Studie: MDK viktiga men i behov av tydligare rutiner

Sidan publicerades 11 juni 2018

I en enkätstudie, som besvarats av 244 läkare, sjuksköterskor och koordinatorer i södra sjukvårdsregionen, undersöker RCC Syd hur medverkande i multidisciplinära konferenser (MDK) upplever mötesformen som arbetsredskap. Linn Rosell, verksamhetsutvecklare RCC Syd och doktorand vid Lunds universitet berättar mer.

Linn Rosell

Styrkan i MDK

De positiva och glädjande upptäckter vi gjort är att deltagande profession överlag ser positivt på MDK framförallt gällande kompetensutveckling och att samlad klinisk information och multidisciplinär bedömning leder till mer korrekt beslut om behandlingsrekommendation samt ger stöd i fortsatt hantering av patientens vård och behandling.

Förbättringsområden

I studien identifierar vi en rad förbättringsområden kopplat till MDK, bland annat är patientperspektivet svagare än önskvärt och rutiner behöver utvecklas för att säkerställa hänsynstagande till patientens preferenser. Vidare behöver varje diagnosspecifik MDK identifiera och säkra närvarande av nyckelkompetenser.

Hur kan förbättringar göras?

Något vi ser i studien är att kontaktsjuksköterskan sällan deltar aktivt vid MDK och därför föreslår vi att rutiner etableras där kontaktsjuksköterskan ansvara för att identifiera och framföra patientens komorbiditet, psykosociala aspekter och behov av rehabilitering. I studien identifierades också behov av kompletterade undersökningar och att ingen närvarade har träffat patienten som vanligaste hinder för att nå beslut om behandlingsrekommendation. Närvaro av remitterande läkare behöver säkerställas samt rutiner etableras för att relevant information om patienten är klar och uppdaterad i tid inför MDK, till exempel genom tydligare remissriktlinjer.

RCC Syds kartläggning av MDK

I Sverige är MDK generellt ett obeforskat område och RCC Syd har tidigare kartlagt regionala MDK ur ett resurs-, och strukturellt perspektiv och arbetar för närvarande med motsvarande kartläggning på nationella nivå. I och med denna studie undersöker RCC Syd även den medverkande professionens uppfattning om värdet av MDK. Våra resultat visar att MDK är kopplat till ett omfattande resursbehov samtidigt som de uppfattas vara en central och viktig funktion i cancervården med ett stort utbildningsvärde för deltagande profession. Nästa steg är att undersöka möjligheter och hinder för att beakta patientens perspektiv vid MDK.

Till Benefits, barriers and opinions on multidisciplinary team meetings: a survey in Swedish cancer care