom berättar om forskning och nya vårdprogram.


9
SEP
2015

Syd

Ny handlingsplan för klinisk forskning och innovation

RCC Syd verkar för att främja den kliniska cancerforskningen och arbetar efter en handlingsplan. I den nya handlingsplanen läggs ett tydligare fokus på innovation.


4
SEP
2015

Syd

Regional kompetensinventering för lungcancer och prostatacancer

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för framtidens cancervård. RCC Syd har genom enkäter, intervjuer och dialoger ur ett processperspektiv inventerat kompetensbehoven inom områdena prostatacancer och lungcancer.


25
AUG
2015

Syd

Ny rapport om kvalitetsdata i cancervården

Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och deltagande över tiden samt funktionaliteten trattdiagram med fördjupning kring tolkning av data i dessa.

Syd

Utbildning för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp vid Linnéuniversitetet på uppdrag av Region Kronoberg


8
JUN
2015

Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan

Den 28 maj 2015 arrangerade RCC Syd tillsammans med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningen i Region Skåne "En dag för kontaktsjuksköterskan". Över 100 personer kom och dagens tema var "Samtal om levnadsvanor under vård och behandling" och innehöll en introduktion till metoden Motiverande samtal, information om levandsvanor och på vilket sätt det kan vara lämpligt att ta upp dessa och motivera till förändring i de fall det är befogat. Senaste nytt om den nationella satsningen på väntetider fanns också med på schemat samt en demonstration av sajten Cancerkompisar som är en digital community för anhöriga för att ge stöd, tröst och hopp. 


29
MAJ
2015

Syd

PET-CT-diagnostik bristområde med ökande behov

PET-undersökningar i södra sjukvårdsregionen utförs idag vid Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin, VO Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus (SUS) (4699 undersökningar år 2014) och vid den nystartade PET-enheten vid Röntgenavdelningen i Växjö (med planerat antal på 460 undersökningar per år med nuvarande drift).

Syd

Nyheter i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.


27
MAJ
2015

Syd

Rapport från Screesco för kolorektal cancer

Nu har den nationella screeningstudien Screesco för kolorektal cancer pågått i ett år. Studieledaren Rolf Hultcrantz är nöjd och lyfter fram en del i hans tycke intressanta resultat. Screesco startade i början av 2014. Målet är att inkludera 200 000 deltagare, alla 60 år. 20 000 av dessa lottas till att inbjudas till koloskopi vid ett tillfälle och 60 000 inbjuds till att göra två tester för blod i avföringen med två års mellanrum. Övriga blir en kontrollgrupp.


25
MAJ
2015

Syd

Malignt melanom ur en patients perspektiv

18-22 maj var melanomveckan, då vi uppmärksammade den mest ökande cancerformen i Sverige. Nya fall av maligna melanom konstateras hos 3000 svenskar varje år. Mattias Gustavsson, 42 år, från Abbekås i Skåne, är en av dem. I januari 2013 tog han bort ett födelsemärke som visade sig vara ett djupt invasivt malignt melanom, och det var mer eller mindre slumpen som gjorde att det upptäcktes. Eller rättare sagt, en magkänsla som inte ville ge med sig.