Nationella, virtuella multidisciplinära konferenser värdefulla men behöver utvecklas

Sidan publicerades 8 april 2020

Virtuella multidisciplinära konferenser (MDK) på nationell nivå gynnar inte bara patienterna utan även den samlade kompetensutvecklingen på landets regional och lokala sjukhus. Men det finns utmaningar som måste lösas för att de ska fungera optimalt. En studie som RCC Syd gjort synar nationella virtuella MDK och ger förslag på hur de kan förbättras.

En multidisciplinär konferens inom cancervården är standard för att ge den bästa behandlingsrekommendationen för varje individuell patient. Under konferensen diskuterar ett diagnosspecifikt team av kirurger, onkologer, radiologer, patologer, kirurger, och kontaktsjuksköterskor patientens medicinska tillstånd såväl som patientens individuella omständigheter och egna önskemål. Vid mer sällsynta eller komplicerade diagnoser kan experter från olika geografiska delar av landet samlas till en digital nationell MDK via videobaserade system för att tillsammans utvärdera och komma fram till bästa behandlingsrekommendation. 

Jessica Wihl, medicinsk rådgivare vid RCC Syd, är en av medförfattarna till “Health Professionals’ Views on Key Enabling Factors and Barriers of National Multidisciplinary Team Meetings in Cancer Care: A Qualitative Study”:

- Syftet med nationella MDK är att ge alla patienter i landet med ovanliga cancerdiagnoser, som förekommer sällan på många av landets sjukhus, möjlighet till en jämlik behandlingsrekommendation av ett nationellt team som byggt upp särskild kompetens kring utredning och behandling av dessa cancersjukdomar.

Viktig plattform för diskussion, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling

enkätstudien rapporterade de tillfrågade respondenterna att nationella, virtuella MDK:er ger stöd vid beslutsfattande, stärker nationella samarbeten och professionella nätverk samt utvecklar individuell och teamrelaterad kompetens. Att ingå i professionella nätverk främjar nätverksbyggande och teambuildingegenskaper hos personalen. Studien visar också att kompetens- och nätverksutveckling är särskilt relevant för personal på länssjukhus eller sjukhus med få patienter inom den aktuella diagnosen. De nationella konferenserna kan alltså ses som extra värdefulla för kunskapsutbyte och kompetensutveckling vid sällsynta eller komplicerade diagnoser både regionalt och nationellt.

Kvalitetsutveckling behövs

Men, problem med att samordna olika tekniska lösningar förekommer ofta. När system inte är kompatibla med varandra blir möten försenade, eller av bristfällig kvalitet och gemensam teknisk lösning som fungerar i hela landet efterfrågas. Studien visar också att komplett underlag kan saknas för att kunna diskutera patienten, vilket kan bidra till att ledtiderna blir längre. Om tex patologiskt underlag saknas får diskussionen bordläggas till ett senare möte. Ett annat problem som också lyfts är att det kan vara svårt att samla alla de personalresurser som behöver ingå vid en MDK:n, vilket resulterar i oregelbundet deltagande av nyckelkompetenser. När vissa yrkeskategorier saknas under mötet kan det vara svårt att få till en meningsfull diskussion. Här lyfts förslaget att vissa kompetensers deltagande borde vara obligatoriskt, medan andra kompetenser kan delta om tillfälle ges - en tydlig rangordning om vem som faktiskt måste delta på mötet för att patientens behandling ska kunna diskuteras.

Jessica Wihl avslutar: 

- Utvecklingen har gått stark framåt vad gäller videobaserade MDK, nationella behandlingsteam ökar sin kompetens kontinuerligt, forskningen kring ovanliga diagnoser stärks. De tekniska hindren kvarstår och behöver lösas med nationellt stöd.

Om studien

“Health Professionals’ Views on Key Enabling Factors and Barriers of National Multidisciplinary Team Meetings in Cancer Care: A Qualitative Study” är RCC Syds andra artikel om nationella MDK. Denna artikel fokuserar på MDK-deltagarnas erfarenheter av och syn på fördelar och hinder med nationella MDK. Studien är en beskrivande, kvalitativ studie som använder fritextsvar från hälso- och sjukvårdspersonal för att undersöka viktiga faktorer, hinder och utvecklingsmöjligheter för nationella, virtuella MDK:er. Studien är en del av ett större forskningsprojekt som syftar till att ta itu med MDK:ernas genomförbarhet, funktion samt erfarenheter hos hälso- och sjukvårdspersonal i svensk cancervård. 

Till Health Professionals’ Views on Key Enabling Factors and Barriers of National Multidisciplinary Team Meetings in Cancer Care: A Qualitative Study av Linn Rosell, Jessica Wihl, Mef Nilbert och Marlene Malmström