Årets specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård utnämnda

Sidan publicerades 14 september 2021

Wenche Melander, RCC Syds regionala patientprocessledare för cancerrehabilitering prehabilitering, och Pernilla Ingers, båda från kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund, tilldelades Kirurgiskt Omvårdnadstipendium 2021 och utsågs till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2021.

Wenche och Pernilla vann med sitt bidrag “Det spelar roll! Patienter med magsäcks- eller matstrupscancer inom SVF (standardiserade vårdförlopp) som har en kurativ behandlingsintention och deras erfarenhet av det första besöket inom den kirurgiska öppenvården”.
Projektet är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Nio semistrukturerade intervjuer analyserades med tematisk analys och resultatet beskrivs i två teman, ”Visshet/vetskap skapar hanterbarhet” och ”Stöd och kompetens lugnar”.

Wenche och pernilla

Stort grattis till vinsten! Vad innebär det för er att bli uppmärksammade såhär?

Tack! Vi är mycket glada över att ha blivit årets specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård. Det är roligt att uppmärksammas för ett arbete som vi lagt mycket tid och kraft på och där resultatet förhoppningsvis kan förbättra omvårdnaden för våra patienter.

 

Kan ni berätta vad ert bidrag handlar om och vad ni kommit fram till?

Projektet var vår magisteruppsats och under utbildningen blev det ganska självklart att vi ville skriva om just patienter med magsäcks - eller matstrupscancer, då det är en patientgrupp som vi båda arbetar med och brinner lite extra för. 
Vid det första besöket på den kirurgiska öppenvården i Lund genomgår patienten både en gastroskopiundersökning samt har ett samtal med kirurg och kontaktsjuksköterska. Då vi arbetar med dessa patienter utifrån våra olika funktioner på kirurg- respektive endoskopimottagningen så visste vi tidigt att det var detta besök vi ville utgå ifrån. När vi sedan sökte i litteraturen insåg vi att det inte fanns så mycket beskrivet om patienternas erfarenhet, och då formades idén till vårt syfte och vår magisteruppsats. Vi var båda överens om att vi ville att den här uppsatsen skulle komma våra patienter till nytta och inte bara bli en uppsats som hamnar i en byrålåda och glöms bort. Vi intervjuade nio patienter och fick se vården ur patientens synvinkel. 

Den tematiska analysen resulterade i två teman, ”Visshet/vetskap skapar hanterbarhet” och ”Stöd och kompetens lugnar”. Det första temat ”Visshet/vetskap skapar hanterbarhet” handlade om hur information samt tidigare erfarenheter skapar en hanterbarhet för patienten i samband med besöket.

Det andra temat ”stöd och kompetens lugnar” handlade om stödet från olika håll som patienten har i samband med besöket men även vikten av att vårdpersonalens kompetens lugnar patienten.

Många aspekter spelade roll för patientens erfarenhet av besöket i den kirurgiska öppenvården enligt SVF. Patientens tidigare erfarenheter och personlighetsdrag påverkade hur deras vård i samband med SVF upplevdes. Att arbeta personcentrerat och lyssna på patientens berättelse gör att patientens tidigare erfarenheter och tankar inför besöket kan bemötas och ge en tryggare patient. Information ska anpassas efter patientens preferenser med muntlig, skriftlig, visuell samt upprepad information. Anhöriga bör inkluderas vid besöket då de kan vara en viktig resurs för patienten både i en stödjande roll, att vara patientens ”extra öron” och minne samt vid behov vara patientens advokat.

Vilka är era bästa tips på hur man kan förbättra omvårdnaden för den kirurgiska patienten?

Vi uppmuntrar våra sjuksköterskekollegor att ta chansen att läsa en vidareutbildning, det har gett oss kunskaper och verktyg för att göra vården bättre för den kirurgiska patienten genom både forskning och förbättringsarbeten. Vi har presenterat vårt arbete vid ett flertal tillfällen på vår klinik, och i samband med det haft intressanta diskussioner kring omhändertagandet av våra patienter med cancer, oavsett i vilket organ cancern sitter. Samtal som upplevts som positivt och givande för alla. Samtal som vi också tror och hoppas kan befrämja omvårdnaden kring den kirurgiska patienten, genom att synliggöra den komplexa vård som patienterna befinner sig.

Är det något mer ni skulle vilja berätta för RCC:s läsare och har ni några övriga tankar ni skulle vilja dela med er av?

Vi kan varmt rekommendera alla att göra studier där patienternas erfarenhet får vara i fokus. Vi inom vården kan tro och tänka ut hur vården ska bedrivas, men om vi inte får med patienternas perspektiv så är allt ogjort.
Att dessutom göra intervjuer med patienter var mycket givande. Det gav oss själva kunskap om hur vi kan förbättra samtalen med våra patienter, vilka frågor vi bör ställa som är relevanta för patienterna, vad patienterna vill veta. Vi upplevde också att det var givande för patienterna att få tala fritt om sin erfarenhet. Att få dela med sig av sin historia hade en läkande effekt och patienterna i vår studie hoppades kunna hjälpa andra i samma situation. Något som var mycket givande för oss. Vi kan bara säga att får man tillfälle att göra intervjuer med patienter så tycker vi absolut att man ska ta chansen!

Motiveringen lyder: Att beskriva vilka aspekter som spelar roll för patienternas egna upplevelser av den kirurgiska öppenvården lyfter fram vikten av en personcentrerad vård. Genom att lyssna till patienternas egna berättelser och erfarenheter skapas en vårdrelation där patienten kan känna trygghet. Arbetet belyser kärnan i specialistsjuksköterskans i kirurgis vård kompetens och profession. Detta visar ännu en gång vikten av att se till patientens alla behov – fysiska, psykiska och emotionella.

 

Pernillas och Wenches magisteruppsats (länk till DiVA)