Skånes universitetssjukhus pilottestar prehabilitering av patienter med äggstockscancer

Sidan publicerades 29 januari 2020

I mars startas ett pilotprojekt inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus med fokus på prehabilitering. Målsättningen är att kvinnor med stark misstanke om äggstockscancer inom några dagar ska träffa en tumörspecialist på mottagningen för undersökning, bedömning och information med tillhörande blodprover och röntgenundersökningar. Projektet kommer att löpa tills vidare men evalueras efter sex månader.

Prehabilitering

Cancerprehabilitering är vårdprocessen mellan diagnos och behandlingsstart. Under processen bedöms patientens fysiska och psykologiska utgångsstatus och därefter planeras insatser för att optimera behandlingsresultatet. Prehabilitering brukar fokusera på fysisk aktivitet, nutrition och livsstil och ska se till att patienten är aktiv preoperativt och därmed själv kan påverka sin återhämtning.

Överläkare Päivi Kannisto berättar:

Päivi Kannisto- Vi strävar såklart alltid efter att förbättra både behandlingsutfallet och patientens välmående under vårdprocessen. Vi vill kunna ge ett bättre primärt omhändertagande av den nyinsjuknade patienten och detta har tyvärr brustit på grund av saknade personalresurser och ineffektiv logistik, men vi hoppas att projektet ska ge oss verktyg för att förbättra situationen.

Den typiska patienten har ofta mått dåligt under en längre tid

Patienter med avancerad äggstockscancer kan ha diffusa buksymtom, som varat länge, ibland över 6 månader. Uppspändhet, urin- och avföringsträngningar och trycksymtom kan förekomma. På grund av att tumörcellerna producerar vätska, kan svullnad, nedsatt matlust och illamående upplevas ofta.

- Prehabilitering är ett erbjudande för våra patienter som diagnosticerats med en allvarlig sjukdom att få verktyg att bearbeta situationen på bästa möjliga sätt. En kontaktsköterska kommer att finns tillgänglig för patienten under hela sjukdomsförloppet och varje patient får en individuell vårdplan inför behandling. Prehabilitering är början till rehabilitering och avser att mentalt förbereda patienten för den kommande behandlingen.

Mental och fysisk förberedelse inför behandlingsstart

Patienterna med avancerad äggstockscancer bör utredas inför ett omfattande bukingrepp efterföljd av cytostatikabehandling. Målet vid operation är att få bort all synlig tumör. Ibland finns tumören på väldigt många ställen och man kan då istället för operation först ge kemoterapi och skjuta upp operationen till efter tre cykler kemoterapi för att få bättre möjlighet till tumörborttagning.

- Det är ofta en mycket jobbig behandling för patienten. Vi vill sänka stressnivån hos den drabbade och därmed minska ångest och rädsla inför de olika behandlingsmomenten. Vi vill försäkra patienten att hon får den hjälp hon behöver för att klara ut de planerade behandlingarna.

Prehabilitering ger bättre behandlingsresultat

Vetenskapen har visat att det är mycket klokt att planera operationsingreppet väl; vi vet idag att man bör sluta röka cirka fyra veckor innan kirurgi, motionera regelbundet minst 150 minuter per vecka, gärna involvera stora muskelgrupper och andningsmuskulatur, och ha god sömn och extra näring i form av kolhydratbaserade näringsdrycker. I prehabiliteringen ingår flera olika yrkeskategorier, som tillsammans utvärderar och anpassar insatserna så att de på bästa sätt möter den enskilda patientens behov och förutsättningar.

Päivi Kannisto avslutar:

- Vår fysioterapeut informerar och ger råd om hur fysisk aktivitet bäst kan hjälpa patienten. Vid viktnedgång eller lågt äggviteämne i blodet remitterar vi till dietist. Laboratorieprover kontrolleras för anemi och järnbrist, och åtgärdas vid behov. Tillsammans med en kontaktsjuksköterska informerar vi patienten och hennes närstående vid första besöket om förberedelserna till operation, om komplikationer även om tarmingrepp och vid behov även remiss till stomisköterskan även om risken för stomi i regel inte är hög.

 

Om RCC Syd och prehabilitering

RCC Syd arbetar för att stötta prehabiliteringsinsatser i södra sjukvårdsregionen under ledning av patientprocessledare Wenche Melander. Pilotprojektet för patienter med äggstockscancer är en del av det arbetet. Vid rådgivning eller frågor om vilket stöd vi kan erbjuda, kontakta verksamhetsutvecklare Heléne Öberg eller  Wenche Melander