Utbildning stärker patient- och närståendeföreträdare

Sidan publicerades 25 mars 2020

Under perioden oktober 2019 till januari 2020 genomförde Regionalt cancercentrum syd utbildning för medlemmarna i Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd. Målet för utbildningen var att stärka rollen och öka förståelsen för uppdraget som patient- och närståendeföreträdare. Utbildningen kan ses som del två till den webbutbildning som finns på RCC:s webbplats cancercentrum.se.

PNR_web.jpg

Utbildningen har skett i mindre grupper där RCC Syds verksamhetschef och verksamhetsutvecklare varit föredragande i sakfrågor. Leif Andersson har i sitt uppdrag som patient-och närståndeföreträdare i rådet deltagit i utbildningen och berättar:

- Den här utbildningen har varit uppskattad och efterlängtad för oss företrädare eftersom vi känt att RCC:s webbutbildning inte varit tillräcklig för vårt uppdrag i rådet. Vi har fördjupat oss i bland annat cancervårdens organisering, nivåstrukturering i cancervården på nationell, regional och lokal nivå, uppföljning av cancervård – kvalitetsregister och standardiserade vårdförlopp samt den regionala cancerplanen för södra sjukvårdsregionen.

Fördjupning i uppdraget och diskussion om fortsatta arbetet

Utöver denna grundläggande utbildning har grupperna aktivt arbetat med uppgifter som är viktiga i vårt uppdrag som patient- och närståedeföreträdare. Där har man främst diskuterat hur RCC når ut till patienter och medborgare och hur PNR kan nå patienter som inte är aktiva i patientföreningar. Man har även arbetat med hur RCC bör stötta patient- och närståendeföreträdare och hur PNR ska möta RCC:s policies och uppdrag. Diskussionerna utgör nu en grund för hur PNR vid RCC Syd fortsatt ska prioritera sitt arbete. Leif berättar:

- Efter sammanställningen av gruppernas arbeten ser vi att det är några områden som genomgående identifierats som viktiga. Vilken kunskap och kompetens våra medlemmar har, hur vi kommunicerar vårt arbete och våra åsikter till beslutsfattare är centralt. Vi behöver också fokusera på hur vi når ut till en bred representation bland patienter och invånare samt hur vi samverkar med patientföreningar och andra organisationer. Det är viktigt att vi jobbar med vårt inflytande, både som grupp men även vad gäller våra enskilda företrädares resurser.

Viktigt med fokus och rätt förutsättningar

Utbildningsdagarnas synpunkter och förslag, som nu utgör underlag för återkoppling i verksamheten, samt en fortsatt dialog med och stöd från RCC bidrar till att ge PNR och dess företrädare bättre förutsättningar i sitt uppdrag.

- Vårt gemensamma mål är ju att bevaka, påverka och ha inflytande på utvecklingen av cancervården för en jämlik och optimal cancervård för alla, oavsett cancerform, avslutar Leif Andersson.

Patient- och närståenderådet vid RCC Syd