GCP-utbildning för personal inom cancervården

Sidan publicerades 5 november 2018

Utbildning i regelverket kring kliniska studier - Good clinical practice (GCP) - gagnar både vård och patienter.

Björn Ohlsson och Monica OlssonAtt bidra till forskning och utveckling är inte bara ett av RCC:s uppdrag, utan också ett ansvar för sjukvårdshuvudmännen som slås fast i Hälso- och sjukvårdslagen. Samtidigt vet vi att totalt sett är det en minoritet av patienterna med cancer som erbjuds att få delta i en klinisk forskningsstudie.

För att underlätta för läkare och sjuksköterskor att inkludera patienter i studier har RCC Syd tillsammans med Kliniska Studier i Sverige – Forum Söder anordnat tre endagsutbildningar i regelverket kring kliniska studier, Good Clinical Practice (GCP). Tanken är att deltagarna efter genomgången utbildning ska vara rustade att på ett korrekt sätt informera patienter om studier, hantera dokument, registrering, monitorering med mera.Tidigare pilotprojekt har visat goda resultat.

Fina resultat i Blekinge

Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare RCC Syd och en av initiativtagarna till kursen, berättar:
- Inom kolorektalcancerprocessen noterade vi för några år sedan att inklusionen i kliniska studier överlag var låg på de olika sjukhusen i södra sjukvårdsregionen. RCC Syd startade därför ett pilotprojekt som gick ut på att erbjuda GCP-utbildning till kontaktsjuksköterskor. Projektet slog väl ut och Blekinge som var en av de enheter som deltog har kunnat öka sin andel av inklusioner av patienter i kliniska studier avsevärt. Idag ser vi att kombinationen kontaktssjuksköterska/forskningssjuksköterska i Blekinge har gjort att man inkluderar mer än 50% av kolorektalcancerpatienterna i olika studier.

Kontaktsjuksköterskan kan spela en viktig roll

Monica Olsson, kontaktsjuksköterska på Blekingesjukhuset är en av dem som gått kursen och nu har en kombinerad tjänst som kontaktsjuksköterska och forskningssjuksköterska:
- Kurserna har gett en bra inblick i arbetet med studier och har gett mig verktygen att tänka rätt när det gäller studier. Ja, det är stimulerande för varje ny deltagare man får förmånen att försöka inkludera och informera på ett korrekt sätt. Det är en utmaning att försöka få med så många deltagare som möjligt, så det är speciellt stimulerande när resultaten börjar komma och man känner att detta har jag varit delaktig i.

- Jag tror det är bra att kontaktsjuksköterskan kombinerar dessa roller då vi är den person som oftast känner patienterna bäst. Jag tror dock det är en utmaning att få ansvariga verksamheter att förstå det och att ge tid åt kontaktsjuksköterskorna för forskningsarbete. Det ryms oftast inte inom den befintliga tjänstgöringsgraden som kontaktsjuksköterska då den på många ställen är ganska snäv.

Ökad kunskap om kliniska studier

Ett av målen med GCP-kurserna är att ökad kunskap om hur kliniska studier bedrivs kan leda till att fler studier startas. Fler yrkeskategorier i vården kan vara delaktiga i studierna och fler patienter kan få en chans att delta, vilket gynnar både verksamheterna, forskningen och patienterna. RCC Syd planerar nu nya kurstillfällen för 2019.

Björn Ohlsson avslutar:
- Intresset för utbildningarna har varit stort och utvärderingarna av kurserna visar att de har varit uppskattade. I fortsättningen planerar vi att ordna årligen återkommande utbildningar och då troligen ha en kurs för dem som helt saknar erfarenhet av kliniska studier och en för dem med tidigare erfarenhet som behöver fräscha upp kunskaperna.

Förhoppningen är såklart att återkommande kunna ge dessa kurser eftersom behovet är stort, både bland läkare och sjuksköterskor. Ökad inklusion av patienter bidrar till en jämlik vård. Men även vården blir bättre, genom att öka kunskapen så lyfter vi inte bara forskningen utan även den kliniska verksamheten.

Vid frågor om våra GCP-kurser, kontaktaBjörn Ohlsson