Patient- och Närståenderådet vid RCC Syd är en röst cancervården vill lyssna på

Sidan publicerades 15 juni 2021

Didrik von Porat, ordförande i PNR Syd berättar här om verksamheten i rådet under den gångna mandatperioden, november 2018 till mars 2021, och blickar även framåt med det nya PNR där såväl gamla som nya företrädare finns med. Det nya PNR tillträdde 1 april i år.

Om uppdraget

Som PNR ska vi bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov genom hela vårdprocessen. Det gör vi bl a genom att driva frågor och förbättringsprojekt, ibland i samverkan med RCC och ibland i samarbete med Hälso- och Sjukvården men också som specifika påverkansprojekt för att skynda på utvecklingen.

Pandemin

Visst har pandemin påverkat vårt arbetssätt i rådet, fysiska möten har fått ersättas med digitala, heldagsmöten har ändrats till halvdagsmöten och mötestekniken anpassas. Men alla har gjort sitt absolut bästa och visat på stor anpassningsförmåga och presterat beundransvärda resultat.

Kunskapsuppbyggnad

En viktig grundsten för ledamöterna i PNR är kunskap om cancervård och omhändertagande. Vi har ofta på våra möten bjudit in gäster för att tala om aktuella ämnen. Vi har gjort studiebesök, haft möten med andra PNR, RCC i Samverkan och Nationella Arbetsgruppen för Patientsamverkan (NAP). Vidare har vi deltagit i RCC-dagar och webbinarier samt processavstämningar med RCC Syd. Företrädarna har läst in information mellan mötena och vi har via mail och vår interna Facebook-grupp haft informationsutbyte.

Kontaktskapande och påverkande

Vi har lagt stor vikt i arbetet att skapa nya kontakter inom och utom vården och i förlängningen nå ut med våra budskap och påverka till förbättringar och förändringar som kommer patienter och närstående till godo. Vi har etablerat samarbete med cancersamordnarna i södra sjukvårdsregionen som vi nu träffar regelbundet, vi har haft politiker, SUS chef och RCCs medarbetare som gäster på våra möten. Vi deltar i beslutande organ såsom RCCs styrgrupp, NAP, RCC i Samverkan och i lokala och regionala cancerråd. Vidare deltar vi i konferenser, webbinarier och politikermöten. På dessa har gör vi ofta presentationer av PNRs arbete men också om cancervården ur ett patient- och närståendeperspektiv. Vi har dessutom haft flera möten med lokala patientföreningar.

Projektarbeten

Det har visat sig vara både effektivt och resultatskapande att arbeta i projektform. Vår projektgrupp som jobbat med cancerrehabilitering där det också ingått Min vårdplan och hälsoskattningsverktyg har fått genomslag och uppmärksamhet samt påverkat och påskyndat införandet i vården.

PNRs webbsidor har utvecklats och kompletterats. Där finns nu bl a information om rådets verksamhet, organisation, fokusområden, årsplanering, minnesanteckningar samt broschyrmaterial. Sidorna uppdateras numera kontinuerligt.

PNR har flaggat för inrättande av en särskild befattning som cancersjuksköterska i primärvården i en uppmärksammad artikel, detta följs nu upp i ett projekt om Primärvårdens roll i cancervården.

Uppnådda resultat

Vi uppfattar nu att PNR Syd genom sitt arbete finns på vårdkartan i Södra Sjukvårdsregionen. Vi har etablerat ett gott samarbete med RCC, andra PNR, cancersamordnare, sjukhuschefer och kontaktsjuksköterskor. Vi har påskyndat förbättringar av cancerrehabiliteringen inklusive Min Vårdplan. Vi har satt fokus på hälsoskattningens betydelse och därmed påskyndat införandet. Vi har synliggjort oss på webben. Vårt arbete ger resultat.

Vi vill bli bättre

Under mars månad 2021 fick det avgående Patient- och Närståenderådets ledamöter svara på en enkät under rubriken ”PNRs syn på sitt eget arbete 2018-2021”. En av frågeställningarna gällde vilka förbättringar man ville se och arbeta för. Utfallet blev följande:

  • Ännu större fokus på värdeskapande åtgärder för patienterna.
  • Öka samarbetet med patientföreningarna.
  • Bättre planering och styrning av projekten.
  • Utveckla kontakterna med högre beslutsfattare.
  • Bredda det regionala erfarenhetsutbytet.
  • Utveckla kontakterna med professionen i vården.
  • Stärka samarbetet med RCC ytterligare.

Nytt PNR för 2021-2023

Vårt nya PNR har 20 ledamöter, 10 kvinnor och 10 män. Blekinge, Halland och Kronoberg har vardera 3 ledamöter, Skåne 11 ledamöter vilket väl speglar regionernas relativa storlek. Huvuddelen av ledamöterna är cancerpatienter men vi har även närstående representerade.

Med fokus framåt

På uppstartsmötet med det nya PNR diskuterades och fastställdes fem områden som särskilt angelägna att arbeta framåt med och projektgrupper bildades för dessa: Cancerrehabilitering, Barn och Cancer, Primärvård och nära vård för cancerpatienter, Aktiv överlämning och information samt Kommunikation.

Cancerbehandlingarna utvecklas snabbt, men vi i PNR vill säkerställa att även att omhändertagandet av cancerpatienterna, de mjuka frågorna, ser samma positiva utveckling, avslutar Didrik von Porat.