Nyheter

Syd
Granskning av journaler ska öka kvaliteten i SVF-statistiken

När de standardiserade vårdförloppen (SVF) rullades ut i den svenska cancervården var det med ambitionen att redovisa väntetider och inklusionen nationellt. På cancercentrum.se redovisas därför öppet statistik från den så kallade Signedatabasen, det vill säga från regionernas egna vårdadministrativa system. Siffrorna visar å ena sidan att väntetiderna generellt kortas och att vårdförloppen sakta men säkert både gör cancervården mer effektiv och jämlik. Men, statistiken visar också på skillnader i hur man rapporterar, både mellan och inom regionerna, vilket gör det svårt att jämföra och utvärdera förloppen. Regionala cancercentrum arbetar nu med att kvalitetssäkra SVF-data, hitta förbättringsmöjligheter och dela goda exempel på arbetssätt.

Samverkan
Nytt vårdprogram för buksarkom – intraabdominella, retroperitoneala och gynekologiska mjukdelssarkom

Ett nytt vårdprogram för sarkom i buk och retroperitoneum har nu fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Målet är att skapa samförstånd kring sarkomvården och säkra en jämlik behandling av hög kvalitet.

Samverkan
Nationell handlingsplan för utvecklingen av barncancervården

Utifrån rapporten ”Utvecklingsområden inom barncancervården” har en nationell handlingsplan för utveckling av barncancervården tagits fram. En nationell arbetsgrupp med företrädare från alla sjukvårdsregioner har arbetat för att ta fram handlingsplanen med insatser för åren 2020 – 2022.

Samverkan
Patientöversikter för sex diagnoser utvecklade för klinisk användning

RCC bedriver ett projekt för utveckling och införande av patientöversikter för åtta cancerdiagnoser. Förra veckan lanserades patientöversikterna för prostatacancer och äggstockscancer, vilket gör att det nu finns totalt sex patientöversikter i drift för klinisk användning.

Samverkan
Nya brevmallar för screening med gynekologisk cellprovtagning

Nu finns nya tillfälliga mallar för kallelser och svarsbrev tillgängliga för screeningorganisationen, anpassade för att användas under covid-19-pandemin.

Samverkan
Coronapåverkad cancerrapport överlämnad till regeringen

I årets överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård ingår att Sveriges Kommuner och Regioner senast den 30 september ska avge en delrapport till Socialdepartementet om arbetet under det första halvåret. Av rapporten framgår att covid-19-pandemin har påverkat genomförandet av årets insatser.