Välkommen att nominera patient- och närståendeföreträdare till RCC Syd

Sidan publicerades 3 september 2018

Nuvarande patient- och närståenderåd inom Regionalt cancercentrum syd avslutar sitt uppdrag under hösten och det är dags att nominera företrädare till ett nytt råd 2018 – 2020. RCC Syd behöver nu er hjälp att forma ett nytt patient- och närståenderåd för en förbättrad cancervård. Sista datum för nominering är 30 september.

Regionala cancercentrum (RCC) har grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Ett krav är att "företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ".

Patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Råden ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter och genom ett gediget informationsutbyte ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.

Nominering och urval av patient- och närståendeföreträdare hösten 2018

Patient och närståendeföreträdare nomineras från patientföreningar/organisationer eller processteam inom cancerområdet från södra regionen. En sammansättning som speglar samhället avseende kön, ålder och bakgrund bör eftersträvas. Deltagare i ett patient- och närståenderåd bör ha erfarenhet av cancersjukdom som patient eller närstående och ett stort intresse av att arbeta för förbättringar inom svensk cancervård.

RCC Syd fördelar nominerade företrädare jämnt utifrån diagnos och regioner/landsting och strävar efter ett antal på ca 15 – 25 personer med mandattid på två år. Nominerad företrädare kommer att kallas till RCC Syd för intervju. RCC Syds nya patient- och närståenderåd beräknas vara på plats till den 1 november 2018.

Senaste den 30 september välkomnar RCC Syd namn på nominerade företrädare. Ange namn och kontaktuppgifter som e-postadress och telefonnummer på nominerad företrädare samt eventuell patient- eller anhörigförening, annat nätverk eller process.

OBS! Tiden för nomineringar har löpt ut.
Vid frågor, kontakta christina.landegren@skane.se