Patienten mer delaktig i samlat ansvar för cancervården

Sidan publicerades 31 maj 2021

Snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för patienter med cancer, större delaktighet och ännu högre kvalitet i cancervården genom ett mer strukturerat samarbete av alla involverade enheter kring patienten. Det är några av målen när Skånes universitetssjukhus (Sus) söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Regionalt cancercentrum syd, Lunds universitet, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården.

Skånes universitetssjukhusNu skapas Skåne University hospital Cancer Centre, ett led i att cancersjukvården i Lund och Malmö ansöker om att få en europeisk kvalitetsstämpel. Det är ett bevis på att cancervården som bedrivs håller hög kvalitet och har framstående forskning. En ackreditering skulle innebära en fortsatt utveckling att höja kvaliteten ytterligare inom cancervården. Utvecklingen kommer främst att ske genom ett kvalitetsledningssystem som ska hjälpa Sus att synliggöra allt det som redan görs, som är bra för patienten och det som behöver förbättras.

– Visionen är att Skåne University Hospital Cancer Centre ska bedriva cancervård och cancerforskning av högsta internationella toppkvalitet utifrån patientens behov, forskningsbaserade behandlingsmetoder och innovationer. Skillnaden är att vi ännu tydligare än idag ska ta ett gemensamt ansvar för den heltäckande cancervården. Vi anser att det är en bra målsättning och helt i linje med våra ambitioner som ett universitetssjukhus, säger Björn Ekmehag förvaltningschef Sus och ordförande i Skåne University Cancer Centers Board.

Ackrediteringen går i linje med RCCs fokusområden

Ett Comprehensive Cancer Centre uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning. The Organisation of European Cancer Institutes (OECI*) granskar bland annat hur delaktig patienten är i utvecklingen av vården, hur man jobbar tvärfunktionellt och hur man jobbar strukturerat med utbildningar för både patienter och närstående. OECI kommer att granska verksamheten under sitt digitala platsbesök och utifrån det presentera de förbättringsområden som krävs för att centret ska kunna bli ackrediterat. 

 

Maria rejmyr davis– RCC arbetar för en jämlik och patientcentrerad cancervård. Det är därför glädjande att konstatera att ackrediteringen går helt i linje med målen i både den regionala cancerplanen och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården, vilket kommer att ge goda förutsättningar för att driva utveckling inom RCCs olika fokusområden. Vi ser fram emot en ackreditering som kommer att gagna cancersjukvården i Södra sjukvårdsregionen där patienter och deras närstående kan räkna med en tydligt sammanhållen vårdkedja där flera aktörer bidrar till en god och jämlik cancervård med patienten i fokus, säger Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef på RCC Syd samt Quality Director i Skåne University Cancer Centers Board. 

Förberedelser inför platsbesök 

Just nu pågår för fullt ett arbete med att förbereda inför det digitala platsbesöket den 22-24 juni. I det arbetet produceras bland annat nio olika filmer som varvat med intervjuer och presentationer ska ge OECI en bild av hur Sus arbetar. Cirka 150 medarbetare kommer att delta under platsbesöket och svara på frågor om cancervården.

– Det är oerhört glädjande att vi kommit så här långt och att vi nu är ytterligare ett steg närmare ackreditering, säger Björn Ekmehag förvaltningschef Sus och ordförande i Skåne University Cancer Centers Board. 

Fakta

Hur fungerar Skåne University Hospital Cancer Centre? 

Skåne University Hospital Cancer Centres organisation utgår från sjukhusets och övriga parters befintliga struktur. Alla verksamhetsområden med koppling till cancervården och representanter från våra samarbetspartners finns samlade i cancercentrets processägagrupp som behandlar cancerrelaterade frågor.

Det finns även en övergripande ”board”, som träffas regelbundet och tar långsiktiga och strategiska beslut för centret, medan processägargruppen för cancer ansvarar för det operativa arbetet. Boarden är sammansatt av representanter från de fem organisationerna som är samarbetspartners i centret och förvaltningschef för Sus Björn Ekmehag är ordförande. Framöver ska självklart även patientrepresentation ingå i boarden. 

 

*OECI, Organisation of European Cancer Institutes, erbjuder ett ackrediteringsprogram till europeiska cancerinstitut att implementera kvalitetssystem för cancervård.