En cancerplan med regionalt fokus

Sidan publicerades 4 september 2019

Nu finns det en ny plan för hur cancervården ska utvecklas i södra sjukvårdsregionen 2019-2022. Den regionala cancerplanen godkändes av Södra regionvårdsnämnden den 3 maj och började gälla den 1 juli i år. I arbetet med att ta fram planen har Regionalt cancercentrum syd både följt regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården, samt tillsammans med regionens medarbetare i cancervården, politiker och representanter för patienter och närstående.

Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare på RCC Syd har varit med och drivit projektet med cancerplanen:

- Det mest glädjande är engagemanget från alla som på olika sätt bidragit till framtagandet av planen och att den är antagen i politisk enighet. Dess utformning gör att vi på RCC Syd kommer att ha ett närmare samarbete med sjukvårdens linjeorganisation än tidigare.

Allt fler insjuknar i cancer och i takt med att behandlingsmetoderna och överlevnadssiffrorna förbättras blir det också allt fler som lever längre med sin cancer, med en ökad multisjuklighet bland befolkningen som följd. Det behövs kraftfulla insatser för att möta denna utmaning. I den nya cancerplanen poängteras särskilt fokus på tidig diagnostik, rehabilitering och satsningar på barn med cancer.

Margareta Albinsson, processledare vid Södra regionvårdsnämndens kansli har stöttat arbetet med framtagningen av den regionala cancerplanen:

 - En plan ger en gemensam riktning för hela södra sjukvårdsregionen där målet är en god och jämlik vård. Utvecklingen mot en kunskapsstyrd vård minskar risken för stora variationer och förbättrar flödet i hela sjukvårdsregionen. Medborgarna förväntar sig att vården bedrivs evidensbaserat och jämlikt och det bidrar planen till.

En stor fördel med cancerplanen är att den bygger på den senaste kunskapen och är regionalt förankrad och beslutad. För cancervården innebär den att det finns ett uppdaterat dokument att förhålla sig till i utvecklingsarbetet och för patienterna att patientperspektivet ytterligare har stärkts, bland annat genom fokus på rehabilitering.

Björn Ohlsson avslutar:

- Nu är det dags att börja arbeta efter den regionala cancerplanen. Planen utgör ett incitament till förbättringsarbete på många områden inom vården, där RCC Syd kommer att stödja regionerna på olika sätt. Internt har vi på RCC Syd tagit fram en handlingsplan för hur vi ska göra detta, men det konkreta utvecklingsarbetet kommer förstås att göras inom regionerna.


Om ”Cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019-2022”

Södra sjukvårdsregionen omfattar Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland. Ett omfattande arbete har gjorts för att cancerplanen ska vara relevant i alla fyra regioner, både för vårdpersonal och beslutsfattare och patienter. I förarbetet har vi samlat in underlag från lokala och regionala patientprocessledare, patient- och närståenderåd, kontaktsjuksköterskor och cancersamordnare. Det första förslaget till regional cancerplan har därför gått på remiss till samma grupperingar och dessutom till tjänstemän och politikerna i Södra regionvårdsnämndens ledningsgrupp, och en hel del justeringar gjordes efter remissrundan. Planen antogs därefter i politisk enighet i Södra regionvårdsnämnden den 3 maj och ersätter den förra regionala cancerplanen som gällde 2015-2018.

Till Cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019-2022

Vill du beställa tryckt exemplar av cancerplanen kontakta Ingrid Vogel