Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling– en utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 5 juni 2018

Regelbunden fysisk aktivitet, goda kostvanor, sparsamt med alkohol och ingen rökning är viktiga hälsofrämjande åtgärder för att minska risken för många sjukdomar, inklusive cancer. Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för att lindra biverkningar av cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom.

I arbetet med att implementera Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor har Sjuksköterskor i cancervård i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening initierat ett projekt vars syfte är att implementera de kunskapsbaserade råden som tagits fram om hälsosamma levnadsvanor till personer med cancersjukdom. Under 2017 genomfördes en interprofessionell workshop där riktlinjerna granskades och anpassades för personer med cancer. De anpassade riktlinjerna kommer under 2018 att göras tillgängliga för patienter.

Under året kommer även regionala utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor anordnas tillsammans med Regionala cancercentrum för att sprida kunskapen. Den 15 november kommer en utbildningsdag genomföras på Regionalt cancercentrum syd i Lund.  Föreläsare kommer bland annat vara Lena Sharp, disputerad sjuksköterska och president för EONS (European Oncology Nursing Society) och Anna-Karin Ax, sjuksköterska och doktorand inom fysisk aktivitet. 

B

Kontaktsjuksköterskor har en betydelsefull roll i det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbetet avseende patienter med cancer. Kontaktsjuksköterskans uppdrag att följa och stödja patienten genom hela vårdkedjan, innebär en unik möjlighet att initiera och ge upprepade rådgivande samtal, samt följa upp rådgivande samtal från övriga teamet”, säger Bodil Westman ordförande i RCC:s nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan och projektledare för utbildningssatsningen.

Anmälan till utbildningsdagen öppnas i september