Medicinsk rådgivare med en vision om att utveckla samverkan mellan olika vårdinstanser

Sidan publicerades 10 september 2020

RCC Syd har med start den 1 september anställt Anna-Maria Larsson (även kallad Ami) som medicinsk rådgivare.

Hej Ami, välkommen till oss! Berätta lite om vem du är, vad du har för bakgrund och erfarenheter.

-Jag är specialistläkare i onkologi och har arbetat på Skånes onkologiska klinik sedan 2007. Under läkarutbildningen påbörjade jag min forskning inom bröstcancer och disputerade i molekylär medicin 2012 med en translationell avhandling. Sedan dess bedriver jag forskning med ett translationellt fokus på patienter med metastaserad bröstcancer, med ambitionen att förbättra behandling och omhändertagande av denna patientgrupp, och jag är även nybliven docent i onkologi vid Lunds Universitet.
Ami- Utöver forskning är undervisning ett stort intresse och jag har även arbetat som amanuens i klinisk onkologi för läkarstudenter. Forskning och utbildning är för mig centrala och självklara delar av sjukvården, och jag vill förbättra förutsättningarna för detta inom cancersjukvården. Jag har vidare tjänstgjort som konsult i medicinsk onkologi vid ett privat cancercentrum i Bangalore, Indien vilket fördjupade min förståelse för cancersjukvård i ett internationellt perspektiv. Min styrka är en holistisk syn på cancerpatienten i kombination med bred erfarenhet som kliniker, forskare och lärare.

Du kommer att arbeta som medicinsk rådgivare här på RCC Syd. Vad innebär uppdraget?

- Att förbättra och samordna sjukvården och omhändertagandet av patienter med cancer är något som engagerar mig djupt, och via RCC ges en unik möjlighet att bidra till att utveckla cancervården regionalt och nationellt. Samarbetet mellan sjukvård, akademi och andra samhällsinstanser samt patienter och anhöriga är avgörande för den fortsatta utvecklingen av cancervården.
- Som medicinsk rådgivare på RCC Syd kommer jag att fortsätta driva det regionala processarbetet för att utveckla och förbättra cancervården enligt nationella cancerstrategin. Min vision är att alla patienter med cancer ska få ett välfungerande omhändertagande i allt från prevention och högkvalitativ behandling till rehabilitering. Jag vill framför allt utveckla samverkan mellan olika vårdinstanser (sjukhusspecialiteter, palliativa enheter och primärvård), vilket är centralt för att förbättra omhändertagandet av patient och anhöriga i cancerprocessen. Vidare vill jag bidra till att förbättra förutsättningarna för att integrera klinisk och translationell forskning i cancerprocessen och där är min erfarenhet som kliniker/translationell forskare högst relevant.

Ser du några särskilda utmaningar och förhoppningar inom ditt arbetsområde?

- En stor utmaning generellt är att bibehålla kompetensförsörjningen inom cancersjukvården samtidigt som patientgruppen växer då vi får en allt äldre befolkning där många fler kommer att diagnosticeras med, och behandlas för cancer. Genom att stärka det nationella samarbetet och samverkan mellan regionerna samt mellan olika vårdinstanser kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och etablera välfungerande strukturer för patientprocesser.

- Min förhoppning är att kunna stärka samverkan mellan specialistsjukvård och primärvård och därigenom förbättra omhändertagandet av patienter med cancer, framförallt de i palliativ situation vilket kommer att bli allt viktigare framöver då vi kommer att se en allt större grupp äldre patienter med cancerdiagnoser.
- Även avseende prevention och rehabilitering har både sjukvården och andra samhällsinstanser en viktig uppgift och jag är därför glad över att dessa frågor nu får alltmer fokus. Min ambition är även att vi skall kunna stärka samarbetet mellan akademi, sjukvård och andra aktörer för att enklare kunna integrera forskning i cancersjukvården och skapa förutsättningar för att kunna inkludera fler patienter i kliniska studier.