RCC Syd tar fram en ny regional cancerplan

Sidan publicerades 30 januari 2019

I varje sjukvårdsregion har det Regionala cancercentrumet uppdraget att ta fram en regional strategisk cancerplan som ska utgå från den nationella cancerstrategin och anpassas efter regionens förutsättningar. Nu är det dags för en ny version för att ersätta den plan som gällde för 2015-2018 eftersom regeringen uppdaterade cancerstrategin under våren 2018 med ”En långsikt inriktning för det fortsatta nationella arbetet med cancervården”. En stor informationsinsamling har gjorts för att hela patientprocessen ska genomlysas och alla delar av södra sjukvårdsregionens cancervård får komma till tals. Målet är att ta fram en relevant, utvecklande och förankrad cancerplan som ska gälla till och med 2022.

Hela södra sjukvårdsregionens cancerplan

Lisa RydénSödra Halland, Skåne, Kronoberg och Blekinge ingår i Region syd, det vill säga södra sjukvårdsregionen, och planen tas fram i och för samtliga regioner. Olika förutsättningar, som till exempel i befolkningsunderlag, vårdkapacitet och incidens tas med för att planen ska fungera så väl som möjligt.

Lisa Rydén, verksamhetschef RCC Syd berättar:

- Södra sjukvårdsregionen har en lång tradition av regional samverkan inom cancerområdet med ett regionalt onkologiskt råd som bildades långt före den Nationella Cancerstrategin kom 2009. Trots detta är det en utmaning att ta fram en gemensam vässad målsättning eftersom utmaningarna är olika för de ingående regionerna. Det som är gemensamt för alla är en stigande incidens av cancersjukdomar, framförallt inom melanom- och lungcancerområdet, och tyvärr även en kvarstående hög dödlighet i lungcancer i Skåne. Ökade insatser för att stödja patientprocessarbetet är även ett gemensamt fokus liksom ansvar för att tillgodose behovet av en tidig och optimal rehabilitering.

Betydelsen av en regional cancerplan

Den förra regionala cancerplanen låg till grund för ett stort utvecklingsarbete som har gett resultat. Eftersom planen först förankras av huvudmännen och därefter politiskt godkänns av samtliga fyra regioner fungerar den som ett viktigt och genomtänkt underlag för alla aktörer i cancervården. Och den förra cancerplanen har gjort skillnad; väntetiderna har kortats i och med införseln av standardiserade vårdförlopp, patienter har fått tillgång till kontaktsjuksköterskor och vidareutvecklingen av multidisciplinära konferenser är några exempel på stora förbättringsområden i vår region. Men framför allt har vården blivit ännu mer inriktad på att följa patientens process. I den kommande cancerplanen lyfter de tillfrågade instanserna prioriterade områden för region Syd.

- Föregående Cancerplan utvärderades av Ekonomihögskolan i Lund utefter de prioriterade insatserna och slutsatsen var att förankringen bland huvudmännen är central för att realisera målen och att insatserna bör brytas ned i delmål och tidsättas. Fokus för den kommande planen kommer att vara utveckling av patientprocessarbete tillsammans med vårt patient- och närståenderåd, men även stöd till tidigdiagnostik inom SVF och rekommenderade screeningprogram, till exempel kolorectalcancerscreening, och utbildningsinsatser för vårdens aktörer.

Hur långt har vi kommit?

Under hösten 2018 gjordes en stor insamling där bland annat regionala patientprocessledare, cancersamordnare, kontaktsjuksköterskor och primärvårdsrepresentanter inkom med nulägesbeskrivning och uppmaningar att formulera prioriterade insatser. Nu är arbetet med den regionala cancerplanen inne i analysfas. Därefter ska dokumentet ut på remiss och till sist fattas beslut av de olika politiska instanserna i södra sjukvårdsregionen.

Lisa Rydén avslutar:

- Regeringen fattade 24 januari i år ett beslut om förordning av fortsatt stöd till regionala cancercentra utifrån de fokusområden som definieras i "En långsikt inriktning för det fortsatta nationella arbetet med cancervården" från maj 2018. Vårt arbete med Cancerplanen har ända från start tagit fasta på de formulerade nationella fokusområdena och målen. Det medför att vi har en god möjlighet att föra ut Cancerplanen med uppdaterade målsättningar utifrån regeringens intentioner om stärkt patientmedverkan och särskilt fokus på barn och cancer och sätta dessa i ett regionalt perspektiv.